Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXII

XXII. zasadnutie a jeho pokračovanie 10.02.2021

Informácie

Dátum konania: 08.02.2021
Dátum publikovania: 28.01.2021
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

XXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

8. februára (pondelok) 2021 od 10.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Aktualizovaný program - XXII. zasadnutie MZ

 

Pokračovanie XXII. zasadnutia mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa 10. februára 2021 (streda) od 9.00 hod. 

s programom, ktorý bol schválený po otvorení XXII. zasadnutia MZ dňa 8. februára 2021.

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. ZIP 438,24 KB Petícia proti výstavbe Parkovacieho domu Berlínska PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
2. ZIP 4,56 MB Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2021-2023 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
3. ZIP 618,52 KB Návrh zmeny VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 733,92 KB Návrh zmeny VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 236,7 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
6. ZIP 223,52 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
7. ZIP 2,96 MB Zadanie pre Územný plán zóny Košice – Šaca, IBV Kaštieľ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 1,88 MB Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027 a Udržateľný mestský rozvoj PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 1,71 MB Prenájom Mestskej krytej plavárne v Košiciach spoločnosti TEHO, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
10. ZIP 726,79 KB Objekt vybavenia v Mestskom parku - nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi Správou mestskej zelene v Košiciach a spoločnosťou Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
11. ZIP 1,1 MB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Jazero pre spoločnosť SZITI, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
12. ZIP 1,77 MB Zverenie nehnuteľného majetku mesta – pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce do správy Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
13. ZIP 468,42 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy ZŠ Janigova 2, Košice a zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
14. ZIP 3,16 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
15. --- Záver