Všeobecne záväzné nariadenie č. 131

O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice