Prejsť na obsah

Uznesenia: 258 - 280

X. (mimoriadne) zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 06.11.2019

UZNESENIE: 259

Názov:
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov – Ján Dečo
Dokument:

Ostatné

258. PDF 189,24 KB Schválenie zverejneného programu X. zasadnutia (mimoriadneho) MZ v Košiciach
260. ZIP 393,69 KB Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov - Jaroslav Dvorský
261. ZIP 565,72 KB Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov - Ing. Igor Petrovčik
262. ZIP 398,07 KB Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov - Marián Gaj
263. PDF 191,91 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
264. PDF 189,46 KB Akčný plán Programu rozvoja mesta Košice na roky 2019 – 2021
265. PDF 198,1 KB Informácia o výsledkoch výberového konania a voľba členov štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
266. PDF 200,17 KB Informácia o výsledkoch výberového konania a voľba členov štatutárneho orgánu v príspevkovej organizácii Správa mestskej zelene v Košiciach
267. PDF 196,63 KB Informácia o výsledkoch výberového konania a voľba členov štatutárneho orgánu v príspevkovej organizácii Knižnica pre mládež mesta Košice
268. PDF 202,1 KB Informácia o výsledkoch výberového konania a voľba členov štatutárneho orgánu v rozpočtovej organizácii Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
269. PDF 197,95 KB Zámer mesta Košice zvyšovať majetkovú účasť mesta Košice v spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
270. PDF 204 KB Predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os 1 Príroda a kultúra, Špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti, za účelom realizácie cezhraničného projektu „Hi
271. PDF 200,63 KB Príprava a predloženie žiadosti o poskytnutie NFP cezhraničného projektu INTERREG V-A Slovakia – Hungary Cooperation programme „Zlepšenie vzdelanostnej úrovne žiakov materských, základných a stredných škôl v oblasti IT na oboch stranách hranice“
272. PDF 202,78 KB Program spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých projektov – projekt s názvom „Stretnutie tradičnej a modernej vínnej kultúry - na oboch stranách hranice“
273. PDF 192,38 KB Príprava projektu v rámci výzvy Európskej komisie v programe Urban Innovative Actions (UIA)
274. PDF 194,78 KB Memorandum o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským zväzom ľadového hokeja pri zabezpečovaní organizácie a prípravy Olympijskej kvalifikácie v ľadovom hokeji na Zimné olympijské hry 2022
275. PDF 201,67 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“ a ustanovenie jej podmienok
276. PDF 189,81 KB Informatívna správa o realizácii karanténnej stanice a zabezpečovaní veterinárnej asanačnej služby
277. PDF 202,17 KB Zámena pozemku v k. ú. Jazero vo vlastníctve Mgr. Evy Krškovej za pozemok v k. ú. Jazero vo vlastníctve mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod Slaneckou cestou
278. PDF 202,42 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Rozšírenie parkovacích plôch – Šafárikova II, Košice“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa
279. ZIP 1,27 MB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
280. PDF 199,2 KB Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre Pavla Rešteia a Lydiu Rešteiovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa