Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXXI

XXXI. zasadnutie


Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva

 

XXXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

8. septembra 2022 (štvrtok) od 8.00 hod. do 17.00 hod.

a 9. septembra 2022 (piatok) od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Aktualizovaný program - XXXI. zasadnutia MZ

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. --- Slovo pre verejnosť (Bod bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po 12:00 hod. v zmysle § 36a Rokovacieho poriadku MZ)
2. ZIP 9,07 MB Nájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom umiestnenia fotovoltaických nabíjacích staníc spoločnosti ANTIK na území mesta Košice – II. etapa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
3. ZIP 754,49 KB Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Mestská časť Košice – Sídlisko KVP – chodník pri predajni LIDL PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 2,01 MB Pokračovanie rokovania MZ o bode „Prenájom pozemkov pre obchodnú spoločnosť SCONTO Development s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 1,35 MB Prenájom pozemkov parc. č. 4096/79 a 4096/95 v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom rekonštrukcie schodiska v rámci stavby „Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 939,25 KB Prenájom časti pozemku parc. č. 2242/1 v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Uzamykateľné kontajnerovisko na Ždiarskej ulici“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 424,18 KB Prenájom častí pozemkov parc. č. 4073/8 a parc. č. 4073/118 k. ú. Jazero, pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom „Revitalizácie detského ihriska na Amurskej ulici“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 1,69 MB Dlhodobý prenájom pozemkov v k. ú. Huštáky z dôvodov hodných osobitného zreteľa v okolí pravoslávneho chrámu na ulici Čsl. armády 22 pre Pravoslávnu cirkevnú obec v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 2,3 MB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Stredné mesto formou zámeny medzi mestom Košice a Štátnym divadlom Košice - dôvod hodný osobitného zreteľa – majetkovo právne vysporiadanie časti parku za divadlom PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
10. ZIP 1,18 MB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 1046/4 v k. ú. Severné mesto pre doc. R. F., PhD. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
11. ZIP 1,32 MB Určenie spôsobu prevodu pozemkov parc. C KN č. 617/2 a časti parc. E KN č. 362/1 v k. ú. Košická Belá pre Ing. F. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
12. ZIP 1,29 MB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Myslava formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a Ing. L. D. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
13. ZIP 1,04 MB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Južné Mesto formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a M. M., E. M., G. H. a K. M. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
14. ZIP 475,92 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Severné Mesto formou odpredaja p. Ing. M. B. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
15. ZIP 1,04 MB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Bidovce pre Mgr. V. Z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
16. ZIP 1,07 MB Určenie spôsobu prevodu pozemku časť parc. E KN č. 8253/9 v k. ú. Južné Mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
17. ZIP 3,15 MB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie distribučnej NN siete v rámci stavby „Košice – úprava NN, DP- pod Červeným brehom“ na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice pre investora – Východoslovenská distribučná, a. s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
18. ZIP 942,6 KB Prevod nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre Ing. K. A., MUDr. Z. P. a M. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
19. ZIP 846,7 KB Prevod pozemku v k. ú. Krásna pre B. T. a manželku H. T. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
20. ZIP 3,08 MB Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice za pozemok v k. ú. Nižná Úvrať vo vlastníctve spoločnosti PEKNÁ REZIDENCIA s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
21. ZIP 1,11 MB Zverenie pozemkov E KN parc. č. 339 a 341 v k. ú. Košická Nová Ves do správy Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
22. ZIP 951,61 KB Zverenie pozemku mesta Košice do správy Zoologickej záhrade Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
23. ZIP 660,98 KB Usporiadanie niektorých majetkových vzťahov, týkajúcich sa Hádzanárskej haly na VŠA PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
24. ZIP 136,45 KB Informácia o predložení žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, cieľ výzvy: vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly za účelom realizácie projektu: „Výstavba novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska č. 4, Košice“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
25. ZIP 236,15 KB Návrh na prenájom nehnuteľností na dobu určitú 10 rokov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Dobrá škola, n.o. Dneperská 1, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
26. ZIP 210,05 KB Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
27. ZIP 200,42 KB Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
28. ZIP 1,2 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
29. ZIP 425,93 KB Pokračovanie rokovania MZ o bode „Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
30. ZIP 12,15 MB Protest prokurátora a Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 230 Určenie názvu ulíc Lorinčícka ulica, Slnečnicová ulica, Maková ulica, Limbová ulica, Studničná ulica, Karmelitánska ulica, Grófska ulica, Ochotnícka ulica, Ulica Pod Čapášom, Hájska ulica, Ulica Pod lesom, Ulica Breziny, Dulová ulica a križovatky Križovatka Furmanec PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
31. ZIP 176,02 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
32. ZIP 479,71 KB Návrh zmien VZN mesta Košice č. 132 o miestnych daniach - športoviská PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
33. ZIP 176,73 KB Návrh zmeny VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku (poslanecký návrh) PREDKLADÁ: p. Lipták, poslanec MZ
34. ZIP 14,62 MB Pokračovanie rokovania MZ o bode „ÚPN-Z Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/2021“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
35. ZIP 72,67 MB Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
36. ZIP 5,37 MB Územný plán zóny Košice – Tlačiarne PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
37. ZIP 10,18 MB Územný plán zóny Košice, Obytná zóna Domino II PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
38. ZIP 2,77 MB Územný plán zóny Košice – Šaca, IBV Kaštieľ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
39. ZIP 3,03 MB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
40. ZIP 140,92 KB Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, Aktualizácia dokumentu PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
41. ZIP 365,95 KB Prevádzkovanie parkovacieho systému v meste Košice – informácia PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
42. ZIP 672,36 KB Dodatok č. 7 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 01.10.2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
43. ZIP 405,34 KB Správa o priebehu a výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 2. etapa. PREDKLADÁ: p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK
44. ZIP 135,88 KB Aktualizácia dobrovoľnej zbierky „Pomoc pre partnerské mesto Užhorod v súvislosti s vojnou na Ukrajine a pomoc pre utečencov z Ukrajiny na území mesta Košice“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
45. ZIP 223,78 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2022“ a ustanovenie jej podmienok PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
46. ZIP 168,21 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“ a ustanovenie jej podmienok PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
47. ZIP 147,65 KB Podpora aktivít Štátneho divadla Košice na zmenu jeho názvu na Národné divadlo v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
48. ZIP 898,6 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXVII. zasadnutia MZ dňa 02.03.2022 do XXX. zasadnutia MZ dňa 16.06. a 17.06.2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
49. ZIP 193,45 KB Odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019 PREDKLADÁ: p. Pavelčák, náčelník Mestskej polície mesta Košice
50. ZIP 3,82 MB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
51. ZIP 246,86 KB Správa o stave investičných projektov: Určené parkovisko, Protiteroristické stĺpy PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
52. ZIP 239,28 KB Informácia o nákladoch zimnej údržby v uplynulom zimnom období (2021 – 2022) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
53. ZIP 4,44 MB Výročná správa OOCR Visit Košice za rok 2021 PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
54. ZIP 8,34 MB Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n.o. za rok 2021 PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
55. ZIP 413,8 KB Košická Futbalová Aréna – dostavba PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
56. ZIP 1,69 MB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené v rámci XXX. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 17.06.2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
57. --- Interpelácie poslancov MZ
58. --- Dopyty poslancov MZ
59. --- Rôzne
60. --- Záver