Prejsť na obsah

Archív mesta Košice

Erb mesta Košice

Archív mesta Košice plní úlohy v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ako aj vyhláškou č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Hlavnou úlohou Archívu mesta Košice je preberať, ochraňovať a sprístupňovať archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti orgánov Mesta Košice, jeho mestských častí, nimi zriadených a založených právnických osôb a významných fyzických osôb pôsobiacich v meste Košice. V odborných archívnych otázkach sa Archív mesta Košice riadi metodikou, smernicami a pokynmi odboru archívov a registratúr sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR.


Archív mesta Košice vykonáva nasledovné činnosti:

 • vedie evidenciu pôvodcov registratúr, z činnosti ktorých preberá archívne dokumenty do trvalej archívnej starostlivosti;
 • umožňuje prístup k archívnym dokumentom, archívnym pomôckam a k evidencii archívnych dokumentov, ktoré prebral;
 • archívne dokumenty spracúva formou triedenia, usporadúvania a vypracovania archívnych pomôcok (inventárov, katalógov, súpisov a pod.);
 • podieľa sa na výskume a propagovaní archívneho dedičstva SR, uloženého v Archíve mesta Košice;
 • spolupracuje s odborom archívov a registratúr sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR pri rozhodovaní o dokumentárnej hodnote registratúrnych záznamov a schvaľovaní registratúrnych poriadkov a registratúrnych plánov pôvodcov registratúr, ktorí patria do predarchívnej starostlivosti archívu;
 • po vyraďovacom konaní preberá archívne dokumenty do archívu;
 • podáva Ministerstvu vnútra SR návrhy na začatie konania o uložení pokuty, nútenej úschove archívneho dokumentu, či vyradení archívnych dokumentov z evidencie archívneho dedičstva;
 • vedie evidenciu archívneho dedičstva Slovenskej republiky v elektronickej forme
 • umožňuje prístup k archívnym dokumentom, ktoré prevzal, vydávaním výpisov, odpisov, potvrdení, kópií, štúdiom, zverejňovaním na webovom sídle a verejným vystavovaním archívnych dokumentov;
 • vyberá správne poplatky podľa osobitného predpisu;
 • rozhoduje o obmedzení prístupu k archívnym dokumentom a o výpožičkách archívnych dokumentov (výstavy atď.);
 • podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich z medzinárodnej archívnej spolupráce na úseku archívov;
 • pripravuje digitalizáciu archívnych dokumentov;
 • pri propagácii archívneho dedičstva spolupracuje s inými archívmi, vedeckými a kultúrnymi inštitúciami a na propagáciu využíva všetky druhy masovokomunikačných prostriedkov ako aj semináre, výstavy, či medzinárodné konferencie;
 • spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami pri zabezpečení odbornej praxe študentov archívnictva a pomocných vied historických, prípadne doktorandského štúdia;
 • vydáva bádateľský poriadok archívu;
 • vypracúva program vyhotovovania konzervačných kópií archívnych dokumentov zásadného významu a zabezpečuje ich vyhotovenie;
 • vo svojej pôsobnosti vypracúva podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, orgánov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva;
 • pripravuje odpovede na interpelácie poslancov;
 • kompletizuje materiály zo zborových orgánov mesta;
 • spravuje a doplňuje príručnú knižnicu Archívu mesta Košice;
 • zabezpečuje všetky úlohy spojené s činnosťou kroniky mesta - sledovanie tlače a médií, zhromažďovanie písomných podkladov a informácií, zabezpečenie dokumentačnej tvorby, jazykové korektúry a grafické úpravy vrátane lektorovania, tlač a viazanie kroniky;
 • zabezpečuje povinnosti mesta pri zabezpečovaní starostlivosti o vojnové hroby;
 • zabezpečuje agendu Názvoslovnej komisie mesta Košice;
 • podieľa sa na výskume v odbore archivistiky a pomocných vied historických.