Prejsť na obsah

Uznesenia: 67 - 104

VI. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: VI. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 11.04.2019

UZNESENIE: 83

Názov:
Program odpadového hospodárstva mesta Košice na roky 2016 – 2020
Dokument:

Ostatné

67. PDF 189,3 KB Vypustenie bodu zo zverejneného programu VI. zasadnutia MZ v Košiciach
68. PDF 194,67 KB Vypustenie bodu zo zverejneného programu VI. zasadnutia MZ v Košiciach
69. PDF 190,1 KB Schválenie zverejneného programu VI. zasadnutia MZ v Košiciach
70. PDF 190,9 KB Doplnenie bodu do programu VI. zasadnutia MZ v Košiciach
71. PDF 188,82 KB Doplnenie bodu do programu VI. zasadnutia MZ v Košiciach
72. PDF 188,14 KB Doplnenie bodu do programu VI. zasadnutia MZ v Košiciach
73. PDF 195,95 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
74. PDF 189,3 KB Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu mesta Košice
75. PDF 189,63 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na III. zasadnutí MZ dňa 14.02.2019
76. PDF 200,1 KB Petícia proti forme a schváleniu vysporiadania reštitučného nároku Rímskokatolíckej cirkvi na XVII. zasadnutí MZ dňa 18.09.2017
77. PDF 192,06 KB Rozhodnutie Ministerstva spravodlivosti SR v konaní pod číslom 34349/2018/153 – návrh odporúčaní
78. PDF 207,1 KB Úverové financovanie investičných projektov dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice v rokoch 2019 – 2022 a zmena Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019
79. PDF 196,9 KB Zmena VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
80. PDF 194,99 KB Menovanie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti KOSIT, a.s.
81. PDF 202,06 KB Informácia o právnych vzťahoch medzi mestom Košice a spoločnosťou DÚHA, a. s. vo veci týkajúcej sa riešenia vád na diele „Rekonštrukcia bývalých kasární – Kulturpark, Košice“ a určenie ďalšieho postupu
82. PDF 187,84 KB Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2018
84. PDF 187,19 KB Návrh na vyhlásenie sv. Alžbety Uhorskej za patrónku mesta Košice
85. PDF 103,29 KB Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
86. PDF 272,82 KB Koncepcia rozvoja športu v meste Košice - prerozdelenie dotácií v roku 2019
87. PDF 206,09 KB Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Postupimská 37 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu FUTBALOVÁ AKADÉMIA BENECOL KOŠICE, o.z.
88. PDF 200,84 KB Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Janigova 2 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Košické bedmintonové centrum, o.z.
89. PDF 204,83 KB Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský Basketbalový Klub GALAXY Košice, o.z.
90. PDF 199,01 KB Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský športový klub Bernolákova 16 Košice, o.z.
91. PDF 199,65 KB Odňatie nehnuteľností pozemkov par. č. 3660/5 a 733/310, k. ú. Južné Mesto zo správy organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach a ich následné zverenie do správy MČ Košice – Juh
92. PDF 221,82 KB Odňatie pozemkov v k. ú. Letná zo správy MČ Košice – Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
93. PDF 200,25 KB Zverenie nehnuteľností v k. ú. Grunt do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
94. PDF 200,9 KB Zámena pozemkov v k. ú. Jazero vo vlastníctve Ing. Jána Spišáka za pozemky vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Sokoľ z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod Slaneckou cestou
95. PDF 200,21 KB Prenájom pozemku časti parcely v k. ú. Košická Nová Ves za účelom realizácie stavby „R2 Šaca – Košické Oľšany“ pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
96. PDF 202,84 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulice Tyršovo nábrežie a Gorkého Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná, v prospech Východoslovenskej vodárens
97. PDF 198,7 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia - ulice Jesenná, Jarná, Zimná, Pajorova Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná v prospech Východoslovenskej vodá
98. PDF 194,68 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre
99. PDF 196,58 KB Prevod vlastníctva 22 kV káblového vedenia v úseku ES Košice - Západ - DPMK meniareň D, meniareň E - ul. Popradská pre VSD, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
100. PDF 196,9 KB Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Košická Nová Ves na Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
101. PDF 200,24 KB Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Krásna na Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
102. PDF 217,57 KB Majetkovoprávne usporiadanie pozemku v k. ú. Krásna dotknutého líniovou stavbou R2 Šaca – Košické Oľšany s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
103. PDF 195,68 KB Prevod pozemku pod stavbou vrátane priľahlého pozemku v k. ú. Myslava pre Mgr. Tatianu Korlovú
104. PDF 200,29 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 1054 zo dňa 12.02.2018 – Prevod nehnuteľnosti (kotolne DELTA) v k. ú. Severné mesto podnájomcovi spol. GALIJA COLOR s.r.o.