Prejsť na obsah

Zasadnutie: V

V. (mimoriadne) zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 30.12.2022
Dátum publikovania: 27.12.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 55 - 56
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 2 a 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

zvolávam

 

V. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

30. decembra (piatok) 2022 od 10.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“ , s týmto programom:

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. ZIP 909,85 KB Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
2. --- Záver