Prejsť na obsah

Uznesenia: 281 - 335

XI. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XI. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 12.12.2019

UZNESENIE: 282

Názov:
6. zmena Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 - finančná výpomoc mestu Prešov
Dokument:

Ostatné

281. PDF 82,67 KB Schválenie programu XI. zasadnutia MZ v Košiciach
283. PDF 74,8 KB Transparentný účet pre mesto Košice – zriadenie
284. PDF 82,96 KB Príprava a predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci 5. výzvy na predkladanie návrhov Iniciatívy mestských inovačných opatrení, za účelom realizácie projektu „Improving citizen experience and well-being by utilizing culture and creative assets in the
285. PDF 80,34 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Nájomné byty pre Košičanov“
286. PDF 86,98 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
287. PDF 80,14 KB Personálne otázky v Komisii dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach
288. PDF 80,17 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na IX. zasadnutí MZ dňa 19.09.2019 a 03.10.2019
289. PDF 80,38 KB Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice
290. PDF 87,46 KB Personálna zmena na pozícii náčelníka Mestskej polície mesta Košice
291. PDF 87,6 KB Komunitný plán sociálnych služieb 2016 – 2020 (2025) – vypracovanie návrhu zámeru výstavby Centra sociálnych služieb
292. PDF 80,03 KB Komunitný plán sociálnych služieb 2016 – 2020 (2025) – aktualizácia
293. PDF 74,89 KB Pristúpenie mesta Košice k „Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike“
294. PDF 80,11 KB Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2018 – informatívna správa
295. PDF 80,37 KB Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi mestom Košice a spoločnosťou VSD a.s.
296. PDF 82,88 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, za účelom re
297. PDF 88,07 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, za účelom realizácie projektu „Modernizácia zastávok verejnej
298. PDF 88,16 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených
299. PDF 88,13 KB Príprava a predloženie žiadosti o poskytnutie NFP, v rámci plánovanej výzvy Programu SK - Climate „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (Nórsky finančný mechanizmus 2014 - 2021), za účelom realizácie projektu „Košice reagujú na klimatickú zmenu
300. PDF 87,94 KB Príprava a predloženie žiadosti o poskytnutie NFP, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovakia - Hungary Cooperation, za účelom realizácie projektu „Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít“
301. PDF 75,25 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam
302. PDF 74,81 KB Určenie výšky príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam
303. PDF 81,3 KB Prenájom nebytových priestorov na Jegorovovom nám. 5, Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu MČ Košice – Dargovských hrdinov
304. PDF 81,61 KB Prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Trebišovská 10 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu GYMNÁZIUM, Trebišovská 12, Košice
305. PDF 80,43 KB ZŠ Trebišovská 10 v Košiciach a GYMNÁZIUM, Trebišovská 12, Košice - odstránenie zlého technického stavu
306. PDF 81,44 KB Prenájom nebytových priestorov na Charkovskej ulici z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice
307. PDF 81,17 KB Prenájom časti pozemku v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Evanjelická materská škola, Muškátová 7, Košice
308. PDF 235,82 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Prenájom telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský športový klub ZŠ Bernolákova 16, o. z., Bernolákova 16, Košice“
309. PDF 81,23 KB Prenájom garáže v objekte zrušenej ZŠ Poľná 1, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu MČ Košice – Košická Nová Ves
310. PDF 87,68 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy ZŠ Bruselská 18, Košice a jeho zverenie do správy ZUŠ Jantárová 6, Košice
311. PDF 80,44 KB Zmena uznesenia MZ č. 1182 zo dňa 18.06.2018 – Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - bytu č. 7 v bytovom dome na ul. Letná 11 v Košiciach formou dobrovoľnej dražby
312. PDF 81,66 KB Zámena pozemkov v k. ú. Južné Mesto so spoločnosťou W1, s.r.o. a Aston Building s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
313. PDF 126,83 KB Zámena pozemkov v k. ú. Furča, Grunt a Jazero medzi mestom Košice a LABAŠ s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
314. PDF 87,96 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 1258 zo dňa 24.09.2018 a prenájom častí pozemkov v k. ú. Luník pre ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj z dôvodov hodných osobitného zreteľa
315. PDF 80,79 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Prenájom častí pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre Košický samosprávny kraj za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbami – parkovisko, vchod a schodisko pri objekte „DSS – Park mládeže, Košice“ z dôvodov h
316. PDF 243,06 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Krásna za účelom realizácie stavby „R2 Šaca – Košické Oľšany“ pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
317. PDF 80,62 KB Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ing. Margitu Borovskú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
318. PDF 124,57 KB Dlhodobý prenájom pozemkov v k. ú. Železiarne pre OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov na dobu určitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom zabezpečenia starostlivosti o opustených a túlavých psov
319. ZIP 1,01 MB Odkúpenie majetku spoločnosti GOOD ANGELS s.r.o. v objekte Športovej haly na Hviezdoslavovej ul. 8 v Košiciach
320. PDF 79,96 KB Informácia o nedostatku finančných prostriedkov na zabezpečenie plynulej prevádzky Steel Arény
321. PDF 75,68 KB Informácia o zámere mesta Košice odkúpiť Mestskú krytú plaváreň na ul. Protifašistických bojovníkov č. 4 od MČ Košice - Staré Mesto
322. PDF 80,94 KB Zmena člena orgánov v obchodnej spoločnosti KOSIT a.s.
323. PDF 193,65 KB Zmena člena štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Košice - Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť – pozastavený výkon uznesenia
324. PDF 247,74 KB Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení k 30.09.2019
325. PDF 376,92 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 132 o miestnych daniach
326. PDF 80,04 KB Návrh na prijatie opatrení na zvýšenie efektívnosti výberu daní z nehnuteľností
327. PDF 74,87 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020 - 2022“
328. PDF 81,14 KB Zimná údržba v meste
329. PDF 93,48 KB Zmena VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku
330. PDF 87,14 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice
331. PDF 74,9 KB Návrh na vypracovanie koncepcie rozvoja kontajnerových státí
332. PDF 75,12 KB VZN mesta Košice „Prevádzkový poriadok pohrebiska Cintorín sv. Rozálie“
333. PDF 75,01 KB Zmena VZN mesta Košice č. 145 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
334. PDF 74,75 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj
335. PDF 74,83 KB Prerozdelenie výnosu z miestneho poplatku za rozvoj medzi mesto a mestské časti (zmeny a doplnky Štatútu mesta Košice)