Prejsť na obsah

Prístup k archívnym dokumentom

Kniha novoprijatych občanov

Prístup k archívnym dokumentom

Verejnosť má právo na prístup k archívnym dokumentom uloženým v archíve, ak to zákon neustanovuje inak. Prístup je umožnený vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, štúdiom, zverejňovaním na webovom sídle a verejným vystavovaním archívnych dokumentov. Uskutočňuje sa na základe písomnej žiadosti žiadateľa okrem prístupu k archívnym dokumentom ich verejným vystavovaním.

Správne informácie (odpisy, výpisy, potvrdenia a kópie) z archívnych dokumentov sa vydávajú a spoplatňujú žiadateľom na základe platných noriem a cenníkov.

Štúdium v archíve upravuje bádateľský poriadok. Bádateľom je k dispozícii bádateľňa (študovňa) archívu s kapacitou 12 miest v budove na Kováčskej ul. č. 20. Archív nepredkladá na štúdium originál archívneho dokumentu, ktorý vznikol pred rokom 1526, nepredkladá ani archívne dokumenty, pri štúdiu ktorých by mohlo dôjsť k ich poškodeniu alebo zničeniu.

Obmedzenie prístupu k archívnym dokumentom má archív právo uplatniť, ak by tým mohla byť ohrozená bezpečnosť štátu, ohrozené práva a právom chránené záujmy žijúcich osôb, ak by mohlo dôjsť k poškodeniu archívnych dokumentov, ak bádateľ hrubo porušil bádateľský poriadok archívu a ak to určujú podmienky, za ktorých boli dokumenty uložené v archíve, najviac však na 30 rokov. Obmedziť prístup môže archív aj k tým dokumentom, ktoré ešte nie sú sprístupnené odbornou archívnou pomôckou. Prístup k osobným údajom je možný až po uplynutí 90 rokov od vzniku záznamu, alebo po predložení písomného súhlasu s osvedčeným podpisom fyzickej osoby, o ktorej osobné údaje ide, alebo jeho zákonného zástupcu, alebo blízkej osoby, ak fyzická osoba nežije, alebo ak účelom využitia archívneho dokumentu je historický výskum alebo iný vedecký výskum.

Vystavovanie archívnych dokumentov umožňuje archív len výnimočne na základe zmluvy o výpožičke a za úhradu nákladov na vyhotovenie kópií archívnych dokumentov a na ich prepravu. Ak ide o verejné vystavovanie v cudzom štáte, vystavovateľ je povinný archívne dokumenty poistiť; pri vystavovaní na území Slovenskej republiky je povinný zaviazať sa v zmluve o výpožičke archívnych dokumentov na výstavné účely, že v prípade odcudzenia, straty alebo poškodenia archívnych dokumentov uhradí ich cenu.


 


Zdroj: Archív mesta Košice