Prejsť na obsah

Uznesenia: 67 - 104

VI. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: VI. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 11.04.2019

UZNESENIE: 87

Názov:
Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Postupimská 37 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu FUTBALOVÁ AKADÉMIA BENECOL KOŠICE, o.z.
Dokument:

Ostatné

67. PDF 189,3 KB Vypustenie bodu zo zverejneného programu VI. zasadnutia MZ v Košiciach
68. PDF 194,67 KB Vypustenie bodu zo zverejneného programu VI. zasadnutia MZ v Košiciach
69. PDF 190,1 KB Schválenie zverejneného programu VI. zasadnutia MZ v Košiciach
70. PDF 190,9 KB Doplnenie bodu do programu VI. zasadnutia MZ v Košiciach
71. PDF 188,82 KB Doplnenie bodu do programu VI. zasadnutia MZ v Košiciach
72. PDF 188,14 KB Doplnenie bodu do programu VI. zasadnutia MZ v Košiciach
73. PDF 195,95 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
74. PDF 189,3 KB Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu mesta Košice
75. PDF 189,63 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na III. zasadnutí MZ dňa 14.02.2019
76. PDF 200,1 KB Petícia proti forme a schváleniu vysporiadania reštitučného nároku Rímskokatolíckej cirkvi na XVII. zasadnutí MZ dňa 18.09.2017
77. PDF 192,06 KB Rozhodnutie Ministerstva spravodlivosti SR v konaní pod číslom 34349/2018/153 – návrh odporúčaní
78. PDF 207,1 KB Úverové financovanie investičných projektov dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice v rokoch 2019 – 2022 a zmena Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019
79. PDF 196,9 KB Zmena VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
80. PDF 194,99 KB Menovanie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti KOSIT, a.s.
81. PDF 202,06 KB Informácia o právnych vzťahoch medzi mestom Košice a spoločnosťou DÚHA, a. s. vo veci týkajúcej sa riešenia vád na diele „Rekonštrukcia bývalých kasární – Kulturpark, Košice“ a určenie ďalšieho postupu
82. PDF 187,84 KB Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2018
83. PDF 190,63 KB Program odpadového hospodárstva mesta Košice na roky 2016 – 2020
84. PDF 187,19 KB Návrh na vyhlásenie sv. Alžbety Uhorskej za patrónku mesta Košice
85. PDF 103,29 KB Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
86. PDF 272,82 KB Koncepcia rozvoja športu v meste Košice - prerozdelenie dotácií v roku 2019
88. PDF 200,84 KB Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Janigova 2 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Košické bedmintonové centrum, o.z.
89. PDF 204,83 KB Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský Basketbalový Klub GALAXY Košice, o.z.
90. PDF 199,01 KB Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský športový klub Bernolákova 16 Košice, o.z.
91. PDF 199,65 KB Odňatie nehnuteľností pozemkov par. č. 3660/5 a 733/310, k. ú. Južné Mesto zo správy organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach a ich následné zverenie do správy MČ Košice – Juh
92. PDF 221,82 KB Odňatie pozemkov v k. ú. Letná zo správy MČ Košice – Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
93. PDF 200,25 KB Zverenie nehnuteľností v k. ú. Grunt do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
94. PDF 200,9 KB Zámena pozemkov v k. ú. Jazero vo vlastníctve Ing. Jána Spišáka za pozemky vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Sokoľ z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod Slaneckou cestou
95. PDF 200,21 KB Prenájom pozemku časti parcely v k. ú. Košická Nová Ves za účelom realizácie stavby „R2 Šaca – Košické Oľšany“ pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
96. PDF 202,84 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulice Tyršovo nábrežie a Gorkého Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná, v prospech Východoslovenskej vodárens
97. PDF 198,7 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia - ulice Jesenná, Jarná, Zimná, Pajorova Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná v prospech Východoslovenskej vodá
98. PDF 194,68 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre
99. PDF 196,58 KB Prevod vlastníctva 22 kV káblového vedenia v úseku ES Košice - Západ - DPMK meniareň D, meniareň E - ul. Popradská pre VSD, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
100. PDF 196,9 KB Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Košická Nová Ves na Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
101. PDF 200,24 KB Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Krásna na Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
102. PDF 217,57 KB Majetkovoprávne usporiadanie pozemku v k. ú. Krásna dotknutého líniovou stavbou R2 Šaca – Košické Oľšany s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
103. PDF 195,68 KB Prevod pozemku pod stavbou vrátane priľahlého pozemku v k. ú. Myslava pre Mgr. Tatianu Korlovú
104. PDF 200,29 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 1054 zo dňa 12.02.2018 – Prevod nehnuteľnosti (kotolne DELTA) v k. ú. Severné mesto podnájomcovi spol. GALIJA COLOR s.r.o.