Prejsť na obsah

Uznesenia: 388 - 465

XVI. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XVI. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 30.07.2020

UZNESENIE: 456

Názov:
Projekt Housing First pre rodiny v Košiciach
Dokument:

Ostatné

388. PDF 113,51 KB Potvrdenie uznesenia MZ v Košiciach č. 388 zo dňa 28. mája 2020, ktorého výkon bol pozastavený (Voľba člena štatutárneho orgánu v spoločnosti DPMK, a. s.)
391. PDF 105,9 KB Potvrdenie uznesenia MZ v Košiciach č. 391 zo dňa 28. mája 2020, ktorého výkon bol pozastavený (Zabezpečenie bezpečnosti križovatky Kostolianska – Podhradová)
424. PDF 109,1 KB Potvrdenie uznesenia MZ v Košiciach č. 424 zo dňa 28. mája 2020, ktorého výkon bol pozastavený (Návrh na finančnú kompenzáciu fyzických osôb, ktoré si neuplatnili zníženie dane o 50 % z bytu alebo rodinného domu)
425. PDF 111,18 KB Schválenie programu XVI. zasadnutia MZ v Košiciach
426. PDF 100,62 KB Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva
427. PDF 109,17 KB Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti DPMK, a.s. – pozastavený výkon uznesenia
428. PDF 100,28 KB Personálne zmeny v dozornej rade DPMK, a.s.
429. PDF 103,67 KB Predloženie stanoviska k vydaným rozhodnutiam jediného akcionára a vykonanie kontroly hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynakladaných finančných prostriedkov na príkazné zmluvy, na dohody a zmluvy uzatvárané s externými subjektmi a na doh
430. PDF 98,4 KB Vykonanie kontroly v DPMK, a.s. pri postupe a príprave verejného obstarávania predmetu zákazky „Oleje a mazivá do vozidiel MHD v roku 2020
431. PDF 103,78 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
432. PDF 95,98 KB Správa o odpovediach na interpelácie poslancov MZ vznesené po XIV. a XV. zasadnutí MZ v Košiciach
433. PDF 96,29 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Návrh VZN mesta Košice o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev“
434. PDF 98,52 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice“
435. PDF 98,73 KB VZN mesta Košice Určenie ďalších výstrojných súčiastok pre príslušníkov Mestskej polície mesta Košice
436. PDF 99,48 KB Informácia o činnosti Komisie MZ v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a personálna zmena v zložení komisie
437. PDF 147,25 KB Záverečný účet mesta Košice za rok 2019
438. PDF 102,52 KB Rozbor výberu dane z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad a doručovanie príslušných rozhodnutí pre daňové subjekty
439. PDF 107,43 KB Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 31.03.2020 (Návrh opráv komunikácií v správe mesta Košice na rok 2020)
440. PDF 95,12 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Návrh na 4. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020“
441. PDF 104,53 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Nákup 21 ks dieselových nízkopodlažných kĺbových autobusov dĺžky 18 m s motorom s emisným štandardom EURO VI.“
442. PDF 103,93 KB Zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti KFA, a.s.
443. PDF 129,05 KB Grantový program na rok 2020 – schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej výzvy
444. PDF 99,99 KB Etický kódex volených predstaviteľov mesta Košice – Rada pre etiku volených predstaviteľov mesta Košice
445. PDF 108,33 KB Žiadosť o NFP pre projekt „Modernizácia tarifného systému v DPMK, a.s.“
446. PDF 100,78 KB Stratégia rozvoja BPMK, s.r.o. 2020 – 2023 – plnenie uznesenia MZ č. 192 zo dňa 19.09.2019
447. PDF 97,93 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Stratégia rozvoja K 13 – Košické kultúrne centrá 2020 – 2023 – plnenie uznesenia MZ č. 194 zo dňa 19.09.2019“
448. PDF 101,98 KB Stratégia rozvoja Mestských lesov Košice, a.s. 2020 – 2023 – plnenie uznesenia MZ č. 265 zo dňa 06.11.2019
449. PDF 99,48 KB Stratégia rozvoja SMsZ v Košiciach 2020 – 2023 – plnenie uznesenia MZ č. 266 zo dňa 06.11.2019
450. PDF 101,43 KB Stratégia rozvoja Knižnice pre mládež mesta Košice 2020 – 2023 – plnenie uznesenia MZ č. 267 zo dňa 06.11.2019
451. PDF 101,15 KB Stratégia rozvoja Strediska sociálnej pomoci mesta Košice 2020 – 2023 – plnenie uznesení MZ č. 268 zo dňa 06.11.2019
452. PDF 93,07 KB Prerokovanie dokumentu „Petícia za odvolanie riaditeľa K13 – Košické kultúrne centrá
453. PDF 98 KB Informácia o nákladoch zimnej údržby v uplynulom zimnom období (2019 – 2020)
454. PDF 96,41 KB Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n. o. za rok 2019
455. PDF 97,82 KB Technologický a inovačný park Košice (TIP - Košice)
457. PDF 92,43 KB Pristúpenie mesta Košice k Baskickej deklarácii
458. PDF 95,5 KB Rámcová dohoda o spolupráci medzi mestom Košice a samosprávou hlavného mesta Budapešť
459. PDF 99,3 KB Zmena účelového určenia stavby na ul. Obrancov mieru 18 v Košiciach pre Liberta, n.o.
460. PDF 103,08 KB Prenájom pozemku v k. ú. Ťahanovce za účelom vybudovania dopravného vstupu z Magnezitárskej ulice pre MČ Košice – Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
461. PDF 105,25 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Brody pre Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
462. PDF 105,73 KB Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve ST ENERGY s.r.o. v lokalite „Borovicový háj“ do vlastníctva mesta Košice
463. PDF 103,86 KB Odňatie pozemku v k. ú. Terasa zo správy organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach a následný prenájom pozemkov v k. ú. Terasa pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie projektov participatívneho rozpočtu z dôvodov hodných osobitného zreteľa
464. PDF 96,18 KB Personálne zmeny v Komisii športu a aktívneho oddychu pri MZ v Košiciach
465. PDF 100,11 KB Personálne zmeny vo Finančnej komisii pri MZ v Košiciach