Prejsť na obsah

Uznesenia: 281 - 335

XI. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XI. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 12.12.2019

UZNESENIE: 331

Názov:
Návrh na vypracovanie koncepcie rozvoja kontajnerových státí
Dokument:

Ostatné

281. PDF 82,67 KB Schválenie programu XI. zasadnutia MZ v Košiciach
282. PDF 81,95 KB 6. zmena Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 - finančná výpomoc mestu Prešov
283. PDF 74,8 KB Transparentný účet pre mesto Košice – zriadenie
284. PDF 82,96 KB Príprava a predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci 5. výzvy na predkladanie návrhov Iniciatívy mestských inovačných opatrení, za účelom realizácie projektu „Improving citizen experience and well-being by utilizing culture and creative assets in the
285. PDF 80,34 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Nájomné byty pre Košičanov“
286. PDF 86,98 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
287. PDF 80,14 KB Personálne otázky v Komisii dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach
288. PDF 80,17 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na IX. zasadnutí MZ dňa 19.09.2019 a 03.10.2019
289. PDF 80,38 KB Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice
290. PDF 87,46 KB Personálna zmena na pozícii náčelníka Mestskej polície mesta Košice
291. PDF 87,6 KB Komunitný plán sociálnych služieb 2016 – 2020 (2025) – vypracovanie návrhu zámeru výstavby Centra sociálnych služieb
292. PDF 80,03 KB Komunitný plán sociálnych služieb 2016 – 2020 (2025) – aktualizácia
293. PDF 74,89 KB Pristúpenie mesta Košice k „Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike“
294. PDF 80,11 KB Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2018 – informatívna správa
295. PDF 80,37 KB Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi mestom Košice a spoločnosťou VSD a.s.
296. PDF 82,88 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, za účelom re
297. PDF 88,07 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, za účelom realizácie projektu „Modernizácia zastávok verejnej
298. PDF 88,16 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených
299. PDF 88,13 KB Príprava a predloženie žiadosti o poskytnutie NFP, v rámci plánovanej výzvy Programu SK - Climate „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (Nórsky finančný mechanizmus 2014 - 2021), za účelom realizácie projektu „Košice reagujú na klimatickú zmenu
300. PDF 87,94 KB Príprava a predloženie žiadosti o poskytnutie NFP, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovakia - Hungary Cooperation, za účelom realizácie projektu „Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít“
301. PDF 75,25 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam
302. PDF 74,81 KB Určenie výšky príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam
303. PDF 81,3 KB Prenájom nebytových priestorov na Jegorovovom nám. 5, Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu MČ Košice – Dargovských hrdinov
304. PDF 81,61 KB Prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Trebišovská 10 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu GYMNÁZIUM, Trebišovská 12, Košice
305. PDF 80,43 KB ZŠ Trebišovská 10 v Košiciach a GYMNÁZIUM, Trebišovská 12, Košice - odstránenie zlého technického stavu
306. PDF 81,44 KB Prenájom nebytových priestorov na Charkovskej ulici z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice
307. PDF 81,17 KB Prenájom časti pozemku v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Evanjelická materská škola, Muškátová 7, Košice
308. PDF 235,82 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Prenájom telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský športový klub ZŠ Bernolákova 16, o. z., Bernolákova 16, Košice“
309. PDF 81,23 KB Prenájom garáže v objekte zrušenej ZŠ Poľná 1, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu MČ Košice – Košická Nová Ves
310. PDF 87,68 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy ZŠ Bruselská 18, Košice a jeho zverenie do správy ZUŠ Jantárová 6, Košice
311. PDF 80,44 KB Zmena uznesenia MZ č. 1182 zo dňa 18.06.2018 – Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - bytu č. 7 v bytovom dome na ul. Letná 11 v Košiciach formou dobrovoľnej dražby
312. PDF 81,66 KB Zámena pozemkov v k. ú. Južné Mesto so spoločnosťou W1, s.r.o. a Aston Building s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
313. PDF 126,83 KB Zámena pozemkov v k. ú. Furča, Grunt a Jazero medzi mestom Košice a LABAŠ s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
314. PDF 87,96 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 1258 zo dňa 24.09.2018 a prenájom častí pozemkov v k. ú. Luník pre ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj z dôvodov hodných osobitného zreteľa
315. PDF 80,79 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Prenájom častí pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre Košický samosprávny kraj za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbami – parkovisko, vchod a schodisko pri objekte „DSS – Park mládeže, Košice“ z dôvodov h
316. PDF 243,06 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Krásna za účelom realizácie stavby „R2 Šaca – Košické Oľšany“ pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
317. PDF 80,62 KB Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ing. Margitu Borovskú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
318. PDF 124,57 KB Dlhodobý prenájom pozemkov v k. ú. Železiarne pre OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov na dobu určitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom zabezpečenia starostlivosti o opustených a túlavých psov
319. ZIP 1,01 MB Odkúpenie majetku spoločnosti GOOD ANGELS s.r.o. v objekte Športovej haly na Hviezdoslavovej ul. 8 v Košiciach
320. PDF 79,96 KB Informácia o nedostatku finančných prostriedkov na zabezpečenie plynulej prevádzky Steel Arény
321. PDF 75,68 KB Informácia o zámere mesta Košice odkúpiť Mestskú krytú plaváreň na ul. Protifašistických bojovníkov č. 4 od MČ Košice - Staré Mesto
322. PDF 80,94 KB Zmena člena orgánov v obchodnej spoločnosti KOSIT a.s.
323. PDF 193,65 KB Zmena člena štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Košice - Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť – pozastavený výkon uznesenia
324. PDF 247,74 KB Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení k 30.09.2019
325. PDF 376,92 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 132 o miestnych daniach
326. PDF 80,04 KB Návrh na prijatie opatrení na zvýšenie efektívnosti výberu daní z nehnuteľností
327. PDF 74,87 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020 - 2022“
328. PDF 81,14 KB Zimná údržba v meste
329. PDF 93,48 KB Zmena VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku
330. PDF 87,14 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice
332. PDF 75,12 KB VZN mesta Košice „Prevádzkový poriadok pohrebiska Cintorín sv. Rozálie“
333. PDF 75,01 KB Zmena VZN mesta Košice č. 145 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
334. PDF 74,75 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj
335. PDF 74,83 KB Prerozdelenie výnosu z miestneho poplatku za rozvoj medzi mesto a mestské časti (zmeny a doplnky Štatútu mesta Košice)