Prejsť na obsah

Zasadnutie: XII

XII. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 20.02.2020
Dátum publikovania: 07.02.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam
 
XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
20. februára (štvrtok) 2020 od 9.00 hod. do 15.30 hod.
a 21. februára (piatok) 2020 od 9.00 hod. do vyčerpania programu rokovania
 
 
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:
 
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

 

1. --- Slovo pre verejnosť (Bod bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po 12:00 hod. v zmysle § 36a Rokovacieho poriadku MZ)
2. ZIP 5,55 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
3. ZIP 358,25 KB Správa náčelníka Mestskej polície mesta Košice o činnosti Mestskej polície mesta Košice od 01.01.2019 do 31.12.2019 PREDKLADÁ: p. Pavelčák, náčelník Mestskej polície mesta Košice
4. ZIP 662,14 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XI. zasadnutí MZ dňa 12.-13.12.2019 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 635,66 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od IX. zasadnutia MZ dňa 19.09.2019 do XI. zasadnutia MZ dňa 12.-13.12.2019 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 519,02 KB Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 399,88 KB Informácia o prerušených bodoch zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 799,49 KB Etický kódex volených predstaviteľov mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 1,3 MB Návrh na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 194/2018 Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice – protest prokurátora PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
10. ZIP 529,19 KB Obmedzenie prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Košice – zámer (poslanecký návrh) PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora, p. Huba, poslanec MZ, p. Liba, poslanec MZ
11. ZIP 1,35 MB Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu mesta Košice – pokračovanie rokovania MZ zo dňa 19.06.2019 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
12. ZIP 775,19 KB Memorandum o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským zväzom malého futbalu (SZMF) pri zabezpečovaní organizácie a prípravy medzinárodného podujatia Majstrovstvá Európy v malom futbale EURO 2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
13. ZIP 348,85 KB Informácia o výsledku výberového konania a voľba člena štatutárneho orgánu v spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
14. ZIP 542,27 KB Zmena člena predstavenstva v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
15. ZIP 6,24 MB Zmena člena dozornej rady v organizácii Mestská karta Košice, n.o. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
16. --- Stratégia rozvoja podniku TEHO s.r.o. Košice 2020 – 2023 - plnenie uznesenia MZ č. 193 zo dňa 19.09.2019 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
17. --- Informácia o investičných zámeroch Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. - prezentácia PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
18. --- Informácia o navrhovaných zmenách Stanov spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
19. ZIP 258,44 KB Návrh na rozšírenie predmetu podnikania v zakladateľskej listine Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
20. ZIP 2,85 MB Zámer Mesta Košice na zabezpečenie forenzného auditu „Analýza a prešetrenie tendrov týkajúcich sa obstarania autobusov a električiek vrátane rekonštrukcie električkového koľajového systému a preverenie postupu verejnej obchodnej súťaže na prevod 29 ks akcií spoločnosti KOSIT a.s. a reaudit znaleckého posudku na ocenenie 29 ks akcií“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
21. ZIP 489,16 KB Dodatok č. 2 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 01.03.2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
22. ZIP 524,74 KB Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 3 – Verejná osobná doprava; názov projektu: „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“ (DEPO) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
23. ZIP 284,07 KB Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
24. ZIP 329,34 KB Prenájom telocvične v objekte ZŠ Mateja Lechkého v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Trampolíny Košice, o.z. PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
25. ZIP 325,37 KB Prenájom telocvične v objekte ZŠ Fábryho 44 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Futbalový klub Košická Nová Ves, Agátová 1, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
26. ZIP 356,09 KB Prenájom nebytových priestorov v objekte MŠ Čínska, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce PREDKLADÁ: Gurbáľová, námestník primátora
27. ZIP 789,12 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Prenájom častí pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre Košický samosprávny kraj za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbami – parkovisko, vchod a schodisko pri objekte „DSS – Park mládeže, Košice“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
28. ZIP 1,8 MB Prevod nebytových priestorov – garáží na ul. Železiarenská č. 40 a 44 v k. ú. Šaca formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
29. ZIP 1,46 MB Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a STAVEBNÝM BYTOVÝM DRUŽSTVOM III KOŠICE z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
30. ZIP 1,66 MB Prenájom časti pozemku v k. ú. Kavečany pre Ing. R. B. a manželku MUDr. A. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
31. ZIP 930,32 KB Prevod pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre M. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
32. ZIP 4,73 MB Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020-2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
33. --- Interpelácie poslancov MZ
34. --- Dopyty poslancov MZ
35. --- Rôzne
36. --- Záver