Prejsť na obsah

Uznesenia: 57 - 135

VI. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: VI. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dátum konania: 14.03.2023

Zoznam

57. PDF 83,94 KB Schválenie zverejneného programu VI. zasadnutia MZ v Košiciach
58. PDF 77,87 KB Prenájom pozemkov, časti parciel v k. ú. Južné Mesto pre obchodnú spoločnosť Regnum Košice s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
59. PDF 84,38 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie na Dneperskej a Levočskej ulici v Košiciach“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
60. PDF 77,78 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) z dôvodov hodných osobitného zreteľa
61. PDF 129,89 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v športovom areáli na Bruselskej ulici pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
62. ZIP 125,48 KB Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre obchodnú spoločnosť Olšanka spol. s r. o. na poľnohospodárske účely
63. PDF 84,07 KB Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Ľubicu Pelegrinovú v k. ú. Krásna na poľnohospodárske účely
64. PDF 77,9 KB Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Pavla Pelegrina v k. ú. Krásna na poľnohospodárske účely
65. PDF 77,72 KB Prenájom pozemku C KN parc. č. 5159 v k. ú. Krásna pre MČ Košice – Krásna za účelom rozšírenia komunikácie v križovatke ulíc Smutná – Horná – Vyšný dvor – Adamova, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
66. PDF 155,04 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Krásna za účelom vybudovania chodníkov na Ukrajinskej a Mozartovej ulici, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
67. PDF 78,06 KB Prenájom pozemku v k. ú. Terasa pre vlastníkov priľahlých garáží za účelom opravy medzigarážového priestoru a jeho následnej údržby na vlastné náklady na Ružovej ulici z dôvodov hodných osobitného zreteľa
68. PDF 143,93 KB Prenájom pozemku v k. ú. Košická Nová Ves za účelom realizácie stavby „Zdoba – hrubé terénne úpravy“ pre VEDOS Kechnec, s. r. o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
69. PDF 78,05 KB Prenájom pozemku v k. ú. Huštáky za účelom vybudovania cestného telesa a uloženia inžinierskych sietí na Husárskej ul. v rámci stavby „Bytový dom Huštáky“ pre Rezidencia HUŠTÁKY, s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
70. ZIP 204,15 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom realizácie stavby „Rekonštrukcia a dostavba areálu Campusu UPJŠ (CNIC ), Medická ulica“ pre UPJŠ v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa
71. PDF 78,45 KB Prevod pozemkov v k. ú. Južné Mesto formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a Mikulášom Marinovom, Evou Mikuluvkovou, Gabrielou Holeniovou a Karolom Marinovom
72. PDF 78,18 KB Prevod pozemkov v k. ú. Myslava formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a Ing. Lukášom Duruttya
73. PDF 84,48 KB Zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Barca za pozemok vo vlastníctve p. Alojzie Dubovskej v k. ú. Barca z dôvodov hodných osobitného zreteľa
74. PDF 84,13 KB Prevod pozemku parc. C KN č. 587/85 v k. ú. Vyšné Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa
75. PDF 84,08 KB Prevod pozemku parc. C KN č. 587/90 v k. ú. Vyšné Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa
76. PDF 77,7 KB Prevod pozemkov v k. ú. Košická Belá pre Ing. Františka Koľveka z dôvodu hodného osobitného zreteľa
77. PDF 84,29 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Myslava pre Jozefa Bernára a manželku Mgr. Máriu Bernárovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
78. PDF 77,56 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Sokoľ pre Matúša Rovdera z dôvodu hodného osobitného zreteľa
79. PDF 77,62 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Ivicu Mitrikovú Kmečovú, MBA z dôvodu hodného osobitného zreteľa
80. PDF 83,93 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku, parcely registra E KN č. 336/101 v k. ú. Šaca z dôvodu hodného osobitného zreteľa
81. PDF 77,68 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Furča pre prof. Ing. Jozefa Mihóka, PhD. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
82. PDF 77,72 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Jozefa Bodnára z dôvodov hodných osobitného zreteľa
83. PDF 77,73 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Severné mesto pre Jána Bréma z dôvodov hodných osobitného zreteľa
84. PDF 77,92 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Severné mesto pre Mgr. Lajoš Šťastnú Slavomíru a PhDr. Šťastnú Ľubicu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
85. PDF 77,72 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. C KN č. 1088/5 v k. ú. Nižná Úvrať z dôvodu hodného osobitného zreteľa
86. PDF 84,46 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Myslava z dôvodu hodného osobitného zreteľa
87. ZIP 546,04 KB Komplex Historická radnica – zmena - zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá
88. PDF 78,28 KB ENJOY THE RIDE, o. z. - predĺženie doby nájmu - k. ú. Grunt – „Dirty park Drábová/Freestyle Academy“ – dôvod hodný osobitného zreteľa
89. PDF 77,17 KB Objekt bývalého kina Družba – plnenie nájomnej zmluvy – 2022
90. PDF 212,52 KB Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k. ú. Barca a v k. ú. Šebastovce za účelom realizácie stavby „Cyklistická cestička Barca – Šebastovce
91. PDF 77,81 KB Ponuka na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch, parcelách registra C KN č. 3755/820 a č. 3755/821 v 2/8 k celku v k. ú. Grunt od prof. PhDr. Pavla Kollára a JUDr. Františka Kollára do vlastníctva mesta Košice
92. PDF 77,4 KB Prevod nehnuteľnosti – dom meštiansky, Kováčska 34 a pozemok parc. č. 789 v k. ú. Stredné mesto formou dobrovoľnej dražby
93. PDF 78,14 KB Prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch, parcelách registra C KN č. 5521, č. 5522, č. 5523 v k. ú. Severné Mesto k nebytovým priestorom č. 1, 2 a 3 v dome na ul. Hlinkova 5, 7, 9 pre Občianske združenie Bytový dom Hlinkova 5, 7, 9
94. PDF 77,42 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Nižný Klátov pre Emila Sobinkoviča
95. PDF 77,89 KB Predaj pozemku pod stavbou, časť parcely registra C KN č. 935/1 v k. ú. Košická Belá pre Ing. Jána Hvižďáka a Ing. Zuzanu Hvižďákovú
96. PDF 128,97 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Centra voľného času, Orgovánová 5, Košice
97. PDF 84,1 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Materskej školy, Galaktická 11, Košice
98. PDF 129,43 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy ZŠ Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach a zmena jeho účelového určenia
99. PDF 83,76 KB Zmena účelového určenia školského nehnuteľného majetku mesta Košice – Park mládeže
100. PDF 83,81 KB Zmena účelového určenia školského nehnuteľného majetku mesta Košice – Užhorodská
101. PDF 136,06 KB Územný plán zóny „Košice – Tlačiarne“
102. PDF 77,01 KB Informácia o stave spracovania nového územného plánu pre mesto Košice
103. PDF 78,07 KB Usporiadanie niektorých vzťahov súvisiacich s prevádzkovaním parkoviska pred areálom Zoologickej záhrady Košice
104. PDF 77,23 KB Zmena VZN mesta Košice č. 193 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku pred areálom Zoologickej záhrady Košice
105. PDF 77,12 KB Zrušenie VZN mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice
106. PDF 77,03 KB VZN mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica Stará sečovská cesta“
107. PDF 77,32 KB Zmena VZN mesta Košice č. 231 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení
108. PDF 77,4 KB Zmena VZN mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby)
109. PDF 83,18 KB Nájomné zmluvy k bytom – kontrola
110. PDF 83,41 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
111. PDF 76,69 KB Rada pre etiku – Informatívna správa
112. PDF 83,42 KB Informácia o pripravovanom návrhu programového rozpočtu mesta Košice na roky 2023 – 2025
113. PDF 633,57 KB Dodatok č. 7 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 01.04.2023
114. PDF 77,36 KB Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
115. PDF 77,05 KB Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
116. PDF 77,25 KB Správa náčelníka MsP mesta Košice o činnosti a odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja MsP mesta Košice za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 – plnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019
117. PDF 77,27 KB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov - plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach
118. PDF 84,12 KB Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. s majetkovou účasťou Mesta Košice
119. PDF 77,45 KB Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť s majetkovou účasťou Mesta Košice
120. PDF 178,96 KB Zmena členov správnych a dozorných rád vo vybraných právnických osobách zriadených alebo založených Mestom Košice
121. PDF 126,02 KB Personálne obsadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach
122. PDF 136,95 KB Zmeny obsahových náplní komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach
123. PDF 76,87 KB Voľba člena Finančnej komisie pri MZ v Košiciach
124. PDF 77,09 KB Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MZ v Košiciach
125. PDF 371,42 KB Zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice – pozastavený výkon uznesenia
126. PDF 77,36 KB Schválenie úveru pre dofinancovanie a prípravu projektov z fondov EÚ
127. PDF 84,71 KB Informácia o príprave podania Žiadostí o poskytnutí príspevku mechanizmu – Plán Obnovy, v rámci plánovanej výzvy: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry za účelom realizácie projektov „Cyklistická cestička Moskovská trie
128. PDF 84,63 KB Informácia o príprave podania Žiadostí o poskytnutí príspevku mechanizmu – Plán Obnovy, v rámci plánovanej výzvy: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry za účelom realizácie projektov „Cyklistická cestička Jána Pavla II.
129. PDF 85,07 KB Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie dotácie - Fond na podporu športu, výzva: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry pre projekt „MODERNIZÁCIA ATLETICKÉHO OVÁLU A VYBUDOVANIE IHRISKA PRE MALÝ FUTBAL PRI ZŠ STAROZAGORSKÁ
130. PDF 77,76 KB Stanovenie výšky nájmu v obecných a hybridných bytoch v majetku mesta Košice
131. PDF 77,22 KB Udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2023
132. PDF 76,91 KB Memorandum o porozumení UNICEF
133. PDF 77,57 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Memorandá o spolupráci v roku 2023 medzi mestom Košice a partnermi v oblasti organizácie významných športových medzinárodných podujatí: Majstrovstvá sveta veteránov v orientačnom behu, Medzinárodné cyklistické preteky okol
134. PDF 77,27 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXXI. zasadnutia MZ dňa 08.09.2022 do V. (mimoriadneho) zasadnutia MZ dňa 30.12.2022
135. PDF 77,04 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené v rámci III. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 15.12.2022