Prejsť na obsah

Zasadnutie: III

III. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 14.02.2019
Dátum publikovania: 01.02.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

zvolávam

 

III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

14. februára 2019 (štvrtok) od 8.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. --- Slovo pre verejnosť (Bod bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po 12:00 hod. v zmysle § 36a Rokovacieho poriadku MZ)
2. ZIP 4,82 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
3. ZIP 358,56 KB Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 PREDKLADÁ: p. Suchý, poverený zastupovaním náčelníka MsP Košice
4. ZIP 471,44 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXII. zasadnutia MZ dňa 17.09.2018 do I. ustanovujúceho zasadnutia MZ dňa 10.12.2018 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 256,05 KB Informácia o prerušených bodoch zo zasadnutí MZ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. --- Návrh na udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2019 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. --- Personálne obsadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 1,45 MB Návrh na zmeny a doplnenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 4,92 MB Návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
10. ZIP 584,21 KB Zmena štatutára v príspevkovej organizácií K 13 - Košické kultúrne centrá a v zložení orgánov združení, neziskových organizácií a v ďalších právnických osobách, v ktorých je mesto Košice zakladateľ alebo člen PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
11. ZIP 2,27 MB Zmena členov orgánov v obchodných spoločnostiach Mestské lesy Košice a. s., Košická Futbalová Aréna a. s., NTC Košice, a. s. a KOSIT, a. s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
12. ZIP 203,09 KB Zmena zriaďovateľskej listiny Zoologickej záhrady Košice - Kavečany – zmena názvu organizácie PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
13. ZIP 18,03 MB Informatívna správa o projekte Mestská karta Košice PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
14. --- Informácia k VVS, a. s. – ústna informácia PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
15. ZIP 184 KB Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt „Vybudovanie multifunkčného ihriska na ZŠ Požiarnická 3, Košice“ v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
16. ZIP 1,2 MB Európsky olympijský festival mládeže – Košice 2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
17. ZIP 250,5 KB Návrh na delegovanie nového zástupcu mesta Košice v Mestskej školskej rade PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
18. ZIP 349,55 KB Návrh na zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
19. ZIP 297,07 KB Schválenie spolufinancovania projektov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na základe výzvy zameranej na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s názvom V základnej škole úspešnejší PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
20. ZIP 252,37 KB Návrh na zaradenie Centra voľného času, Gemerská 2, Košice ako súčasti Základnej školy, Gemerská 2, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
21. ZIP 255,59 KB Návrh na zaradenie Jazykovej školy, Park Angelinum 8, Košice ako súčasť Základnej školy, Park Angelinum 8, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
22. ZIP 1,09 MB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulica Letná Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
23. ZIP 686,38 KB Predĺženie doby nájmu na pozemky v k. ú. Furča pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
24. ZIP 543,49 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Železiarne z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. za účelom realizácie stavby rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
25. ZIP 705,1 KB Zverenie pozemku mesta Košice do správy Zoologickej záhrade Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
26. ZIP 728,41 KB Prevod pozemkov v k. ú. Barca na Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
27. ZIP 1,1 MB Prevod pozemkov v k. ú. Šaca na Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
28. --- Interpelácie poslancov MZ
29. --- Dopyty poslancov MZ
30. --- Rôzne
31. --- Záver