Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXIV

XXIV. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 01.07.2021
Dátum publikovania: 21.06.2021
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 681 - 737
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

XXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

1. júla 2021 (štvrtok) od 8.00 hod. do 16.00 hod.

(v prípade neukončenia bude rokovanie pokračovať 2. júla (piatok))

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Aktualizovaný program - XXIV. zasadnutia MZ 

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. --- Slovo pre verejnosť (Bod bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po 12:00 hod. v zmysle § 36a Rokovacieho poriadku MZ)
2. ZIP 1,32 MB Návrh na zmenu organizačného poriadku Mestskej polície mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
3. ZIP 829,25 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o podmienkach predaja na trhovisku pred Verejným cintorínom mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 370,13 KB Zmena zriaďovacej listiny Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 660,68 KB Výpožička časti pozemku a telesa parkoviska pre Správu mestskej zelene v Košiciach – prevádzkovanie Trhoviska pri Verejnom cintoríne v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 439,25 KB Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 3 – Verejná osobná doprava; názov projektu: „Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 2. časť“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 469,54 KB Zmena zriaďovacej listiny K-13 Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2, 040 01 Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 693,45 KB Zákaz prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Košice – zámer – pokračovanie rokovania o prerušenom bode PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 1,61 MB Návrh VZN mesta Košice o zmene hranice medzi MČ Košice - Krásna a MČ Košice - Nad jazerom v lokalite na Čechovovej ulici PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
10. ZIP 1,08 MB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
11. ZIP 41,75 MB Pokračovanie rokovania MZ o bode „UPN-Z Lorinčík, Zmeny a doplnky 2018“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
12. ZIP 1,02 MB Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto na dobu určitú 30 rokov pre Košickú Futbalovú Arénu a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
13. ZIP 784,03 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto pre SLOVAK SPORT DEVELOPMENT s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa na dobu 30 rokov za účelom vybudovania a prevádzkovania tréningových plôch a budovy zázemia pre futbalovú akadémiu PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
14. ZIP 198,08 KB Predloženie žiadosti o príspevok na projekt „DOMOV – dobrý štart do života“ z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestníčka primátora
15. ZIP 148,99 KB Návrh VZN mesta Košice o zriadení Centra voľného času, Fábryho 44, Košice ako súčasť Základnej školy, Fábryho 44, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestníčka primátora
16. ZIP 147,83 KB Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestníčka primátora
17. ZIP 171,13 KB Návrh na prenájom telocvične v objekte ZŠ Trebišovská 10, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu IBFF Fit Kids Slovakia PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestníčka primátora
18. ZIP 137,82 KB Oprava uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 638 z 11.05.2021 vo veci rozdelenia dotácií na šport v roku 2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
19. ZIP 1,3 MB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 819 zo dňa 16.12.2013 v časti týkajúcej sa ZŠ Janigova 2, Košice – aktualizácia nehnuteľného majetku zvereného do správy základnej školy PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestníčka primátora
20. ZIP 969,68 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy MČ Košice – Sídlisko KVP PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestníčka primátora
21. ZIP 722 KB Zverenie pozemku pod detským ihriskom (Ludmanská ulica) do správy MČ Košice – Juh PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
22. ZIP 146,3 KB Žiadosť BPMK, s.r.o. vo veci odpustenia úrokov z omeškania splátok nájomného za prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice za 4. kvartál 2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
23. ZIP 406,85 KB Prenájom 10 bytov pre Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
24. ZIP 23,62 MB Nájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom umiestnenia fotovoltaických nabíjacích staníc spoločnosti ANTIK na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
25. ZIP 937,24 KB Zámer rekonštrukcie dlažby v parku za Štátnym divadlom Košice, vrátane územia medzi parkom a divadlom PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
26. ZIP 1,98 MB Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 31.03.2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
27. ZIP 435,29 KB Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej republiky a návrh na úpravu podmienok poskytnutej návratnej finančnej výpomoci PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
28. ZIP 2,22 MB Návrh na 4. zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
29. ZIP 1,57 MB Zásady informovanosti obyvateľov a komunikácie s verejnosťou prostredníctvom médií mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
30. ZIP 755,48 KB Zámena pozemkov v k. ú. Letná vo vlastníctve spoločností DUMAD s.r.o. a MADO s.r.o. za pozemky v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
31. ZIP 1,9 MB Prenájom pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby: „Revitalizácia vnútrobloku Pekinská“ pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
32. ZIP 1,44 MB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie chodníkov Ždiarska – Trhovisko - Rovníková“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
33. ZIP 1,21 MB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Letná formou zámeny so spoločnosťou EKL-IN, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
34. ZIP 1,01 MB Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny v k. ú. Južné mesto so spoločnosťou MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
35. ZIP 1,23 MB Určenie spôsobu prevodu časti pozemkov v k. ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice formou zámeny za pozemky v k. ú. Južné Mesto vo vlastníctve F. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
36. ZIP 629,8 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 1640/29 v k. ú. Severné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
37. ZIP 779,71 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Severné Mesto formou zámeny so spol. Kings Trade, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
38. ZIP 1,04 MB Prevod a prenájom pozemkov v k. ú. Terasa na výstavbu „Tréningovej hokejovej haly“ na Medickej ulici pre Košický samosprávny kraj z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
39. ZIP 974,28 KB Prevod, resp. prenájom pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. J. M., Ing. M. M. a P. H. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
40. ZIP 960,46 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. R. T. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
41. ZIP 680,3 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť INZUKO s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
42. ZIP 763,44 KB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves pre spoločnosť NES-PAN & MARADA Development s.r.o. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
43. ZIP 1,2 MB Prevod nebytového priestoru č. 1 v dome na ul. Tomášikova č. 15 pre Mgr. J. C. a Ing. R. C. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
44. ZIP 1,95 MB Prevod nehnuteľností v k. ú. Jazero pre spoločnosť SZITI, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
45. ZIP 257,41 KB Zelená grantová výzva na rok 2021 – schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej výzvy PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
46. ZIP 179,14 KB Starostlivosť o mládež a možnosť zriadenia mládežníckeho a detského parlamentu mestskými časťami, s prepojením na mestský žiacky parlament PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestníčka primátora
47. ZIP 2,21 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
48. ZIP 3,43 MB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené v rámci XXIII. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 03.05.2021 a jeho pokračovania dňa 04.05.2021 a 11.05.2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
49. --- Interpelácie poslancov MZ
50. --- Dopyty poslancov MZ
51. --- Rôzne
52. --- Záver