Prejsť na obsah

Zasadnutie: XIII

XIII. (mimoriadne) zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 29.11.2023
Dátum publikovania: 25.11.2023
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 304
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

zvolávam

 

XIII. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

29. novembra 2023 (streda) od 15.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

 

1. ZIP 446,88 KB Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
2. ZIP 196,29 KB Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
3. ZIP 348,15 KB Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 132 o miestnych daniach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 281,11 KB Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 229 o miestnej dani za ubytovanie PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. --- Záver