Prejsť na obsah

Zasadnutie: X

X. (mimoriadne) zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 06.11.2019
Dátum publikovania: 25.10.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 258 - 280
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach zvolávam

 

X. zasadnutie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

6. novembra 2019 (streda) od 8.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. --- Konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov PREDKLADÁ: p. Hlinka, predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
2. ZIP 2,81 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
3. ZIP 932,56 KB Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode z IX. zasadnutia MZ dňa 19.09.2019 „Akčný plán Programu rozvoja mesta Košice na roky 2019 – 2021“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 7,89 MB Informácia o výsledkoch výberového konania a voľba členov štatutárneho orgánu v spoločnosti Mestské lesy Košice a.s., rozpočtovej organizácii Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice a v príspevkových organizáciách Správa mestskej zelene v Košiciach a Knižnici pre mládež mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 2,86 MB Zámer Mesta Košice zvyšovať majetkovú účasť Mesta Košice v spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 178,81 KB Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os 1 Príroda a kultúra, Špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti, za účelom realizácie cezhraničného projektu „História očami súčasnosti na oboch stranách hranice“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 184,16 KB Príprava a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku cezhraničného projektu INTERREG V-A Slovakia – Hungary Cooperation programme „Zlepšenie vzdelanostnej úrovne žiakov materských, základných a stredných škôl v oblasti IT na oboch stranách hranice“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 145,88 KB Program spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých projektov – projekt s názvom: Stretnutie tradičnej a modernej vínnej kultúry - na oboch stranách hranice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 356,17 KB Memorandum o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) pri zabezpečovaní organizácie a prípravy Olympijskej kvalifikácie v ľadovom hokeji na Zimné olympijské hry 2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
10. ZIP 163,28 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“ a ustanovenie jej podmienok PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
11. ZIP 348,14 KB Informatívna správa o realizácii karanténnej stanice a zabezpečovaní veterinárnej asanačnej služby PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
12. ZIP 924,99 KB Zámena pozemku v k. ú. Jazero vo vlastníctve Mgr. E. K. za pozemok v k. ú. Jazero vo vlastníctve mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod Slaneckou cestou PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
13. ZIP 708,33 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie stavby „Rozšírenie parkovacích plôch – Šafárikova II, Košice“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
14. ZIP 139,64 KB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
15. ZIP 1,25 MB Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre P. R. a L. R. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
16. --- Rôzne
17. --- Záver