Prejsť na obsah

Zasadnutie: XII

XII. (mimoriadne) zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 24.11.2023
Dátum publikovania: 16.11.2023
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

zvolávam

 

XII. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

24. novembra 2023 (piatok) od 8.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. ZIP 169,09 KB Predloženie žiadosti o schválenie projektu „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa (UČS 17 a 18), realizácia“ v rámci Programu PSK/Plán obnovy a odolnosti SR PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
2. ZIP 844,04 KB Východiská na prípravu programového rozpočtu mesta Košice na roky 2024 – 2026 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
3. ZIP 447,29 KB Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 196,87 KB Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 420,95 KB Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 132 o miestnych daniach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 302,52 KB Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 229 o miestnej dani za ubytovanie PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 429,14 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o dani za užívanie verejného priestranstva PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 153,74 KB Zmena Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby) – Detské jasle PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 1,41 MB Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice v súvislosti so zmenou zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
10. --- Záver