Prejsť na obsah

Uznesenia: 105 - 148

VII. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: VII. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 19.06.2019

UZNESENIE: 121

Názov:
VZN mesta Košice Podmienky poskytovania stravovania, bývania a starostlivosti v Centre pre deti a rodiny v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice (nariadenie o starostlivosti v centre pre deti)
Dokument:
PRE VZN alebo ZMENY VZN: 208

Ostatné

105. PDF 186,89 KB Vypustenie bodu zo zverejneného programu VII. zasadnutia MZ v Košiciach
106. PDF 193,88 KB Vypustenie bodu zo zverejneného programu VII. zasadnutia MZ v Košiciach
107. PDF 190,43 KB Vypustenie bodu zo zverejneného programu VII. zasadnutia MZ v Košiciach
108. PDF 189,59 KB Schválenie zverejneného programu VII. zasadnutia MZ v Košiciach
109. PDF 186,81 KB Doplnenie bodu do programu VII. zasadnutia MZ v Košiciach
110. PDF 190 KB Doplnenie bodu do programu VII. zasadnutia MZ v Košiciach
111. PDF 187,54 KB Doplnenie bodu do programu VII. zasadnutia MZ v Košiciach
112. PDF 192,57 KB Východiská pre tvorbu koncepcie rozvoja DPMK, a.s. 2019 – 2023
113. PDF 196,28 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
114. PDF 191,01 KB Odmena hlavnému kontrolórovi mesta Košice
115. PDF 191 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na VI. zasadnutí MZ dňa 11.04.2019
116. PDF 192,08 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Návrh na doplnenie Štatútu mesta Košice - § 17a, 18 a 129a“
117. PDF 193,79 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice
118. PDF 196,48 KB Informácia o výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom a mestskými časťami podľa VZN mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta (Nariadenie o úhradách z
119. PDF 190,47 KB VZN mesta Košice Prevádzkový poriadok pohrebiska „Urnový háj - Južný cintorín“
120. PDF 190,36 KB VZN mesta Košice Prevádzkový poriadok pohrebiska „Židovské pohrebisko“
122. PDF 195,16 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku ZUŠ, jazykovým školám, MŠ a školským zariadeniam
123. PDF 196,74 KB Zmena VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov podľa finančného pásma určeného MŠVVaŠ SR
124. PDF 192,19 KB VZN mesta Košice o zriadení CVČ, Gemerská 2, Košice ako súčasť ZŠ, Gemerská 2, Košice
125. PDF 193,95 KB VZN mesta Košice o zriadení Jazykovej školy, Park Angelinum 8, Košice ako súčasť ZŠ, Park Angelinum 8, Košice
126. PDF 193,65 KB Memorandum o ďalšom postupe rokovaní o urovnaní medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o.
127. PDF 196,39 KB Zmeny a doplnenia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
128. PDF 292,92 KB Záverečný účet mesta Košice za rok 2018
129. PDF 198,18 KB Použitie Rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019
130. PDF 190,27 KB Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení k 31.03.2019
131. ZIP 381,91 KB 4. zmena Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019
132. PDF 191,97 KB Informácia o zavedení poplatku za rozvoj s účinnosťou od 01.01.2020
133. PDF 197,48 KB Zadanie pre Územný plán zóny Košice – Šebastovce
134. PDF 194,81 KB NTC Košice, a.s. – informácia
135. PDF 193,2 KB Začatie procesu zabezpečenia zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice – lokalita Tlačiarne
136. PDF 206,14 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených
137. PDF 193,03 KB Projekt „Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia“ – informácia
138. PDF 195,33 KB Predloženie informácie k projektu/stavbe KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
139. PDF 203,81 KB Zámena spoluvlastníckeho podielu Ing. Alexandra Harmathu na pozemkoch v k. ú. Jazero za pozemok vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Grunt, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod Slaneckou cestou
140. PDF 206,02 KB Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Jazero a Furča so spoločnosťou INZUKO s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
141. PDF 193,46 KB Informácia o projekte „Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice” (KEKLIB)
142. PDF 233,98 KB Informácia o Grantovom programe na rok 2019
143. PDF 191,19 KB Príprava strategických materiálov pre oblasť kultúry, kreatívneho priemyslu a súvisiacich odvetví
144. PDF 202,08 KB Poskytnutie dotácie podľa VZN mesta Košice č. 190 pre občianske združenia Srdce pre mačky, PSY ULICE, o. z. a Malá farma Košice
145. PDF 188,68 KB Prerušenie VII. zasadnutia MZ v Košiciach
146. PDF 193,13 KB Vstup mesta Košice do záujmového združenia právnických osôb Únia miest Slovenska
147. PDF 191,74 KB Organizačný poriadok Mestskej polície Košice
148. PDF 189,48 KB Personálne otázky v Majetkovej komisii MZ