Prejsť na obsah

Zasadnutie: XIV

XIV. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 12.12.2023
Dátum publikovania: 01.12.2023
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

12. decembra 2023 (utorok) od 8.00 hod.,
v prípade nevyčerpania programu rokovania nasledujúci deň

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

 Aktualizovaný program XIV. zasadnutia MZ

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. --- Slovo pre verejnosť (Bod bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po 12:00 hod. v zmysle § 36a Rokovacieho poriadku MZ)
2. ZIP 191,07 KB Petícia za zmenu názvu Námestia osloboditeľov v Košiciach PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
3. ZIP 304,05 KB Informácia o príprave a podaní Žiadostí o poskytnutí príspevku mechanizmu – Plán Obnovy pre projekt „Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Gemerská - Rastislavova ulica“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 191,26 KB Návrh na schválenie spolufinancovania projektov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v rámci Programu Slovensko na základe výzvy zameranej na modernizáciu a rekonštrukciu školských budov PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
5. ZIP 1,6 MB Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR „Účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosti jej fungovania č. KA-029/2023/1090“ v organizácii Mesto Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 544,08 KB Informácia o Operačnom pláne zimnej údržby na sezónu 2023 -2024 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 5,94 MB Dopravné služby vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave v Košiciach na roky 2024 – 2033 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 381,61 KB Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 361,16 KB Informácia o stave spracovania nového územného plánu pre mesto Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
10. ZIP 334,89 KB Stanovenie výšky nájomného v obecných bytoch vo vlastníctve mesta Košice – na Sídlisku Luník IX a Na Demetri 1- 6 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
11. ZIP 14,15 MB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov a Informatívna správa o činnosti konateľa a riaditeľa BPMK s.r.o. - plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
12. ZIP 237,58 KB Prevádzkový poriadok parkovania v zóne regulovaného podľa VZN mesta Košice č. 241 – informácia PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
13. ZIP 390,65 KB Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 241 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
14. ZIP 313,25 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 221 o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
15. ZIP 201,9 KB Zámer vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na nájom parkovacích plôch PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
16. ZIP 380,01 KB Návrh nového VZN mesta Košice o regulácii niektorých hazardných hier PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
17. ZIP 384,08 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
18. ZIP 783,06 KB Správa o výsledkoch kontroly v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice vykonanej na základe podnetov poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
19. --- Opatrenia a krízový režim mesta Košice na rok 2024 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
20. ZIP 214,67 KB Návrh na schválenie investičného zámeru v areáli MŠ Hečkova 13 Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
21. ZIP 190,11 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy Centra voľného času, Orgovánová 5, Košice a zmena jeho účelového určenia PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
22. ZIP 674,02 KB Odňatie pozemkov a časti objektu v k. ú. Severné Mesto zo správy Mestskej časti Košice - Sever a následné zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach a zabezpečenie výkonu správy Bytovým podnikom mesta Košice, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
23. ZIP 542,56 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice v k. ú. Luník (bytové domy, stavby, pozemky a ich príslušenstvo) do správy Mestskej časti Košice – Luník IX – doplnenie - pokračovanie rokovania o prerušenom bode PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
24. ZIP 197,71 KB Zmena výšky nájmu za pozemky prenajaté Mestským lesom Košice a. s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
25. ZIP 785,69 KB Objekt bývalého kina Družba – plnenie nájomnej zmluvy - 2023 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
26. ZIP 804,76 KB Zverenie pozemkov C KN parc. č. 1152/9, C KN parc. č. 1152/10, E KN parc. č. 364/501 a stavby „Spevnené plochy Furčianska ul.“ v k. ú. Košická Nová Ves do správy Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
27. ZIP 720,99 KB Zmena spoluvlastníckych podielov odčlenením pivníc z nebytového priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Obrancov mieru 12,14 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
28. ZIP 449,82 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku pod časťou stavby k. ú. Skladná pre Ing. T. M. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
29. ZIP 739,49 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Košická Nová Ves v lokalite medzi Zelenou stráňou a ul. Na Doline formou priameho predaja PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
30. ZIP 1,29 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
31. ZIP 363,85 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené v rámci XI. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 13.09.2023 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
32. --- Interpelácie poslancov MZ
33. --- Dopyty poslancov MZ
34. --- Rôzne
35. --- Záver