Prejsť na obsah

Uznesenia: 264 - 349

XIV. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XIV. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dátum konania: 12.12.2023

Zoznam

264. PDF 156,71 KB Informácia o potvrdení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 264/12.09.2023, ktorého výkon bol pozastavený
269. PDF 156,87 KB Informácia o potvrdení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 269/12.09.2023, ktorého výkon bol pozastavený
305. PDF 133,26 KB Schválenie zverejneného programu XIV. zasadnutia MZ v Košiciach
306. PDF 78,67 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Petícia za zmenu názvu Námestia osloboditeľov v Košiciach“
307. PDF 85,39 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
308. PDF 128,05 KB Optimalizačné opatrenia k zvýšeniu príjmov mesta Košice – pozastavený výkon uznesenia
309. PDF 121,06 KB Vyplatenie dotácií pre športové kluby, organizácie, združenia, jednotlivcov a kultúrne inštitúcie – pozastavený výkon uznesenia
310. PDF 151,51 KB Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice - personálne záležitosti – pozastavený výkon uznesenia
311. PDF 125,06 KB Vykonanie kontroly v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice – pozastavený výkon uznesenia
312. PDF 86,01 KB Žiadosť o poskytnutí príspevku mechanizmu – Plán Obnovy pre projekt „Spoločná cestička pre chodcov cyklistov Gemerská-Rastislavova ulica“
313. PDF 78,64 KB Správa o výsledkoch kontroly v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice vykonanej na základe podnetov poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach
314. PDF 86,09 KB Spolufinancovanie projektov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v rámci Programu Slovensko na základe výzvy zameranej na modernizáciu a rekonštrukciu školských budov
315. PDF 354,11 KB Koncepcia vzdelávania v meste Košice
316. PDF 78,96 KB Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR „Účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosti jej fungovania č. KA-029/2023/1090“ v organizácii Mesto Košice
317. PDF 78,53 KB Informácia o Operačnom pláne zimnej údržby na sezónu 2023 -2024
318. PDF 178,13 KB Vyplatenie podielových daní
319. PDF 127,28 KB Predloženie programového rozpočtu mesta Košice na roky 2024, 2025 a 2026 – pozastavený výkon uznesenia
320. PDF 364,24 KB Splnomocnenie primátora mesta Košice na vykonávanie zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami
321. PDF 360,26 KB Opatrenia na zmiernenie dopadov zvýšenia daní a poplatkov
322. PDF 163,36 KB Odborná a dátová analýza samosprávy mesta Košice
323. PDF 78,71 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Dopravné služby vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave v Košiciach na roky 2024 – 2033“
324. PDF 126,49 KB Slanecká cesta – informatívna správa – pozastavený výkon uznesenia
325. PDF 78,8 KB Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2022
326. PDF 78,62 KB Informácia o stave spracovania nového územného plánu pre mesto Košice
327. PDF 79,41 KB Stanovenie výšky nájomného v obecných bytoch vo vlastníctve mesta Košice – na Sídlisku Luník IX a Na Demetri 1 – 6
328. PDF 79,11 KB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov a Informatívna správa o činnosti konateľa a riaditeľa BPMK s.r.o. - plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach
329. PDF 78,68 KB Prevádzkový poriadok parkovania v zóne regulovaného podľa VZN mesta Košice č. 241 – informácia
330. PDF 85,76 KB Zmena VZN mesta Košice č. 241 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
331. PDF 78,74 KB Zverejňovanie zoznamu vyhradených parkovacích miest
332. PDF 78,92 KB Zmena VZN mesta Košice č. 221 o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest
333. PDF 85,23 KB Zámer vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na nájom parkovacích plôch
334. PDF 78,76 KB VZN mesta Košice o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Košice
335. PDF 85,57 KB Schválenie investičného zámeru v areáli MŠ Hečkova 13 Košice
336. PDF 79,81 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy Centra voľného času, Orgovánová 5, Košice a zmena jeho účelového určenia
337. PDF 161,43 KB Odňatie pozemkov a časti objektu v k. ú. Severné Mesto zo správy Mestskej časti Košice – Sever a následné zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach a zabezpečenie výkonu správy Bytovým podnikom mesta Košice, s.r.o.
338. PDF 86,51 KB Dopravné služby vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave v Košiciach na roky 2024 – 2033
339. PDF 78,57 KB Zmena výšky nájmu za pozemky prenajaté Mestským lesom Košice a. s.
340. PDF 78,85 KB Objekt bývalého kina Družba – plnenie nájomnej zmluvy - 2023
341. PDF 78,99 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Zverenie pozemkov C KN parc. č. 1152/9, C KN parc. č. 1152/10, E KN parc. č. 364/501 a stavby „Spevnené plochy Furčianska ul.“ v k. ú. Košická Nová Ves do správy Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves“
342. PDF 79,41 KB Zmena spoluvlastníckych podielov odčlenením pivníc z nebytového priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Obrancov mieru 12,14
343. PDF 79,17 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku pod časťou stavby k. ú. Skladná pre Ing. Tomáša Marištiaka
344. PDF 78,44 KB Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach
345. PDF 84,86 KB Personálne obsadenie v Komisii dopravy a výstavby MZ v Košiciach
346. PDF 78,59 KB Personálne obsadenie v Komisii národnostných menšín MZ v Košiciach
347. PDF 84,86 KB Personálne obsadenie v Legislatívno-právnej komisii MZ v Košiciach
348. PDF 78,73 KB Personálne obsadenie v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia MZ v Košiciach
349. PDF 78,67 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené v rámci XI. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 13.09.2023