Prejsť na obsah

Uznesenia: 308 - 368

XVI. (mimoriadne) zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dátum konania: 08.02.2024

Zoznam

308. PDF 141,63 KB Potvrdenie uznesenia MZ v Košiciach č. 308 zo dňa 12. decembra 2023, ktorého výkon bol pozastavený (Optimalizačné opatrenia k zvýšeniu príjmov mesta Košice)
309. PDF 134,43 KB Potvrdenie uznesenia MZ v Košiciach č. 309 zo dňa 12. decembra 2023, ktorého výkon bol pozastavený (Vyplatenie dotácií pre športové kluby, organizácie, združenia, jednotlivcov a kultúrne inštitúcie)
324. PDF 141 KB Potvrdenie uznesenia MZ v Košiciach č. 324 zo dňa 12. decembra 2023, ktorého výkon bol pozastavený (Slanecká cesta – informatívna správa)
354. PDF 67,25 KB Schválenie zverejneného programu XVI. (mimoriadneho) zasadnutia MZ v Košiciach
355. PDF 115,79 KB Výzva na splnenie uznesenia č. 318 schváleného na XIV. zasadnutí MZ dňa 12.12.2023 - pozastavený výkon uznesenia
356. PDF 109,94 KB Zapracovanie neuhradenej sumy z podielu na DzPFO do rozpočtu pre rok 2024 - pozastavený výkon uznesenia
357. PDF 67,76 KB Zmena Štatútu mesta Košice
358. PDF 110,7 KB Doplnenie Štatútu mesta Košice - pozastavený výkon uznesenia
359. PDF 108,12 KB Zmena Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach - pozastavený výkon uznesenia
360. PDF 67,58 KB Personálne obsadenie vo Finančnej komisii MZ v Košiciach
361. PDF 109,58 KB Personálne obsadenie v Košickej Futbalovej Aréne - pozastavený výkon uznesenia
362. PDF 109,11 KB Personálne obsadenie v oblastnej organizácii cestovného ruchu Visit Košice - pozastavený výkon uznesenia
363. PDF 68,24 KB Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Mesta Košice a zmena štatutárnych orgánov, členov správnych a dozorných rád v ďalších právnických osobách zriadených alebo založených Mestom Košice
364. PDF 73,42 KB Personálne obsadenie v Komisii dopravy a výstavby MZ v Košiciach
365. PDF 107,92 KB Vyslovenie nedôvery primátorovi mesta Košice - pozastavený výkon uznesenia
366. PDF 67,54 KB Personálne obsadenie v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia MZ v Košiciach
367. PDF 67,51 KB Personálne obsadenie v Komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu MZ v Košiciach
368. PDF 162,67 KB Informácia o stave strategických projektov mesta Košice za rok 2023 - pozastavený výkon uznesenia