Prejsť na obsah

Uznesenia: 738 - 794

XXV. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XXV. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 23.09.2021

UZNESENIE: 775

Názov:
Prerušenie rokovania MZ o bode „Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Južné mesto pre vlastníkov bytov v BD Milosrdenstva 8, Brezová 3, Rastislavova 24 a 26 z dôvodu hodného osobitného zreteľa“
Dokument:

Ostatné

738. PDF 197,94 KB Schválenie zverejneného programu XXV. zasadnutia MZ v Košiciach
739. PDF 203,11 KB Dlhodobý prenájom objektu bývalého kina Družba a súvisiacich pozemkov
740. PDF 195,88 KB Odňatie pozemku C KN parc. č. 6326 v k. ú. Krásna zo správy Mestskej časti Košice – Krásna
741. PDF 198,23 KB Zverenie nehnuteľnosti stavby uzamykateľného kontajneroviska na Levočskej ulici a parcely C KN č. 4159/80, k. ú. Jazero, do správy MČ Košice – Nad jazerom
742. PDF 201,75 KB Zverenie nehnuteľnosti parciel C KN č. 2380/2, E KN č. 223 a 224, k. ú. Barca do správy MČ Košice – Barca
743. PDF 198,61 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Zmena Nájomnej zmluvy č. 2015001736 uzatvorenej s občianskym združením CINEFIL na dobu 15 rokov za účelom vytvorenia a prevádzkovania centra audiovizuálnej kultúry v Kine Úsmev“
744. PDF 199,27 KB Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – MČ Košice – Sídlisko KVP – Parkour a skate park
745. PDF 201,05 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Prenájom častí pozemkov v k. ú. Huštáky a k. ú. Terasa za účelom realizácie stavby „Dopravné napojenie záujmového územia k objektu súp. č. 1371 Štúrova ul., Košice“ pre spoločnosť Logistics and Warehouse, s.r.o. z dôvodu ho
746. PDF 370,18 KB Prenájom nehnuteľností (telocvičňa, stavby prislúchajúce k nej a pozemky) z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MČ Košice – Poľov
747. PDF 210,19 KB Prenájom nehnuteľnosti – stavby vo vlastníctve mesta Košice „Prevádzková budova Detskej železnice Košice II – stanica Čermeľ“ na časti pozemku parc. registra C KN č. 2125/1 k. ú. Čermeľ pre občianske združenie Detská železnica Košice o.z. z dôvodov hodnýc
748. PDF 207,87 KB Prenájom pozemkov k. ú. Severné Mesto pre spoločnosť DUMAD s.r.o. za účelom rozšírenia a opravy komunikácie a spevnených plôch a revitalizácie plôch predpolia v rámci stavby „Bytový dom s polyfunkciou KLAS“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
749. ZIP 667,9 KB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
750. PDF 204,27 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby: „Rozšírenie a uzamknutie kontajnerovísk na Varšavskej č. 8, 13 a 24“ pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
751. PDF 242,81 KB Prenájom pozemkov pre MČ Košice - Dargovských hrdinov za účelom úpravy parku Maršala Koneva v k. ú. Furča z dôvodu hodného osobitného zreteľa
752. PDF 377,18 KB Zoznam strategicky najdôležitejších pozemkov – spracovanie materiálu - pozastavený výkon uznesenia
753. PDF 417,6 KB Kúpa pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite Borovicový háj od vlastníkov pozemkov (zastupuje AK JUDr. Tomáš Čverčko) do vlastníctva mesta Košice
754. PDF 390,36 KB Kúpa pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite Borovicový háj od vlastníkov pozemkov (zastupuje AK JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD., s.r.o.) do vlastníctva mesta Košice
755. PDF 375,17 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny v k. ú. Kavečany medzi mestom Košice a Dávidom Gerdom a Lenkou Gerdovou z dôvodu hodného osobitného zreteľa
756. PDF 201,44 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Severné mesto pre prof. MUDr. Michala Pichaniča, DrSc. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
757. PDF 382,36 KB Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Južné mesto medzi mestom Košice a spoločnosťou MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
758. PDF 204,35 KB Prevod pozemkov v k. ú. Letná formou zámeny medzi mestom Košice a spoločnosťou EKL-IN, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
759. PDF 376,7 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné Mesto formou zámeny pozemkov so spol. Kings Trade, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
760. PDF 206,79 KB Prevod pozemkov pod prístavbami loggií pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Kežmarská 44 do podielového spoluvlastníctva
761. PDF 203,03 KB Prevod časti pozemkov v k. ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice formou zámeny za pozemky v k. ú. Južné Mesto vo vlastníctve Františka Kolibára z dôvodu hodného osobitného zreteľa
762. PDF 195,35 KB Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves pre Imricha Nagya a manželku Máriu Nagyovú
763. PDF 196,67 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Pavla Farbiaka a PhDr. Janu Tuchyňovú do podielového spoluvlastníctva
764. PDF 213,34 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Luník za účelom realizácie osadenia pamätného kríža s oddychovou zónou pre MČ Košice - Luník IX z dôvodu hodného osobitného zreteľa
765. PDF 196,03 KB Zmena účelového určenia školského majetku – objekt plynovej kotolne na Cyklistickej ulici v Košiciach
766. PDF 200,94 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy Mestskej časti Košice – Pereš a zmena jeho účelového určenia
767. PDF 199,2 KB Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Súkromná materská škola, Krosnianska 6, Košice
768. PDF 188,24 KB Harmonogram majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom a iným nehnuteľnostiam v areáloch škôl a školských zariadení
769. PDF 203,06 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 259 zo dňa 30.10.2003 v časti týkajúcej sa ZŠ a ŠJ Bernolákova 16 Košice – aktualizácia nehnuteľného majetku zvereného do správy
770. PDF 187,78 KB Kontrola príkaznej zmluvy č. 2020001126 a dodatku č. 2 k príkaznej zmluve č. 2020001126 (Správa o činnosti ÚHK mesta Košice)
771. PDF 205,52 KB Vykonanie kontroly zrealizovanej opravy väzby mestskej knihy H III/2 PUR 7 na základe objednávky č. O20000180012 zo dňa 19.12.2018 a faktúry č. 1020180007 zo dňa 20.12.2018 (Správa o činnosti ÚHK mesta Košice) - pozastavený výkon uznesenia
772. PDF 388,06 KB Vykonanie vnútornej kontroly doterajšieho procesu realizácie transformácie infraštruktúry IT (Správa o činnosti ÚHK mesta Košice) - pozastavený výkon uznesenia
773. PDF 385,74 KB Prepracovať „Zmluvu o spolupráci pri realizácii transformácie IT infraštruktúry“ (Správa o činnosti ÚHK mesta Košice) - pozastavený výkon uznesenia
774. PDF 195,67 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
776. PDF 206,31 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“ a ustanovenie jej podmienok
777. PDF 207,07 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2021“ a ustanovenie jej podmienok
778. PDF 201,97 KB Majstrovstvá Európy v malom futbale EMF EURO 2021 – informácia o preložení podujatia
779. PDF 197,11 KB Poskytnutie dotácie pre združenie LIBA ACADEMY 11
780. PDF 202,34 KB Informácia o predložení žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 7 – REACT – EÚ, Špecifický cieľ Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb za účelom realizáci
781. PDF 205,36 KB Informácia o predložení žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 7 – REACT – EÚ, Špecifický cieľ Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb za účelom realizáci
782. PDF 206,36 KB Informácia o predložení žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 7 – REACT – EÚ, Špecifický cieľ Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb za účelom realizáci
783. PDF 205,06 KB Informácia o predložení žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 7 React – EÚ, Špecifický cieľ: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, kód výzvy: IROP-PO-SC77-2021-75 za účelom realizácie projektu s názvom „Knižnica budúcnosti sa mení n
784. PDF 207,59 KB Informácia o predložení žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 7 React – EÚ, Špecifický cieľ: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, kód výzvy: IROP-PO-SC77-2021-75 za účelom realizácie projektu s názvom „Zvýšenie kvality poskytovanýc
785. PDF 205,68 KB Informácia o predložení žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 7 React – EÚ, Špecifický cieľ: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, kód výzvy: IROP-PO-SC77-2021-75 za účelom realizácie projektu s názvom „Modernizácia a doplnenie vyba
786. PDF 206,18 KB Informácia o predložení žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 7 React – EÚ, Špecifický cieľ: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, kód výzvy: IROP-PO-SC77-2021-75 za účelom realizácie projektu s názvom „Kunsthalle v Košiciach – mode
787. PDF 206,2 KB Informácia o predložení žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 7 React – EÚ, Špecifický cieľ: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, kód výzvy: IROP-PO-SC77-2021-75 za účelom realizácie projektu s názvom „Vymenníky Košice – inovačné a
788. PDF 207,3 KB Informácia o predložení žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 7 React – EÚ, Špecifický cieľ: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, kód výzvy: IROP-PO-SC77-2021-75 za účelom realizácie projektu s názvom „Interakcia návštevníka s expo
789. PDF 202,85 KB Informácia o predložení žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
790. PDF 192,13 KB VZN mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica Záhrada Bernátovce“
791. PDF 192,28 KB VZN mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica Andreja Kvasa“
792. PDF 190,95 KB Zmena VZN mesta Košice č. 213/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach
793. PDF 192,22 KB Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 214/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach
794. PDF 190,96 KB Prerušenie XXV. zasadnutia MZ v Košiciach