Prejsť na obsah

Uznesenia: 385 - 424

XV. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XV. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 28.05.2020

UZNESENIE: 412

Názov:
Prenájom pozemkov k. ú. Jazero pre spoločnosť LaGO development s. r. o. za účelom realizácie parkovacích miest a komunikácie v rámci stavby „Bytový dom s polyfunkciou – Lago“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Dokument:

Ostatné

385. PDF 204,71 KB Schválenie programu XV. zasadnutia MZ v Košiciach
386. PDF 191,21 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
387. PDF 190,75 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XII. zasadnutí MZ dňa 20. - 21.02.2020
388. PDF 204,96 KB Voľba člena štatutárneho orgánu v spoločnosti DPMK, a. s. - pozastavený výkon uznesenia
389. PDF 199,84 KB Informácia o priebehu dobrovoľnej zbierky „Pomoc pre jednotlivcov a rodiny v Košiciach na zmiernenie dopadov opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19“ a prerozdelenie prvej časti výnosu zbierky
390. PDF 196,98 KB Ukončenie niektorých opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou za účelom zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19
391. PDF 200,26 KB Zabezpečenie bezpečnosti križovatky Kostolianska – Podhradová - pozastavený výkon uznesenia
392. PDF 204,05 KB Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zriadenie dočasnej signalizácie na križovatke Kostolianska - pozastavený výkon uznesenia
393. PDF 201,63 KB Iniciatíva pri riešení vylúčenia ťažkej dopravy z ciest III. triedy (Hradová, Klatov) - pozastavený výkon uznesenia
394. PDF 198,23 KB Informácia o príprave vzniku samostatného inštitútu mesta Košice zahrňujúcu agendu územného plánovania a architektúry na území mesta Košice - pozastavený výkon uznesenia
395. PDF 190,88 KB VZN mesta Košice Určenie názvu ulíc „Inovecká ulica“ a „Bielohorská ulica“
396. PDF 195,34 KB Zmena VZN mesta Košice č. 153/2014 Určenie názvu ulíc „Bazová“, „Hrabová“, „Hlohová“, „Jarabinová“, „Jelšová“, „Borievková“ a „Cezmínová“
397. PDF 204,78 KB Žiadosť o zabezpečenie ďalších úkonov nevyhnutných na zmenu záväznej časti Územného plánu zóny Košická Nová Ves - pozastavený výkon uznesenia
398. PDF 188,78 KB Informácia o povinnosti mesta informovať obyvateľov pri akejkoľvek zmene ohľadne daní prostredníctvom všetkých informačných kanálov, cez ktoré mesto informuje o kultúrnych, športových a iných akciách mesta
399. PDF 192,08 KB Zmena VZN mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
400. PDF 189,81 KB Zmena VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva
401. PDF 193,75 KB Reštrukturalizácia úverov
402. PDF 311,13 KB Dodatok č. 3 k Tarife DPMK, a. s. pre MHD s účinnosťou od 01.06.2020 (pokračovanie rokovania MZ k Dodatku č. 2)
403. PDF 187,6 KB Koncepcia riadenia a rozvoja MsP mesta Košice na roky 2020 – 2023 – plnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13.12.2019
404. PDF 189,01 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Zmena štatutárneho orgánu v príspevkovej organizácii K 13 – Košické kultúrne centrá zriadenej mestom Košice“
405. PDF 187,27 KB Menovanie člena správnej rady CIKE, n. o.
406. PDF 192,41 KB Personálne otázky vo Finančnej komisii pri MZ v Košiciach
407. PDF 221,92 KB Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na investičnú akciu „Obnova bytového domu Adlerova 4, Košice“, súpis. č. 835
408. PDF 474,43 KB Koncepcia rozvoja športu v meste Košice – prerozdelenie dotácií v roku 2020
409. PDF 186,69 KB Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2019
410. PDF 450,82 KB Delegovanie zástupcov mesta Košice do rád škôl a školských zariadení, pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa na nové funkčné obdobie štyroch rokov
411. PDF 198,32 KB Prenájom telocvične v objekte ZŠ Mateja Lechkého v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Trampolíny Košice, o. z.
413. PDF 205,34 KB Prenájom časti pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce za účelom revitalizácie detského ihriska v lokalite ulíc Sofijská a Budapeštianska v Košiciach (Detské ihrisko Žihadielko) z dôvodu hodného osobitného zreteľa
414. PDF 204,72 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Revitalizácia detského ihriska na Sputnikovej ulici (detské ihrisko Žihadielko)“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
415. PDF 201,22 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie chodníka popri Myslavskom potoku v Košiciach“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
416. PDF 204,64 KB Prenájom časti pozemku pre Ing. Štefan Kňaze – A3UM, Košice (správca bytového domu) v k. ú. Terasa za účelom vybudovania bezbariérovej rampy v bytovom dome Popradská 5, 7 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa
417. PDF 204,46 KB Zverenie pozemku, detského ihriska a mobiliáru v lokalite ul. Borievková, zrealizovaných v rámci stavby „Panoráma obytný súbor, IV etapa – polyfunkcia“, do správy MČ Košice – Vyšné Opátske
418. PDF 196,65 KB Zverenie nehnuteľnosti parcely C KN č. 1501/2, k. ú. Barca do správy MČ Košice – Barca
419. PDF 373,95 KB Zverenie pozemkov v lokalite historického evanjelického cintorína a asanačného pásma do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
420. PDF 204,01 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta – pozemku registra C KN parc. č. 3805/56 v k. ú. Huštáky do správy MČ Košice – Staré Mesto za účelom rekonštrukcie MŠ Tatranská 23, Košice z fondov EÚ
421. PDF 195,42 KB Odňatie pozemku v lokalite ulice Cesta pod Hradovou zo správy MČ Košice – Sever
422. PDF 258,71 KB Zmena právnych vzťahov na úseku užívania majetku súvisiaceho s realizáciou národného projektu „Košický hrad – revitalizácia a sprístupnenie archeologického náleziska“
423. PDF 194,37 KB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Jozefa Hajdua a manželku Valériu Hajduovú
424. PDF 208 KB Návrh na finančnú kompenzáciu fyzických osôb, ktoré si neuplatnili zníženie dane o 50 % z bytu alebo rodinného domu - pozastavený výkon uznesenia