Prejsť na obsah

Uznesenia: 385 - 424

XV. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XV. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 28.05.2020

UZNESENIE: 417

Názov:
Zverenie pozemku, detského ihriska a mobiliáru v lokalite ul. Borievková, zrealizovaných v rámci stavby „Panoráma obytný súbor, IV etapa – polyfunkcia“, do správy MČ Košice – Vyšné Opátske
Dokument:

Ostatné

385. PDF 204,71 KB Schválenie programu XV. zasadnutia MZ v Košiciach
386. PDF 191,21 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
387. PDF 190,75 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XII. zasadnutí MZ dňa 20. - 21.02.2020
388. PDF 204,96 KB Voľba člena štatutárneho orgánu v spoločnosti DPMK, a. s. - pozastavený výkon uznesenia
389. PDF 199,84 KB Informácia o priebehu dobrovoľnej zbierky „Pomoc pre jednotlivcov a rodiny v Košiciach na zmiernenie dopadov opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19“ a prerozdelenie prvej časti výnosu zbierky
390. PDF 196,98 KB Ukončenie niektorých opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou za účelom zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19
391. PDF 200,26 KB Zabezpečenie bezpečnosti križovatky Kostolianska – Podhradová - pozastavený výkon uznesenia
392. PDF 204,05 KB Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zriadenie dočasnej signalizácie na križovatke Kostolianska - pozastavený výkon uznesenia
393. PDF 201,63 KB Iniciatíva pri riešení vylúčenia ťažkej dopravy z ciest III. triedy (Hradová, Klatov) - pozastavený výkon uznesenia
394. PDF 198,23 KB Informácia o príprave vzniku samostatného inštitútu mesta Košice zahrňujúcu agendu územného plánovania a architektúry na území mesta Košice - pozastavený výkon uznesenia
395. PDF 190,88 KB VZN mesta Košice Určenie názvu ulíc „Inovecká ulica“ a „Bielohorská ulica“
396. PDF 195,34 KB Zmena VZN mesta Košice č. 153/2014 Určenie názvu ulíc „Bazová“, „Hrabová“, „Hlohová“, „Jarabinová“, „Jelšová“, „Borievková“ a „Cezmínová“
397. PDF 204,78 KB Žiadosť o zabezpečenie ďalších úkonov nevyhnutných na zmenu záväznej časti Územného plánu zóny Košická Nová Ves - pozastavený výkon uznesenia
398. PDF 188,78 KB Informácia o povinnosti mesta informovať obyvateľov pri akejkoľvek zmene ohľadne daní prostredníctvom všetkých informačných kanálov, cez ktoré mesto informuje o kultúrnych, športových a iných akciách mesta
399. PDF 192,08 KB Zmena VZN mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
400. PDF 189,81 KB Zmena VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva
401. PDF 193,75 KB Reštrukturalizácia úverov
402. PDF 311,13 KB Dodatok č. 3 k Tarife DPMK, a. s. pre MHD s účinnosťou od 01.06.2020 (pokračovanie rokovania MZ k Dodatku č. 2)
403. PDF 187,6 KB Koncepcia riadenia a rozvoja MsP mesta Košice na roky 2020 – 2023 – plnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13.12.2019
404. PDF 189,01 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Zmena štatutárneho orgánu v príspevkovej organizácii K 13 – Košické kultúrne centrá zriadenej mestom Košice“
405. PDF 187,27 KB Menovanie člena správnej rady CIKE, n. o.
406. PDF 192,41 KB Personálne otázky vo Finančnej komisii pri MZ v Košiciach
407. PDF 221,92 KB Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na investičnú akciu „Obnova bytového domu Adlerova 4, Košice“, súpis. č. 835
408. PDF 474,43 KB Koncepcia rozvoja športu v meste Košice – prerozdelenie dotácií v roku 2020
409. PDF 186,69 KB Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2019
410. PDF 450,82 KB Delegovanie zástupcov mesta Košice do rád škôl a školských zariadení, pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa na nové funkčné obdobie štyroch rokov
411. PDF 198,32 KB Prenájom telocvične v objekte ZŠ Mateja Lechkého v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Trampolíny Košice, o. z.
412. PDF 205,88 KB Prenájom pozemkov k. ú. Jazero pre spoločnosť LaGO development s. r. o. za účelom realizácie parkovacích miest a komunikácie v rámci stavby „Bytový dom s polyfunkciou – Lago“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
413. PDF 205,34 KB Prenájom časti pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce za účelom revitalizácie detského ihriska v lokalite ulíc Sofijská a Budapeštianska v Košiciach (Detské ihrisko Žihadielko) z dôvodu hodného osobitného zreteľa
414. PDF 204,72 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Revitalizácia detského ihriska na Sputnikovej ulici (detské ihrisko Žihadielko)“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
415. PDF 201,22 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie chodníka popri Myslavskom potoku v Košiciach“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
416. PDF 204,64 KB Prenájom časti pozemku pre Ing. Štefan Kňaze – A3UM, Košice (správca bytového domu) v k. ú. Terasa za účelom vybudovania bezbariérovej rampy v bytovom dome Popradská 5, 7 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa
418. PDF 196,65 KB Zverenie nehnuteľnosti parcely C KN č. 1501/2, k. ú. Barca do správy MČ Košice – Barca
419. PDF 373,95 KB Zverenie pozemkov v lokalite historického evanjelického cintorína a asanačného pásma do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
420. PDF 204,01 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta – pozemku registra C KN parc. č. 3805/56 v k. ú. Huštáky do správy MČ Košice – Staré Mesto za účelom rekonštrukcie MŠ Tatranská 23, Košice z fondov EÚ
421. PDF 195,42 KB Odňatie pozemku v lokalite ulice Cesta pod Hradovou zo správy MČ Košice – Sever
422. PDF 258,71 KB Zmena právnych vzťahov na úseku užívania majetku súvisiaceho s realizáciou národného projektu „Košický hrad – revitalizácia a sprístupnenie archeologického náleziska“
423. PDF 194,37 KB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Jozefa Hajdua a manželku Valériu Hajduovú
424. PDF 208 KB Návrh na finančnú kompenzáciu fyzických osôb, ktoré si neuplatnili zníženie dane o 50 % z bytu alebo rodinného domu - pozastavený výkon uznesenia