Prejsť na obsah

Uznesenia: 560 - 583

XXII. zasadnutie a jeho pokračovanie 10.02.2021

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 08.02.2021

UZNESENIE: 560

Názov:
Schválenie zverejneného programu XXII. zasadnutia MZ v Košiciach
Dokument:

Ostatné

561. PDF 213,46 KB Príprava dohody na odkúpenie pozemkov na Berlínskej ulici s ODEKO družstvo a spracovanie ÚPN zóny (Petícia proti výstavbe Parkovacieho domu Berlínska) – pozastavený výkon uznesenia
562. PDF 195,57 KB Petícia proti výstavbe Parkovacieho domu Berlínska
563. PDF 195,06 KB Zmena VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva
564. PDF 194,49 KB Zmena VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
565. PDF 195,31 KB Zmena VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice
566. PDF 196,84 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 1307 zo dňa 04.11.2010 - Členstvo mesta Košice v Občianskom združení MRAK“
567. PDF 194,29 KB Zmena VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam
568. PDF 203,4 KB Zadanie pre Územný plán zóny Košice – Šaca, IBV Kaštieľ
569. PDF 207,9 KB Zásady pre zabezpečenie Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice
570. PDF 190,14 KB Prerušenie XXII. zasadnutia MZ v Košiciach
571. PDF 199,83 KB Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 – 2027 (PHRSR) a Udržateľný mestský rozvoj (UMR)
572. ZIP 453,55 KB Prenájom Mestskej krytej plavárne v Košiciach spoločnosti TEHO, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
573. PDF 197,66 KB Objekt vybavenia v Mestskom parku - nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi SMsZ v Košiciach a spoločnosťou TEHO s.r.o. Košice
574. PDF 200,04 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Jazero pre spoločnosť SZITI, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
575. PDF 219,31 KB Zámer predaja pozemkov vo vlastníctve mesta Košice pre KSK z dôvodu výstavby tréningovej hokejovej haly na Medickej ulici v Košiciach
576. ZIP 357 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta - pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce do správy MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce
577. PDF 204,04 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy ZŠ Janigova 2, Košice a zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
578. PDF 207,95 KB Zmeny a doplnenie Rokovacieho poriadku MZ v Košiciach – pozastavený výkon uznesenia
579. PDF 196,17 KB Doplnenie vykonanej kontroly v zmysle uzn. MZ č. 429 zo dňa 30.07.2020 a špecifikácia vybraných položiek v rámci programového rozpočtu mesta
580. PDF 212,32 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
581. PDF 187,43 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2021 - 2023“
582. PDF 191,83 KB Personálne zmeny v Komisii športu a aktívneho oddychu pri MZ v Košiciach
583. PDF 193,37 KB Personálne zmeny v Komisii kultúry pri MZ v Košiciach