Prejsť na obsah

Zasadnutie: XI

XI. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 12.09.2023
Dátum publikovania: 04.09.2023
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

12. septembra 2023 (utorok) od 8.00 hod. do 17.00 hod.
a 13. septembra 2023 (streda) od 8.00 hod. do 17.00 hod.,

v prípade nevyčerpania programu rokovania nasledujúci deň

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Aktualizovaný program XI. zasadnutia MZ

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. --- Slovo pre verejnosť (Bod bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po 12:00 hod. v zmysle § 36a Rokovacieho poriadku MZ)
2. ZIP 463,87 KB Návrh VZN mesta Košice o spôsobe bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru, pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
3. ZIP 489,42 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 241 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 293,28 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 61,15 KB Návrh na doplnenie VZN mesta Košice č. 217, Určenie ďalších výstrojných súčiastok pre príslušníkov Mestskej polície mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 1,26 MB Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestskej polície mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 4,36 MB Poskytnutie dotácie podľa VZN mesta Košice č. 190 OZ Srdce pre mačky, OZ Malá farma Košice a OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 1,37 MB Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice v súvislosti so zmenou zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 220,33 KB Predbežná informácia o úmysle Mesta Košice zapojiť sa do Dlhopisového programu garantovaných výnosov pre akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
10. ZIP 328,29 KB Aktualizácia schváleného prenájmu pozemkov v k. ú. Južné mesto na dobu určitú 30 rokov pre SLOVAK SPORT DEVELOPMENT s. r. o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa“ PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
11. ZIP 869,22 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom realizácie stavby „Rekonštrukcia a dostavba areálu Campusu UPJŠ (CNIC), Medická ul. pre UPJŠ v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa – doplnenie PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
12. ZIP 191,16 KB Aktualizácia nájmu pre Mestský klub vzpierania a silových športov z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
13. ZIP 383,96 KB Nájom a určenie spôsobu prevodu pozemku parc. C KN č. 7591 v k. ú. Krásna v lokalite ul. Pri sídlisku z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
14. ZIP 537,38 KB Nájom pozemku parc. C KN č. 5435 v k. ú. Terasa v lokalite Račí potok z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
15. ZIP 419,69 KB Predĺženie doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 2015000385 v znení dodatkov pre Občianske združenie Detská železnica Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
16. ZIP 502,65 KB Prenájom pozemku pod stavbou v k. ú. Terasa pre Mestskú časť Košice – Západ (vlastníka stavby) z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zmena uznesenia MZ v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
17. ZIP 857,92 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby „Europark, Európska trieda, Košice“ pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
18. ZIP 995,94 KB Prevod voľného nebytového priestoru č. - (pôvodne CO kryt) v bytovom dome na ul. Komenského č. 21 pre 9-tich vlastníkov bytov z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
19. ZIP 461,44 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Nižná Úvrať pre RNDr. A. K. a Ing. N. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
20. ZIP 645,3 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Severné Mesto pre A. K. a manželku A. rod. B. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
21. ZIP 883,91 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Severné Mesto pre MUDr. J. K. a manželku A. rod. M. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
22. ZIP 580,83 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Furča pre p. Ing. J. R. a manželku M. rod. H. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
23. ZIP 583,91 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Furča pre p. S. S. a manželku M. rod. K. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
24. ZIP 890,22 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Severné mesto pre SR – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
25. ZIP 838,52 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Huštáky medzi mestom Košice a SBD I Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
26. ZIP 639,75 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Severné mesto pre J. L. a manželku K. L. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
27. ZIP 720,11 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Nižná Úvrať pre E. V. a manžela V. V. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
28. ZIP 2,08 MB Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Ľ. P. v k. ú. Krásna na poľnohospodárske účely – doplnenie PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
29. ZIP 338,11 KB Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre P. P. v k. ú. Krásna na poľnohospodárske účely – doplnenie PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
30. ZIP 1,49 MB Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre obchodnú spoločnosť Olšanka spol. s r. o. – doplnenie PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
31. ZIP 2,58 MB Prevod pozemku v lokalite Hrbovej ul. v k. ú. Severné mesto pre CRTC, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
32. ZIP 176,57 KB Návrh na prenájom nafukovacej haly a atletického areálu v areáli ZŠ Novomeského 2 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Atletika Košice o.z. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
33. ZIP 643,71 KB Odňatie pozemkov v k. ú. Letná a Huštáky zo správy MČ Košice – Staré Mesto a zverenie do správy SMsZ v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
34. ZIP 1,23 MB Zverenie pozemkov v k. ú. Ťahanovce do správy MČ Košice - Ťahanovce za účelom ich správy a údržby PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
35. ZIP 369,09 KB Zverenie nehnuteľného majetku „Komunikácia prepojovacia Pereš Lorinčík II, oporný múr, zárubné múry“ do správy MČ Košice – Lorinčík PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
36. ZIP 511,89 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Luník (bytové domy, stavby, pozemky a ich príslušenstvo) do správy Mestskej časti Košice - Luník IX PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
37. ZIP 217,25 KB Prenájom bytov vo vlastníctve mesta Košice a BPMK, s.r.o. právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je mesto Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
38. ZIP 1,12 MB Zmena podmienky nájomnej zmluvy č. 2020001136 zo dňa 10.06.2020 uzatvorenej medzi Mestom Košice a občianskym združením ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj formou dodatku č. 1 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
39. ZIP 202,67 KB Návrh na prerozdelenie dotácií z Fondu mládežníckeho športu, Fondu aktivít a z Fondu mládežníckeho futbalu v roku 2023 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
40. ZIP 664,41 KB Založenie neziskovej organizácie BUSINESS KOŠICE, n. o. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
41. ZIP 11,54 MB Informácia o prestavbe Mestskej krytej plavárne na Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
42. ZIP 367,11 KB Informácia o stave spracovania nového územného plánu pre mesto Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
43. ZIP 7,48 MB Zaradenie návrhov do zoznamu pamätihodností mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
44. ZIP 3,11 MB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2023 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
45. ZIP 234,63 KB Zabezpečenie úverových prostriedkov na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočtovom období 2023-2025 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
46. ZIP 269,93 KB Informácia o aktuálnom stave majetkovoprávneho vysporiadania investície EEI s.r.o. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
47. ZIP 354,74 KB Informácia o nákladoch zimnej údržby v uplynulom zimnom období (2022 – 2023) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
48. ZIP 681,37 KB Zapojenie Mesta Košice do projektu „AquaUrban – Inovatívne riešenia zadržiavania vody pre zlepšenie kvality života v mestách Košice a Nyíregyháza“ v rámci programu INTERREG Maďarsko – Slovensko – výzva HUSK – 2302 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
49. ZIP 183,26 KB Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci výzvy Zvýšenie kapacít materských škôl, kód výzvy: 06R01-20-V02 v MČ Košice – Pereš PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
50. ZIP 333,16 KB Odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019 PREDKLADÁ: p. Pavelčák, náčelník Mestskej polície mesta Košice
51. ZIP 14,15 MB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov a Informatívna správa o činnosti konateľa a riaditeľa BPMK s.r.o. - plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
52. ZIP 617,58 KB Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s. r. o. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
53. ZIP 3,45 MB Výročná správa za rok 2022 obchodnej spoločnosti NTC Košice, a. s. a informácia o výstavbe Národného tréningového centra PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
54. ZIP 6,11 MB Výročná správa Visit Košice za rok 2022 PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
55. ZIP 14,05 MB Výročná správa Creative Industry Košice n.o. za rok 2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
56. ZIP 8,68 MB Výročná správa za rok 2022 obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna, a. s. a informácia o dostavbe Košickej Futbalovej Arény PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
57. ZIP 375,79 KB Správa o manažovaní dôsledkov vojnového konfliktu na Ukrajine Mestom Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
58. ZIP 22,05 MB Správa o stave rodiny mesta Košice a informácia o príprave Správy o stave sociálneho bývania mesta Košice a návrhoch možných riešení PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
59. ZIP 119,21 KB Návrh na udelenie „Ceny Košického samosprávneho kraja“ PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
60. ZIP 264,92 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2023“ a ustanovenie jej podmienok PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
61. ZIP 170,37 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“ a ustanovenie jej podmienok PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
62. ZIP 1,26 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
63. ZIP 773,32 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od VI. zasadnutia MZ dňa 14.03.2023 do X. zasadnutia MZ dňa 13.06.2023 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
64. ZIP 2,23 MB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené v rámci X. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 13.06.2023 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
65. --- Interpelácie poslancov MZ
66. --- Dopyty poslancov MZ
67. --- Rôzne
68. --- Záver