Prejsť na obsah

Oznamovanie protispoločenskej činnosti - Zákon č. 54/2019 Z. z.

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“) upravuje podmienky poskytovania ochrany v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti
s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, upravuje práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu pre ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
 
Účelom Smernice č. 2/2019 o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti
je podrobnejšia úprava postupu pri oznamovaní protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa, ktorým je Mesto Košice a rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorá
je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorých zamestnáva.
Zodpovednou osobou v Meste Košice je v zmysle § 10 ods. 1 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti hlavný kontrolór mesta Košice.
 
Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie hlavnému kontrolórovi mesta Košice.
 
Pod oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela
v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo
v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.
Kvalifikovaným oznámením je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.
 
Oznámenie je možné podať na adresu:
 
Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice nasledujúcimi spôsobmi:

a) osobne, v uzavretej obálke s označením „Hlavný kontrolór“ počas úradných hodín
1. na Útvar hlavného kontrolóra, trakt C, I. poschodie, č. dverí 116,
2. vložením do schránky s označením: „Podania zamestnancov na protispoločenskú činnosť“, ktorá je umiestnená oproti vchodu do traktu D z vestibulu Magistrátu mesta Košice,
3. do podateľne vo vestibule Magistrátu mesta Košice,
b) poštou, na adresu Magistrátu mesta Košice v uzavretej obálke s označením „Hlavný kontrolór“,
c) emailom, na adresu hlavnykontrolormesta@kosice.sk s nepretržitým prístupom.


/Zdroj: Útvar hlavného kontrolóra MMK/