Prejsť na obsah

Uznesenia: 222 - 295

XI. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XI. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dátum konania: 12.09.2023

Zoznam

222. PDF 84,09 KB Schválenie zverejneného programu XI. zasadnutia MZ v Košiciach
223. PDF 77,18 KB VZN mesta Košice o spôsobe bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru, pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku
224. PDF 83,9 KB Zmena VZN mesta Košice č. 241 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
225. PDF 77,17 KB Zmena VZN mesta Košice č. 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice
226. PDF 77,23 KB Doplnenie VZN mesta Košice č. 217 Určenie ďalších výstrojných súčiastok pre príslušníkov Mestskej polície mesta Košice
227. PDF 76,98 KB Zmena Organizačného poriadku Mestskej polície mesta Košice
228. PDF 77,35 KB Poskytnutie dotácie podľa VZN mesta Košice č. 190 OZ Srdce pre mačky, Malá farma Košice a OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
229. ZIP 333,02 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa a k. ú. Huštáky za účelom realizácie stavby: „Rekonštrukcia a dostavba areálu Campusu UPJŠ (CNIC ), Medická ulica“ pre UPJŠ v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa – doplnenie
230. PDF 78,08 KB Aktualizácia nájmu pre Mestský klub vzpierania a silových športov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
231. PDF 77,8 KB Nájom pozemku parc. C KN č. 7591 v k. ú. Krásna v lokalite ul. Pri sídlisku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
232. PDF 77,55 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. C KN č. 7591 v k. ú. Krásna v lokalite ul. Pri sídlisku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
233. PDF 77,78 KB Nájom pozemku parc. C KN č. 5435 v k. ú. Terasa v lokalite Račí potok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
234. ZIP 349,96 KB Predĺženie doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 2015000385 v znení dodatkov pre Občianske združenie Detská železnica Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
235. PDF 77,78 KB Prenájom pozemku pod stavbou v k. ú. Terasa pre Mestskú časť Košice – Západ (vlastníka stavby) z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zmena uznesenia MZ v Košiciach
236. PDF 217,35 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby: „Europark, Európska trieda, Košice“ pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
237. PDF 129,72 KB Prevod voľného nebytového priestoru č. - (pôvodne CO kryt) v bytovom dome na ul. Komenského č. 21 pre 9-tich vlastníkov bytov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
238. PDF 77,8 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Nižná Úvrať pre RNDr. Alfréda Kozára a Ing. Natašu Kozárovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
239. PDF 77,75 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k.ú. Severné Mesto pre Andreja Klímu a manželku Alžbetu rod. Bakšiovú z dôvodov hodných osobitného zreteľa
240. PDF 77,76 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k.ú. Severné Mesto pre MUDr. Jiřího Kuxa a manželku Agnesu rod. Macákovú z dôvodov hodných osobitného zreteľa
241. PDF 77,76 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Furča pre Ing. Jozefa Ručinského a manželku Máriu rod. Hánekovú z dôvodov hodných osobitného zreteľa
242. PDF 77,75 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Furča pre p. Stanislava Spišáka a manželku Máriu rod. Kopčovú z dôvodov hodných osobitného zreteľa
243. PDF 77,91 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre SR - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave z dôvodu hodného osobitného zreteľa
244. PDF 78,03 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny v k. ú. Huštáky medzi mestom Košice a Stavebným bytovým družstvom I. Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
245. PDF 77,84 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre Jaroslava Liptáka a manželku Katarínu Liptákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
246. PDF 77,62 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Nižná Úvrať pre Evu Vaszilyovú a manžela Vojtecha Vaszilya z dôvodu hodného osobitného zreteľa
247. PDF 156,55 KB Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Ľubicu Pelegrinovú v k. ú. Krásna na poľnohospodárske účely – doplnenie
248. PDF 77,74 KB Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Pavla Pelegrina v k. ú. Krásna na poľnohospodárske účely – doplnenie
249. PDF 159,25 KB Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre obchodnú spoločnosť Olšanka spol. s.r.o. – doplnenie
250. PDF 77,62 KB Prevod pozemku v lokalite Hrbovej ulice v k. ú. Severné Mesto pre CRTC s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
251. PDF 78,34 KB Prenájom nafukovacej haly a atletického areálu v areáli ZŠ Novomeského 2 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Atletika Košice o.z.
252. ZIP 313,38 KB Odňatie pozemkov v k. ú. Letná a Huštáky zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
253. PDF 155,99 KB Zverenie pozemkov v k. ú. Ťahanovce do správy MČ Košice – Ťahanovce za účelom ich správy a údržby
254. PDF 77,31 KB Zverenie nehnuteľného majetku „Komunikácia prepojovacia Pereš Lorinčík II, oporný múr, zárubné múry“ do správy Mestskej časti Košice – Lorinčík
255. ZIP 106,68 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Zverenie nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Luník (bytové domy, stavby, pozemky a ich príslušenstvo) do správy Mestskej časti Košice-Luník IX“
256. PDF 124,08 KB Prenájom bytov vo vlastníctve mesta Košice a BPMK, s.r.o. právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je mesto Košice – pozastavený výkon uznesenia
257. PDF 77,29 KB Zmena podmienky nájomnej zmluvy č. 2020001136 zo dňa 10.06.2020 uzatvorenej medzi Mestom Košice a občianskym združením ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj formou dodatku č. 1
258. PDF 513,49 KB Prerozdelenie dotácií z Fondu mládežníckeho športu, Fondu aktivít a z Fondu mládežníckeho futbalu v roku 2023
259. PDF 83,66 KB Založenie neziskovej organizácie BUSINESS Košice, n.o.
260. PDF 77,01 KB Informácia o prestavbe Mestskej krytej plavárne na Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice
261. PDF 77,01 KB Informácia o stave spracovania nového územného plánu pre mesto Košice
262. PDF 76,92 KB Zaradenie návrhov do zoznamu pamätihodností mesta Košice
263. PDF 77,07 KB Informatívna správa z Rady starostov o spôsobe prerozdelenia finančných prostriedkov z NFP FAST CARE Ukrajina
264. PDF 122,93 KB Zriadenie transparentného účtu pre mesto Košice – pozastavený výkon uznesenia
265. PDF 76,72 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2023
266. PDF 77,16 KB Zabezpečenie úverových prostriedkov na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočtovom období 2023 – 2025
267. PDF 77,12 KB Informácia o aktuálnom stave majetkovoprávneho vysporiadania investície EEI s.r.o.
268. PDF 76,92 KB Informácia o nákladoch zimnej údržby v uplynulom zimnom období (2022 – 2023)
269. PDF 123,02 KB Predkladanie projektov týkajúcich sa životného prostredia na rokovanie Komisie životného prostredia, VP a OZ MZ v Košiciach – pozastavený výkon uznesenia
270. PDF 84,49 KB Zapojenie Mesta Košice do projektu „AquaUrban – Inovatívne riešenia zadržiavania vody pre zlepšenie kvality života v mestách Košice a Nyíregyháza“ v rámci programu INTERREG Maďarsko – Slovensko – výzva HUSK – 2302
271. PDF 84,25 KB Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci výzvy na Zvýšenie kapacít materských škôl, kód výzvy: 06R01-20-V02 v MČ Košice – Pereš
272. PDF 84,14 KB Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Verejná osobná doprava s nulovými emisiami v meste Košice, I. etapa“ – projekt realizovaný z Fondu pre spravodlivú transformáciu v rámci Programu Slovensko
273. PDF 77,02 KB Odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019
274. PDF 77,25 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov a Informatívna správa o činnosti konateľa a riaditeľa BPMK s.r.o. – plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach“
275. PDF 77,21 KB Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
276. PDF 77,09 KB Výročná správa za rok 2022 obchodnej spoločnosti NTC Košice, a. s. a informácia o výstavbe Národného tréningového centra
277. PDF 76,85 KB Výročná správa Visit Košice za rok 2022
278. PDF 77,22 KB Výročná správa Creative Industry Košice n.o. za rok 2022
279. PDF 77,09 KB Výročná správa za rok 2022 obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna, a. s. a informácia o dostavbe Košickej Futbalovej Arény
280. PDF 76,88 KB Správa o manažovaní dôsledkov vojnového konfliktu na Ukrajine mestom Košice
281. PDF 77,05 KB Správa o stave rodiny mesta Košice a informácia o príprave Správy o stave sociálneho bývania mesta Košice a návrhoch možných riešení
282. PDF 76,92 KB Udelenie „Ceny Košického samosprávneho kraja“
283. PDF 159,93 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2023“ a ustanovenie jej podmienok
284. PDF 155,06 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“ a ustanovenie jej podmienok
285. PDF 76,93 KB Šarišský hradný telegraf – spájanie hradov svetelným signálom
286. PDF 76,98 KB Memorandum o spolupráci – BOROVICOVÝ HÁJ KOŠICE
287. PDF 87,1 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
288. PDF 77,03 KB Zánik členstva v Legislatívno-právnej komisii MZ v Košiciach
289. PDF 77,04 KB Personálne obsadenie v Legislatívno-právnej komisii MZ v Košiciach
290. PDF 76,95 KB Zmena členov v Mestskej rade v Košiciach
291. PDF 77,17 KB Personálne obsadenie v Komisii cirkví MZ v Košiciach
292. PDF 141,54 KB Personálne záležitosti - Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice – pozastavený výkon uznesenia
293. PDF 1020,05 KB Zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
294. PDF 77,46 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od VI. zasadnutia MZ dňa 14.03.2023 do X. zasadnutia MZ dňa 13.06.2023
295. PDF 77,04 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené v rámci X. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 13.06.2023