Prejsť na obsah

Uznesenia: 795 - 828

Pokračovanie XXV. zasadnutia

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 30.09.2021

UZNESENIE: 810

Názov:
Informácia o Operačnom pláne zimnej údržby na sezónu 2021 – 2022 – pozastavený výkon uznesenia
Dokument:

Ostatné

795. PDF 72,43 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice“
796. PDF 72,81 KB Informácia o aktuálnom stave a riešení odchytu túlavých zvierat na území mesta Košice – predloženie
797. PDF 72,62 KB Poskytnutie dotácie podľa VZN mesta Košice č. 190 občianskym združeniam Srdce pre mačky, PSY ULICE, o. z. a Malá farma Košice
798. PDF 72,56 KB Zadanie pre Územný plán zóny „Obytná zóna Košice – Girbeš I“ – požiadavky MČ Sídl. KVP
799. PDF 370,1 KB Zadanie pre Územný plán zóny „Obytná zóna Košice – Girbeš I“ – zapracovanie alternatívy dopravného napojenia – pozastavený výkon uznesenia
800. PDF 79,41 KB Zadanie pre Územný plán zóny „Obytná zóna Košice – Girbeš I“
801. PDF 72,36 KB Zmena územného plánu v lokalite „Jazierko pri hlinisku“ a okolia – žiadosť o vypracovanie podkladov pre zmenu platného územného plánu
802. PDF 79,43 KB Zadanie pre Územný plán zóny „Košice, Obytná zóna Grot - IV“
803. PDF 72,1 KB Zmluva o spolupráci medzi mestom Košice a CTR Letná s. r. o.
804. PDF 144,57 KB Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne
805. PDF 72,39 KB Súťaž Košice – Hornád, Nové mestské centrum, informácia
806. PDF 72,73 KB Dohoda o urovnaní medzi mestom Košice a spoločnosťou IPSA, s.r.o. a spol.
807. PDF 72,06 KB Uznesenie MZ č. 491 zo dňa 19.10.2020 – realizácia splnenia (ÚHK – organizácie)
808. PDF 72,32 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXIII. zasadnutia MZ dňa 03.05. a z jeho pokračovania dňa 04.05. a 11.05.2021 do XXIV. zasadnutia MZ dňa 01.07.2021
809. PDF 72,17 KB Informácia o nákladoch zimnej údržby v uplynulom zimnom období (2020 – 2021)
811. PDF 87,02 KB Zásady informovanosti obyvateľov a komunikácie s verejnosťou prostredníctvom médií mesta Košice
812. PDF 72,22 KB Informatívna správa o príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 – 2027
813. PDF 72,16 KB Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n.o. za rok 2020
814. PDF 72,25 KB Odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja MsP mesta Košice – plnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019
815. PDF 78,85 KB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesení MZ v Košiciach
816. PDF 72,21 KB Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2020 – informatívna správa
817. PDF 71,97 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2021
818. PDF 117,61 KB Informácia o priebežných výdavkoch na COVID-19 za obdobie 2020, 1 - 7/2021 – pozastavený výkon uznesenia
819. PDF 72,5 KB Zabezpečenie úverových prostriedkov na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočtových obdobiach 2021 – 2023
820. PDF 72,45 KB Informácia o príprave návrhu Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2022 – 2024
821. PDF 72,86 KB Zvýšenie základného imania NTC Košice, a.s.
822. PDF 79,08 KB Zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti KFA, a. s.
823. PDF 72,14 KB Zákaz prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Košice – zámer
824. PDF 78,97 KB Komisia MZ pre deľbu pôsobností medzi mesto a MČ - voľba členov a predsedu
825. PDF 249,87 KB Voľba hlavného kontrolóra mesta Košice – podmienky spôsobu, účasti a vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Košice a náležitosti prihlášky
826. PDF 72,21 KB Personálne zmeny v Komisii cirkví MZ v Košiciach
827. PDF 78,68 KB Personálne zmeny v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia pri MZ v Košiciach
828. PDF 72,28 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené v rámci XXIV. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 01.07.2021