Prejsť na obsah

Uznesenia: 772 - 911

XXVI. zasadnutie a jeho pokračovanie 17.12.2021

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 16.12.2021

Zoznam

772. PDF 72,27 KB Potvrdenie uznesenia MZ v Košiciach č. 772 zo dňa 23. septembra 2021, ktorého výkon bol pozastavený (Vykonanie vnútornej kontroly doterajšieho procesu realizácie transformácie infraštruktúry IT (Správa o činnosti ÚHK mesta Košice) – pozastavený výkon uzn.
773. PDF 72,2 KB Potvrdenie uznesenia MZ v Košiciach č. 773 zo dňa 23. septembra 2021, ktorého výkon bol pozastavený (Prepracovať „Zmluvu o spolupráci pri realizácii transformácie IT infraštruktúry“ (Správa o činnosti ÚHK mesta Košice))
799. PDF 72,17 KB Potvrdenie uznesenia MZ v Košiciach č. 799 zo dňa 30. septembra 2021, ktorého výkon bol pozastavený (Zadanie pre Územný plán zóny „Obytná zóna Košice – Girbeš I“ – zapracovanie alternatívy dopravného napojenia)
818. PDF 72,11 KB Potvrdenie uznesenia MZ v Košiciach č. 818 zo dňa 30. septembra 2021, ktorého výkon bol pozastavený (Informácia o priebežných výdavkoch na COVID-19 za obdobie 2020, 1 - 7/2021)
829. PDF 79,72 KB Schválenie zverejneného programu XXVI. zasadnutia MZ v Košiciach
830. PDF 81,62 KB Správa o činnosti ÚHK mesta Košice
831. PDF 71,72 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MZ v Košiciach“
832. PDF 71,35 KB Prerokovanie petície za zákaz hazardných hier v meste Košice
833. PDF 71,76 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Petícia za zákaz hazardných hier v meste Košice, návrh VZN mesta Košice o regulácii niektorých hazardných hier a návrh finančnej kompenzácie pre dotknuté mestské časti“
834. PDF 71,4 KB Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021
835. PDF 69,16 KB Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 – 2027
836. ZIP 275,24 KB Správa komisie MZ v Košiciach na posúdenie náležitostí a vyhodnotenie splnenia predpokladov kandidátov na funkciu HK mesta Košice
837. PDF 71,6 KB Voľba hlavného kontrolóra mesta Košice
838. PDF 71,69 KB Určenie platu hlavného kontrolóra mesta Košice
839. ZIP 1,46 MB Programový rozpočet mesta Košice na roky 2022 – 2024
840. PDF 71,71 KB Zmena VZN mesta Košice č. 213 Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach
841. PDF 71,69 KB Zmena VZN mesta Košice č. 214 Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach
842. PDF 71,76 KB Zmena VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice
843. PDF 127,38 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
844. PDF 78,13 KB Zmena VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva
845. PDF 71,71 KB VZN mesta Košice o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice
846. PDF 71,57 KB VZN mesta Košice o režime užívania historickej časti mesta Košice
847. PDF 71,67 KB VZN mesta Košice o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
848. PDF 71,77 KB VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Galaktická 9, 040 12 Košice ako súčasť Materskej školy, Galaktická 11, 040 12 Košice
849. PDF 71,98 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam z pokračovania MZ dňa 17.12.2021
850. PDF 74,38 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Územný plán zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/2021“
851. PDF 81,63 KB Zadanie pre Územný plán zóny „Košice, Obytná zóna Domino II“
852. PDF 76,33 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 7 – REACT – EÚ, Špecifický cieľ: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb pre projekt „Cyklistický chodní
853. PDF 76,25 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 7 -REACT - EU, Špecifický cieľ 7.1 Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, za účelom realizácie projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov,
854. PDF 126,65 KB Otvorená výzva grantového programu: Inovuj ty! – schválenie dotácií pre úspešné projekty
855. PDF 74,55 KB Partnerská dohoda o realizácii projektu Bee Friendly
856. PDF 82,58 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP v programovom období 2014 – 2020, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia n
857. PDF 82,01 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci „Nákup CNG autobusov“ – projekt realizovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)
858. ZIP 626,74 KB Dodatok č. 6 k Tarife DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu
859. PDF 160,63 KB Úprava zriaďovacej listiny Psychosociálneho centra, Löfflerova 2, Košice - Dodatok č. 1 - zriadenie novej činnosti v sociálnych službách
860. PDF 82,02 KB Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, za účelom realizácie projektu „Športová hala Angels aréna – rekonštrukcia a modernizácia“
861. PDF 75,41 KB Zámer prestavby MKP Košice na „Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice“
862. PDF 74,72 KB Majetkovoprávne vysporiadanie – výkup pozemkov – pre výstavbu multifunkčnej haly pre loptové hry – zámer
863. PDF 76,33 KB Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 713 zo dňa 01.07.2021„Prenájom pozemkov pre SLOVAK SPORT DEVELOPMENT s.r.o. z dôvodu hodného os. zreteľa na dobu určitú 30 rokov za účelom vybudovania a prevádzkovania tréning. plôch a budovy zázemia pre futb. akadémiu“
864. PDF 155,59 KB Návrh postupu zvýšenia základného imania obchodnej spoločnosti Košickej Futbalovej Arény a. s. (KFA)
865. PDF 74,99 KB Ponuka spoločnosti Cassoviainvest – Credit, a.s. Košice na odpredaj Areálu RYBA – ANIČKA v k. ú. Severné Mesto do vlastníctva mesta Košice – zámer
866. PDF 88,34 KB Prenájom nehnuteľností (pozemkov a budovy) v k. ú. Pereš pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar z dôvodu hodného osobitného zreteľa
867. PDF 74,76 KB Ponuka na prijatie daru – národnej kultúrnej pamiatky „Vila rodiny Mathé s umeleckým ateliérom sochára Jána Mathé“ v Košiciach
868. PDF 75,87 KB Zmena Nájomnej zmluvy č. 2015001736 uzatvorenej s občianskym združením CINEFIL na dobu určitú do roku 2030 za účelom vytvorenia a prevádzkovania centra audiovizuálnej kultúry v Kine Úsmev
869. PDF 74,72 KB Správa o stave investičných projektov „Rekonštrukcia polikliniky KVP, Cottbuská 13“ a „Rekonštrukcia zdravotného strediska Ťahanovce“
870. PDF 74,62 KB Správa o stave investičného projektu „Určené parkovisko“
871. PDF 74,53 KB Informácia o aktuálnom stave a riešení odchytu túlavých zvierat na území mesta Košice vypracovaná podľa uznesenia MZ č. 796 zo dňa 30.09.2021
872. PDF 81,59 KB Informácia o stave IT transformačného programu – návrh zmluvy o spolupráci pri realizácii transformácie IT infraštruktúry
873. PDF 74,29 KB Informácia o stave IT transformačného programu ku dňu 23.11.2021
874. PDF 74,58 KB Informácia o aktuálnom stave a zámeroch modernizácie a zavádzania inovácií v oblasti verejného osvetlenia
875. PDF 81,62 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 635 zo dňa 04.05.2021 ohľadom financovania opráv a rekonštrukcií ciest prostredníctvom dodávateľského úveru
876. PDF 75,33 KB Zámer realizácie opráv chodníkov priľahlých k bytovým domom (vrátane tzv. hrebeňov), ktoré mesto Košice neeviduje vo svojom majetku
877. PDF 81,71 KB Zámer spolufinancovania opravy prejazdného úseku z MČ Košice - Krásna cez obec Košická Polianka v súvislosti s rekonštrukciou Slaneckej cesty
878. PDF 81,44 KB Promenádny chodník a most na Mlynskej ulici - Mestský park - odňatie správy príspevkovej organizácii SMsZ v Košiciach
879. PDF 81,56 KB Odňatie pozemku C KN parc. č. 3805/21 v k. ú. Huštáky zo správy MČ Košice – Staré Mesto a zverenie do správy SMsZ v Košiciach
880. PDF 74,71 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku, parcely registra C KN č. 1640/26 v k. ú. Severné Mesto
881. PDF 74,63 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku, parc. registra C KN č. 3865 v k. ú. Myslava
882. PDF 74,81 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku, parcely registra E KN č. 1741/502 v k. ú. Myslava
883. PDF 75,03 KB Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Terasa v lokalite ulice Lučeneckej ulice formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa
884. PDF 75,19 KB Určenie spôsobu prevodu časti pozemkov v k. ú. Myslava v lokalite Pod Horou z dôvodu hodného osobitného zreteľa
885. PDF 74,76 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov parc. C KN č. 602/4 a č. 602/8 v k. ú. Myslava
886. PDF 75,21 KB Určenie spôsobu prevodu hospodárskej budovy v k. ú. Košická Nová Ves v lokalite ulice Ku Gederu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
887. PDF 75,18 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku – časti parc. C KN č. 3342/1 v k. ú. Letná z dôvodu hodného osobitného zreteľa
888. PDF 74,59 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku E KN parc. č. 333/1v k. ú. Nižný Klátov formou priameho predaja
889. PDF 75,54 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Južné Mesto pre vlastníkov bytov v BD Milosrdenstva 8, Brezová 3, Rastislavova 24 a 26 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
890. PDF 75,23 KB Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku, parc. č. 826/2 v k. ú. Stredné Mesto pre vlastníka NP č. 3 Henrietu Šándorovú (dvor Mlynská 1)
891. PDF 81,85 KB Prevod nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre prof. MUDr. Michala Pichaniča, DrSc. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
892. PDF 82,1 KB Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Kavečany medzi mestom Košice a Dávidom Gerdom a Lenkou Gerdovou z dôvodu hodného osobitného zreteľa
893. PDF 120,41 KB Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Severné mesto a Nižná Úvrať medzi mestom Košice, Košickou arcidiecézou a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Ondreja, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
894. PDF 74,89 KB Prevod nehnuteľností – budovy a pozemku v k. ú. Nižný Klátov formou dobrovoľnej dražby
895. PDF 82,38 KB Prenájom pozemku v k. ú. Myslava z dôvodu hodného osobitného zreteľa titulom budúcej dostavby prepojovacej komunikácie ulíc Chmeľníky a Na Kope pre MČ Košice – Myslava
896. PDF 81,49 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom realizácie stavby „Košice –ViLLA Borovica – Bytový dom“ pre ViLLA Borovica, s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
897. PDF 81,66 KB Prenájom pozemku a stavby na dobu 10 rokov pre MČ Košice - Západ za účelom prevádzky, údržby a realizácie investičných aktivít na športovom ihrisku ul. Slobody 1 v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
898. PDF 75,42 KB Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Rekonštrukcia detského ihriska Bernolákova ul.“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
899. PDF 81,18 KB Prenájom nehnuteľností na Laboreckej ul. 2 v Košiciach
900. PDF 81,88 KB Prenájom nehnuteľností a fontány pred OC Luník I
901. PDF 81,71 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Čiernomorskej ul. 3 v Košiciach zastúpených SBD IV Košice za účelom realizácie rampy pre imobilných z dôvodov hodných osobitného zreteľa
902. PDF 75,76 KB Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie parkoviska v rámci stavby „Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
903. PDF 76,03 KB Oprava uznesenia MZ č. 712 zo dňa 01.07.2021 „Prenájom pozemkov v k. ú. Južné Mesto na dobu určitú 30 rokov pre KFA a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa“
904. PDF 75,35 KB Prenájom časti pozemku pre obchodnú spoločnosť BYFOS, s.r.o. za účelom vybudovania spevnenej plochy pred vstupom do bytového domu z dôvodov hodných osobitného zreteľa
905. PDF 76,1 KB Oprava uznesenia MZ v Košiciach 761 zo dňa 23.09.2021 „Prevod časti pozemkov v k. ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice formou zámeny za pozemky v k. ú. Južné Mesto vo vlastníctve Františka Kolibára bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného os. zreteľa
906. PDF 74,54 KB Harmonogram majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom a iným nehnuteľnostiam v areáloch škôl a školských zariadení
907. PDF 81,83 KB Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Európska vzdelávacia agentúra, n.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov
908. PDF 74,8 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Rozšírenie tréningového času na prenájom telocvične v objekte ZŠ Drábova 3 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Atletika Košice, o. z., Dúhová 26, Košice“
909. PDF 74,74 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Rozšírenie tréningového času v objekte ZŠ Mateja Lechkého v Košiciach v malej telocvični priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa“
910. PDF 74,5 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené v rámci XXV. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 30.09.2021
911. PDF 74,31 KB Personálne otázky – zmeny v orgánoch mesta „Košice v skratke“