Prejsť na obsah

Verejné obstarávania

Stav: PREBIEHAJÚCE

1. 2306/2021 Opravy asfaltových povrchov a práce na cestách vo vlastníctve mesta Košice
2. 01/2021 Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice I. etapa
3. MK/A/2022/10687 Sieťová infraštruktúra mesta Košice
4. 01/2022 Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií II.2022
5. MK/A/2022/14723 Modernizácia a výmena 30 ks rozvádzačov verejného osvetlenia na území mesta Košice
6. 02/2022 Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II. etapa
7. MK/A/2022/17115 Revitalizácia verejného priestranstva a parku pri Lidickom námestí - Košice
8. MK/A/2022/16777 Rekonštrukcia chodníka, Južná trieda, II. etapa: stavebné práce
9. MK/E/2022/08834 Odevy - nákup odevných súčastí uniformy pre príslušníkov MsP mesta Košice
10. MK/A/2022/15787 Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka pre cyklistov a chodcov na ul. Alejová v Košiciach - projektová dokumentácia
11. MK/A/2022/19664 Rekonštrukcia predškolského zariadenia - MŠ Hrebendova, Luník IX Košice: Stavebné práce
12. MK/A/2022/17503 Návrh , dodanie a inštalácia automatických sčítačov intenzity cyklodopravy
13. MK/A/2022/13970 Stavba: „Výstavba novej NN prípojky pre CSS Popradská – Bardejovská a CSS Popradská – Moldavská“
14. MK/A/2022/15415 Dokumentácia stavby „Podchod Trieda arm. gen. L. Svobodu – pri zastávke MHD Zupkova, Košice - rekonštrukcia“
15. MK/A/2022/19864 Rekonštrukcia chodníka pre nemotorovú dopravu na Sídlisko Furča: Stavebné práce
16. 2022/DRK Dynamické riadenie križovatiek_opakovaný prieskum trhu
17. KS/2022_časť 2 Vytvorenie SMART funkcionalít a dát z kamerového systému_opakovaný prieskum trhu Časť II.
18. MK/A/2022/20185 Dokumentácia stavby „Prepojenie MC Americká - Magnezitárska“
19. MK/A/2022/19503 Rekonštrukcia a modernizácia cyklistických komunikácií v Meste Košice - Cyklistický chodník Moskovská trieda – Kremnická, Košice

Stav: UKONČENÉ

20. MK/A/2019/10794 Deratizácia zberných miest komunálneho odpadu (stanovištia kontajnerov) a verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí na území mesta Košice na rok 2019.
21. MK/A/2019/09054 Notebooky
22. MK/A/2019/11153 Materiálno – technické zabezpečenie športového podujatia THE RUN 2019
23. MK/A/2019/14405 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice"
24. MK/E/2019/02184 Služobné motorové vozidlo Dacia Duster alebo ekvivalent
25. MK/A/2019/14243 Ozvučenie podujatia + pódium s osvetlením
26. MK/A/2018/19806 Mostný objekt Trieda KVP – Moskovská trieda - rekonštrukcia
27. MK/A/2019/12055 Zastrešenie pódia s osvetlením
28. MK/E/2019/01909 Služobné polokošele pre MsP Košice
29. MK/A/2019/12055 Ozvučenie podujatia + pódium so strechou a osvetlením
30. MK/A/2019/12055 Ozvučenie podujatia s osvetlením a zastrešením pódia
31. MK/A/2019/12055 Prenájom LED obrazovky s prenosom hokejových zápasov
32. MK/A/2019/12055 Pyro-muzikálny ohňostroj využívajúci moderné technológie bezpečnostného horenia
33. MK/A/2019/12055 Špeciálne pyrotechnické efekty - 650 ks balónov v balónových stojkách s pyrotechnickou aktiváciou
34. MK/A/2019/12055 Ohňostroj a pyrotechnické efekty v rámci podujatia GALAKONCERT – technické zabezpečenie Dňa mesta Košice 2019.
35. MK/A/2019/12055 Ozvučenie podujatia + pódium so strechou a osvetlením
36. MK/A/2019/12686 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice" ZRUŠENÉ
37. MK/A/2019/12736 Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského, Košice
38. MK/A/2019/12705 Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
39. MK/A/2019/12842 Stavebno-technické úpravy pre projekt: „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice“
40. MK/A/2019/12863 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice
41. MK/A/2019/12943 Stavebno-technické úpravy pre projekt: "Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice"
42. MK/A/2019/13075 Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky
43. MK/A/2019/13336 Stavebno-technické úpravy pre projekt: „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice“
44. MK/A/2019/13332 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice“
45. MK/E/2019/02382 Zabezpečenie pravidelných servisných prehliadok mestského kamerového systému
46. MK/E/2019/02383 Mobilné tlačiarne na opasok - 30ks.
47. MK/E/2019/02384 Strelivo 9 mm Luger
48. MK/A/2019/14542 Cestné zábradlia a zvodidlá
49. MK/A/2019/16500 Projektová dokumentácia: Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice
50. MK/A/2019/16957 Konvektomat s podstavcom pre MŠ/ŠJ Muškátová 7 ZRUŠENÉ
51. MK/A/2019/16848 Zabezpečenie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci školského programu “Školské ovocie a zelenina“ pre deti v 37 materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
52. MK/A/2019/09054 Notebook s prílušenstvom
53. MK/A/2019/09054 Kopírovacie stroje
54. MK/A/2019/17201 Didaktické pomôcky do materskej školy
55. MK/A/2019/15849 Stavba: „Košice - Lichardova, Riznerova, Kukučínova, Rázusova, Skladná - úprava NN siete, SO 02 - Verejné osvetlenie“
56. MK/A/2019/15847 Stavba: „Košice - Omská, Holubyho, Tranovského - náhrada murovanej TS330, úprava V531 a NN“, SO 02 - Verejné osvetlenie“
57. MK/A/2019/16957 Konvektomat s podstavcom pre MŠ/ŠJ Muškátová 7
58. MK/A/2019/17823 Kancelárske potreby
59. MK/A/2019/17198 Mostný objekt Cesta na Bankov – cesta II/547 Čermeľská cesta - rekonštrukcia
60. MK/A/2019/16869 Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií
61. MK/A/2019/18058 Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - cesta II/547 Hlinkova
62. MK/A/2019/16552 Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na ceste II/547 nad riekou Hornád - rekonštrukcia“
63. MK/A/2019/16565 Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na ceste II/547 nad Mlynským náhonom - rekonštrukcia“
64. MK/A/2019/18201 Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - MK Štúrova
65. MK/A/2019/18527 Hygienické potreby do materských škôl ZRUŠENÉ
66. MK/A/2019/16570 Zabezpečenie zastrešenia pódia, ozvučenia a osvetlenia
67. MK/A/2019/18527-2 Hygienické potreby do materských škôl
68. MK/A/2019/16760 Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia“
69. MK/A/2019/17479 Stavebné práce spojené s dodávkou a inštaláciou stojanov na parkovanie bicyklov v meste Košice ZRUŠENÉ
70. MK/A/2019/18147 Zvýraznenie priechodov pre chodcov.
71. MK/A/2019/20067 Počítače typu All-in-one pre MŠ a ŠJ MŠ ZRUŠENÉ
72. MK/A/2019/19766 Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov - dokončenie rozostavanej stavby
73. MK/A/2019/17479 Stavebné práce spojené s dodávkou a inštaláciou stojanov na parkovanie bicyklov v meste Košice
74. MK/C/2019/01477 Ortofotomapa, 3D vrstevnice a digitálny 3D model mesta Košice. ZRUŠENÉ
75. MK/C/2019/01582 Komplexné modelovanie odtokových pomerov kompaktnej plochy mesta Košice ZRUŠENÉ
76. MK/C/2019/00310 Spracovanie urbanisticko-historického výskumu a dokumentácie z vykonaného výskumu lokality Kasárenské námestie Košice ZRUŠENÉ
77. MK/A/2019/21657 Stavebné práce – stavebné úpravy existujúcej komunikácie „Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská – Rovníková - Golianova“
78. MK/A/2019/21749 Inštalácia zvislého dopravného značenia
79. MK/A/2019/22130 Terénne schodisko Račí potok - rekonštrukcia ZRUŠENÉ
80. MK/A/2019/22380 Tlač a distribúcia mestských novín ZRUŠENÉ
81. KE/1/2019 Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2.časť, projektová dokumentácia
82. MK/A/2019/22239 Kancelárske potreby
83. MK/E/2019/03245 Odevy - dodanie odevných súčastí uniformy MsP Košice
84. MK/A/2019/21973 Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - cesta III/3402 Poľov
85. MK/A/2019/22709 Zabezpečenie stráženia rozostavanej stavby v areáli MŠ Hrebendova
86. MK/A/2019/23165 Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie
87. MK/C/2019/01477-2 Komplexné modelovanie odtokových pomerov, vypracovanie a dodanie digitálneho modelu terénu/3D vrstevnice pre vymedzené územie mesta Košice
88. MK/A/2019/09054 Inteligentné sieťové prepínače vrátane podpory
89. MK/A/2019/24130 Projektová dokumentácia: Zníženie energetickej náročnosti budovy a opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
90. MK/A/2019/24131 Projektová dokumentácia: "Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy - zlepšiť lokálnu mikroklímu budovy Magistrátu mesta Košice a jej priľahlého okolia"
91. MK/A/2019/24426 Samoistiace zariadenie 2v1: Kladka samonavíjacia s navijakom (1 kus), vrátane dopravy
92. MK/A/2019/09054 Rozšírenie RAM do serverov
93. MK/A/2020/06817 Cesta III/3390 Kostolianska - údržba krajníc
94. MK/A/2020/06896 Dokumentácia stavby (DSPRS) „Podchod Trieda arm. gen. L. Svobodu – Adlerova, Košice - rekonštrukcia“
95. MK/A/2020/07547 Stavebná údržba pozemných komunikácií - zimné obdobie
96. MK/A/2020/09353 Hygienické potreby do materských škôl na rok 2020
97. MK/A/2020/09051 Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. etapa, 2. stavba
98. MK/A/2020/09853 Konvertibilný notebook s príslušenstvom
99. KE/NLZ-1/2020 Súbor didaktických pomôcok pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice ZRUŠENÉ
100. KE/NLZ-02/2020 Súbor interiérového vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice
101. MK/A/2020/09853 Výpočtová technika - počítače, notebooky a pamäte
102. MK/A/2020/11217 Deratizácia zberných miest komunálneho odpadu (stanovištia kontajnerov) a verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí na území mesta Košice
103. MK/A/2020/12026 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice I - časť A
104. MK/A/2020/12029 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice II
105. MK/A/2020/12032 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okresoch Košice III a Košice I - časť B
106. MK/A/2020/12051 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice IV
107. MK/A/2020/11824 Odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií
108. MK/E/2020/05084 Svetelná a zvuková výstraha pre auto
109. MK/A/2020/12665 „Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda Košického vládneho programu, Košice I. etapa“ ZRUŠENÉ
110. MK/A/2020/08461 Stavebné práce pre stavbu: „Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko“
111. MK/E/2020/05373 Svetelná a zvuková výstraha pre auto - 2ks
112. MK/A/2020/13490 Vodorovné značenie krytov pozemných komunikácií
113. MK/A/2020/14600 Zriadenie cyklistických pruhov na Južnej triede, projektová dokumentácia
114. MK/A/2020/12472 Povolenie vjazdu cyklistom obojsmerne do jednosmerných komunikácií v centre mesta a širšom okolí, projektová dokumentácia zmeny organizácie dopravy ZRUŠENÉ
115. MK/A/2020/12665 „Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP - Popradská - Trieda Košického vládneho programu, Košice I. etapa“
116. MK/A/2020/06678 Rekonštrukcia predškolského zariadenia - MŠ Hrebendova, Luník IX Košice: "Stavebné práce"
117. MK/A/2020/15378 Veterinárna asanačná služba-zber kadáverov (VŽP) na území mesta Košice
118. MK/A/2020/14524 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Študentská v Košiciach
119. MK/A/2020/14525 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Odborárska v Košiciach
120. MK/A/2020/14516 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Kuzmányho v Košiciach
121. MK/A/2020/14601 Prístupová komunikácia - Diamantová ulica
122. MK/A/2020/13903 „MČ KE Sídlisko KVP, ul. Trieda KVP – typ zariadenia: APL SMART 2 (pripojenie na VO) - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“
123. MK/A/2020/13898 „MČ KE Sídlisko KVP, ul. Moskovská – typ zariadenia: 2xAPL SMART 1 (pripojenie na VO) - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“
124. KE/NLZ-3/2020 Súbor IKT vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice ZRUŠENÉ
125. MK/A/2020/12472 Povolenie vjazdu cyklistom obojsmerne do jednosmerných komunikácií v centre mesta a širšom okolí, projektová dokumentácia zmeny organizácie dopravy
126. MK/A/2020/09853 Rozšírenie licencií informačného systému mesta Košice pre potreby konsolidácie mestských podnikov
127. MK/C/2020/00253 Obstarávanie ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020 ZRUŠENÉ
128. MK/C/2020/00253 Spracovanie ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020 ZRUŠENÉ
129. MK/A/2020/14966 Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice ZRUŠENÉ
130. MK/A/2020/16811 Tlač informačnej brožúry
131. MK/C/2020/00641 Krajinársko-urbanistická súťaž "Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach"
132. MK/A/2020/15583 Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia
133. MK/A/2020/16636 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Južná trieda v Košiciach
134. MK/A/2020/15592 Most na ceste II/547 Nad Mlynským náhonom - rekonštrukcia
135. MK/A/2020/16293 Geologický prieskum základových pomerov v lokalite MČ Košice - Dargovských hrdinov, ul. Clementisova a Na hore, Košice
136. MK/A/2020/17220 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Staré mesto
137. MK/A/2020/17223 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Západ
138. MK/A/2020/17227 Stavebné úpravy chodníkov a schodísk v MČ Košice - Juh
139. MK/A/2020/17459 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Moskovská v Košiciach ZRUŠENÉ
140. MK/A/2020/17481 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Opatovská cesta v Košiciach ZRUŠENÉ
141. MK/A/2020/17758 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce
142. MK/A/2020/17668 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Sever
143. MK/A/2020/18441 Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice
144. MK/A/2020/17849 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Dargovských hrdinov
145. MK/A/2020/17919 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Nad jazerom
146. MK/A/2020/17507 Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík II
147. MK/A/2020/15558 Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 113-00 Jána Pavla II.
148. MK/A/2020/19632 Vypracovanie účelového energetického auditu pre súbor objektov
149. MK/C/2020/00022 Obstarávateľské výkony procesu Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice - Myslava
150. MK/A/2020/19647 Výstavba Centra komunitných služieb MČ Košice - Krásna
151. MK/E/2020/06200 Odevy - dodanie odevných súčastí uniformy pre MsP mesta Košice
152. MK/A/2020/20600 Oprava strešného plášťa nad hospodárskym pavilónom, pavilónom B a pavilónom V. triedy v MŠ Miškovecká 20, Košice
153. MK/A/2020/20609 Oprava strešného plášťa nad hospodárskym pavilónom, pavilónom A v MŠ Ovručska 14, Košice
154. MK/A/2020/20611 Oprava strešného plášťa na pavilónoch nad triedami a príslušných terás v MŠ Čordákova 17, Košice
155. MK/A/2020/20610 Oprava strešného plášťa pavilónu B v MŠ Dénešova 53, Košice
156. MK/A/2020/20676 Výmena svietidiel vo vybraných materských školách ZRUŠENÉ
157. MK/A/2020/20868 Výmena okien v MŠ Šafárikova trieda 4, Košice
158. MK/A/2020/20889 Poisťovacie služby
159. MK/A/2020/21062 Sociálne pohreby
160. MK/C/2020/00022 Spracovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice – Myslava
161. MK/C/2020/01231 Výstavba mestských nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach
162. MK/A/2020/19998 Cyklistická cestička Jána Pavla II. - Popradská, Košice - projektová dokumentácia
163. MK/A/2020/08908 KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
164. MK/A/2020/21880 Stavebná údržba pozemných komunikácií - ZO
165. - Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta ZRUŠENÉ
166. MK/A/2021/09213 Cestné zábradlia a zvodidlá
167. MK/A/2021/10508 Realizačné projektová dokumentácia pre stavbu: "Budova Magistrátu mesta Košice - modernizácia osvetlenia, zateplenie strešného plášťa a fotovoltický systém" ZRUŠENÉ
168. MK/A/2021/10459 IKT technika pre podateľne na MČ
169. MK/A/2021/10458 Vyvolávací systém KPK
170. MK/A/2021/10559 Súbor didaktických pomôcok pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice
171. MK/A/2021/09145 Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
172. MK/A/2021/11044 Súbor IKT vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice
173. MK/A/2021/09071 Stavebné úpravy a udržiavacie práce archeologického komplexu Dolná brána - múzeum na Hlavnej ulici v Košiciach
174. MK/A/2021/10681 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice I
175. MK/A/2021/10689 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice II
176. MK/A/2021/10692 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice III
177. MK/A/2021/10697 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice IV
178. MK/A/2021/11526 Vypracovanie účelového energetického auditu pre súbor objektov - 2.etapa ZRUŠENÉ
179. MK/A/2021/09613 Most na ceste II/547 nad riekou Hornád - rekonštrukcia
180. MK/A/2021/11394 Výpočtová technika
181. MK/A/2021/10508 Zákazka: Realizačná projektová dokumentácia pre stavbu: "Budova Magistrátu mesta Košice - modernizácia osvetlenia, zateplenie strešného plášťa a fotovoltický systém"
182. MK/A/2021/11663 Prenájom tlačiarní a súvisiace služby ZRUŠENÉ
183. MK/A/2021/11894 Nové tonerové náplne do laserových tlačiarní
184. MK/A/2021/12230 Vypracovanie účelového energetického auditu pre súbor objektov - 2.etapa
185. MK/A/2021/12240 Tlač mestských novín
186. MK/A/2021/07303 MŠ Muškátova 7, Košice – výmena okien a dverí
187. MK/A/2021/12659 Vypracovanie strategického dokumentu „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice“ (v skratke SECAP). ZRUŠENÉ
188. MK/A/2021/10446 DSPRS „Ulica Pri prachárni – riešenie komunikácií“
189. MK/A/2021/06068 Stavba: „MČ KE Západ, ul. Ondavská - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“
190. MK/A/2021/06069 Stavba: „MČ KE Nad jazerom, ul. Rovníková - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“
191. MK/A/2021/13225 Oprava strešného plášťa MŠ Azovská 1, Košice
192. MK/A/2021/13229 MŠ Čordákova 17, Košice – výmena okien a dverí
193. MK/A/2021/13226 Oprava strešného plášťa MŠ Ovručská 14, Košice
194. MK/A/2021/13957 Odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií
195. MK/A/2020/13964 Obnova asfaltového krytu komunikácií v Košiciach – ul. Americká trieda
196. MK/A/2020/13970 Obnova asfaltového krytu komunikácií v Košiciach – ul. Potočná
197. MK/A/2021/13967 Obnova asfaltového krytu komunikácií v Košiciach – ul. Táborská
198. MK/A/2021/13415 Hygienické potreby do materských škôl_2021
199. MK/A/2021/13969 Obnova asfaltového krytu komunikácií v Košiciach – ul. Továrenská
200. MK/A/2021/14293 MŠ Cottbuská 34, Košice - výmena okien a dverí
201. MK/A/2021/14307 MŠ Hemerkova 26, Košice - výmena okien a dverí
202. MK/A/2021/14292 Výmena asfaltového krytu komunikácií v areáloch MŠ Budapeštianska 1 a 3, Košice
203. MK/A/202115573 Multifunkčná športová plocha streetball a ľadová plocha, Mestský park Košice
204. MK/A/2021/16135 Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice
205. MK/E/2021/07345 Nákup služobných prechodných búnd a polokošieľ pre príslušníkov MsP mesta Košice ZRUŠENÉ
206. MK/A/2021/14204 Stavba: „Košice – Svätoplukova, Thurzova, Kmeťova, Jiskrova, Alvinczyho, Masarykova – úprava NN siete, SO 03 - Verejné osvetlenie“
207. MK/A/2021/14206 Stavba. „Košice – Národná trieda, Cimborkova, Alešovo nábrežie – úprava NN siete, SO 02 - Verejné osvetlenie“
208. MK/A/2021/17059 Samostatná web stránka projektu ,,Mesto Košice reaguje na zmenu klímy - spoločne dosiahneme viac (ClimaUrbanKosice)"
209. 1/2021 Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice
210. MK/E/2021/07345 Nákup služobných prechodných búnd a polokošieľ pre príslušníkov MsP mesta Košice
211. MK/E/2021/07345/A Nákup služobných prechodných búnd a polokošieľ pre príslušníkov MsP mesta Košice ZRUŠENÉ
212. MK/A/2021/16529 MŠ Lidické námestie 18, Košice - výmena okien a dverí
213. MK/A/2021/16530 MŠ Jaltská 33, Košice - výmena okien a dverí
214. MK/A/2021/16528 MŠ Zupkova 37, Košice - výmena okien a dverí
215. MK/A/2021/17660 Obnova asfaltového krytu ciest „Návšteva pápeža“
216. MK/A/2021/17904 Distribúcia mestských novín
217. MK/A/2021/16347 Zákazka: Vypracovanie strategického dokumentu "Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice" (v skratke SECAP)
218. MK/A/2021/16840 Športová hala Angels aréna - rekonštrukcia a modernizácia
219. MK/A/2021/17252 Oprava strešného plášťa MŠ Povstania českého ľudu 11, Košice
220. MK/A/2021/17347 Vodorovné značenie medziblokových priestorov a trate MMM
221. MK/A/2021/17255 Výmena okien a dverí MŠ Moldavská 23, Košice
222. MK/A/2021/18564 Realizácia školského programu “Školské ovocie a zelenina“
223. MK/A/2021/18780 MŠ Čínska 24, Košice - výmena okien a dverí
224. MK/A/2021/20099 Open Data Portál pre Mesto Košice
225. MK/A/2021/20252 Obnova herných prvkov vo vybraných materských školách
226. MK/A/2021/20641 Gastrozariadenia do školskej kuchyne
227. MK/A/2021/20768 Revízia funkčnej schopnosti filtroventilačných zariadení ochranných stavieb - úkrytov Civilnej ochrany na území mesta Košice
228. MK/A/2021/20605 Zvýraznenie priechodov pre chodcov
229. MK/A/2021/21501 Dodanie ortofotomapy, DMT a 3D digitálneho modelu zástavby na úrovni stavu referenčného roku 2016
230. MK/A/2021/21751 Posilňovací stroj na nohy - Leg Press
231. MK/A/2021/22212 Zber a vyhodnotenie dát o statickej doprave Mestskej časti Sídlisko Ťahanovce ZRUŠENÉ
232. MK/A/2021/20735 Veterinárna asanačná služba - zber uhynutých zvierat (VŽP) na území mesta Košice ZRUŠENÉ
233. MK/A/2021/23000 Monitoring médii
234. MK/A/2021/23051 Distribúcia mestských novín
235. MK/A/2021/22887 Relaxačné kreslo s taburetom
236. MC/C/2021/01052 Košice-Hornád - Nové mestské centrum
237. MK/C/2021/01486 Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021 – obstarávanie
238. MK/C/2021/01486 Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021 – spracovanie ZRUŠENÉ
239. MK/A/2021/23280 Veterinárna asanačná služba - zber uhynutých zvierat (VŽP) na území mesta Košice
240. MK/A/2021/22671 Náhradná výsadba pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
241. MK/A/2022/09723 Prenájom tlačových zariadení a súvisiace služby
242. MK/A/2022/11838 Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov - II. etapa: Stavebné práce
243. MK/A/2022/10419 ServiceDesk
244. MK/A/2022/11411 Deratizácia zberných miest komunálneho odpadu na území mesta Košice
245. MK/A/2022/12943 Zber a vyhodnotenie dát o statickej doprave Mestskej časti Sídlisko Ťahanovce ZRUŠENÉ
246. MK/A/2022/13594 Poskytovanie služieb aplikačnej, systémovej a legislatívnej podpory
247. MK/A/2022/13185 Vodorovné značenie krytov pozemných komunikácií
248. MK/A/2022/12596 Pripojenie nového odberného miesta do distribučnej sústavy - Evanjelický cintorín
249. MK/A/2022/14434 Tlač novín mesta Košice na mesiace máj - jún 2022
250. MK/A/2022/14796 Hygienické potreby do materských škôl - 2022
251. Mk/A/2022/14659 Verejný cintorín - vstupná časť
252. MK/A/2022/13851 Podchod Trieda arm. gen. L. Svobodu - Adlerova, Košice - rekonštrukcia
253. MK/A/2022/15743 Tlač a dodanie brožúr
254. MK/A/2022/10622 Revitalizácia areálu v Parku mládeže, Košice
255. MK/A/2022/12807 Dokumentácia stavby "Cesta Pod vlekom" ZRUŠENÉ
256. MK/A/2022/16264 Elektronická úradná tabuľa
257. MK/A/2022/16268 Elektronická platobná brána
258. MK/A/2022/13827 Cestné zábradlia a zvodidlá
259. MK/A/2022/15646 Prvky zelenej infraštruktúry - MŠ Kalinovská 9, Košice ZRUŠENÉ
260. MK/A/2022/15370 Strategická hluková mapa a akčný plán ochrany pred hlukom Košickej aglomerácie pre stav roku 2021
261. MK/A/2022/16855 Sadovnícko – architektonická revitalizácia vnútrobloku Jasuschova – Bauverova na sídlisku KVP
262. MK/A/2022/17112 Tlač a dodanie brožúr Košický detský pas
263. MK/A/2022/16854 Regenerácia vnútrobloku - Oddychová zóna Čínska ulica, Košice
264. MK/A/2022/16741 Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom klímy - zlepšiť lokálnu mikroklímu budovy Magistrátu mesta Košice a jej priľahlého okolia
265. MK/A/2022/16586 Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1, Košice
266. MK/A/2022/17401 Interiérové vybavenie nových tried MŠ
267. MK/A/2022/16921 Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova - Lomonosovova, Košice
268. MK/A/2022/17982 Odstránenie stavieb Jesenského 4, Košice
269. MK/A/2022/18043 Dodanie multifunkčného športového povrchu pre exteriér s položením
270. MK/A/2022/17509 Dokumentácia stavby "Cesta Pod vlekom"
271. MK/A/2022/16268 Elektronická úradná tabuľa
272. MK/A/2022/15414 Dokumentácia stavby „Podchod Trieda arm. gen. L. Svobodu – pri zastávke MHD Postupimská, Košice - rekonštrukcia“
273. MK/A/2022/19056 Tlač novín mesta Košice na mesiace September - Október 2022
274. MK/A/2022/18903 Prvky zelenej infraštruktúry - MŠ Kalinovská 9, Košice
275. MK/A/2022/19258 Vypracovanie technickej evidencie miestnych komunikácií (pasportu), dopravného značenia a technických objektov pre Mesto Košice
276. MK/A/2022/19249 Upgrade LAN MMK
277. MK/A/2022/19251 Upgrade WIFI MMK ZRUŠENÉ
278. MK/2022/19253 SLA podpora siete MMK ZRUŠENÉ
279. MK/A/2022/18535 Tlač novín mesta Košice na mesiace November - December 2022
280. KS/2022_2 Vytvorenie SMART funkcionalít a dát z kamerového systému_prieskum trhu Časť II.
281. DRK/2022_2 Dynamické riadenie križovatiek ZRUŠENÉ
282. MK/A/2022/22006 MS Licencie 2023
283. MK/A/2022/23217 Edukačné a kreatívne tabule do MŠ
284. MK/A/2022/23635 Dodanie 2 multifunkčných športových povrchov s položením do tréningovej haly v Steel aréne a do exteriéru v Parku mládeže s položením
285. MK/A/2022/22842 Veterinárna asanačná služba –zber uhynutých zvierat (VŽP) na území mesta Košice
286. MK/A/2022/24378 Distribúcia novín mesta Košice na rok 2023