Prejsť na obsah

Uznesenia: 17 - 58

III. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: III. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 14.02.2019

UZNESENIE: 23

Názov:
Doplnenie bodu do programu III. zasadnutia MZ v Košiciach
Dokument:

Ostatné

17. PDF 193,08 KB Vypustenie bodu zo zverejneného programu III. zasadnutia MZ v Košiciach
18. PDF 190,32 KB Schválenie zverejneného programu III. zasadnutia MZ v Košiciach
19. PDF 191,71 KB Doplnenie bodu do programu III. zasadnutia MZ v Košiciach
20. PDF 191,15 KB Doplnenie bodu do programu III. zasadnutia MZ v Košiciach
21. PDF 191,17 KB Doplnenie bodu do programu III. zasadnutia MZ v Košiciach
22. PDF 188,9 KB Doplnenie bodu do programu III. zasadnutia MZ v Košiciach
24. PDF 190,03 KB Doplnenie bodu do programu III. zasadnutia MZ v Košiciach
25. PDF 208,56 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
26. PDF 191,34 KB Komplexná kontrola stavby IKD Košice
27. PDF 187,04 KB Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.01.2018 do 31.12.2018
28. PDF 198,83 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXII. zasadnutia MZ dňa 17.09.2018 do I. ustanovujúceho zasadnutia MZ dňa 10.12.2018
29. PDF 208,9 KB Informácia o prerušených bodoch zo zasadnutí MZ
30. PDF 196,96 KB Udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2019
31. PDF 213,68 KB Personálne obsadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach
32. PDF 190,11 KB Informácia o činnosti Komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
33. ZIP 481,29 KB Programový rozpočet mesta Košice na roky 2019 – 2021
34. PDF 193,84 KB Zmena štatutára v príspevkovej organizácii K 13-Košické kultúrne centrá
35. PDF 397,87 KB Zmena štatutárov v zložení orgánov združení, neziskových organizácií a v ďalších právnických osobách, v ktorých je mesto Košice zakladateľ alebo člen
36. PDF 204,19 KB Zmena štatutárnych orgánov v príspevkových organizáciách a rozpočtovej organizácií zriadených Mestom Košice
37. PDF 205,99 KB Zmena členov orgánov v obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a.s.
38. PDF 206,12 KB Zmena členov orgánov v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s.
39. PDF 202,08 KB Zmena členov orgánov v obchodnej spoločnosti NTC Košice, a.s.
40. PDF 196 KB Zmena členov orgánov v obchodnej spoločnosti KOSIT, a.s.
41. PDF 190,94 KB Zmena zriaďovateľskej listiny Zoologickej záhrady Košice - Kavečany– zmena názvu organizácie
42. PDF 207,5 KB Zriadenie dočasnej komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach pre usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a EEI s.r.o.
43. PDF 192,61 KB Informatívna správa o projekte Mestská karta Košice, n. o.
44. PDF 186,21 KB Informácia k Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
45. PDF 201,12 KB Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt „Vybudovanie multifunkčného ihriska na ZŠ Požiarnická 3, Košice“ v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2019
46. PDF 194,79 KB Európsky olympijský festival mládeže – Košice 2021
47. PDF 192,91 KB Delegovanie nového zástupcu mesta Košice v Mestskej školskej rade
48. PDF 480,74 KB Zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
49. PDF 201,61 KB Schválenie spolufinancovania projektov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na základe výzvy zameranej na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s názvom V základnej škole úspešnejší
50. PDF 194,59 KB Zaradenie Centra voľného času, Gemerská 2, Košice ako súčasti ZŠ Gemerská 2, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
51. PDF 196,6 KB Zaradenie Jazykovej školy, Park Angelinum 8, Košice ako súčasť ZŠ Park Angelinum 8, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
52. PDF 200,14 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulica Letná Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
53. PDF 202,26 KB Predĺženie doby nájmu na pozemky v k. ú. Furča pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku z dôvodov hodných osobitného zreteľa
54. PDF 201,09 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Železiarne z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. za účelom realizácie stavby rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany
55. PDF 196,19 KB Zverenie pozemku mesta Košice do správy Zoologickej záhrade Košice
56. PDF 197,89 KB Prevod pozemkov v k. ú. Barca na Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
57. PDF 199,03 KB Prevod pozemkov v k. ú. Šaca na Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
58. PDF 189,39 KB Určenie platu primátorovi mesta Košice