Prejsť na obsah

Uznesenia: 202 - 257

Pokračovanie IX. zasadnutia

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 03.10.2019

UZNESENIE: 252

Názov:
Personálne otázky v Komisii dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach
Dokument:

Ostatné

202. PDF 187,08 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva
203. PDF 191,17 KB Zmeny VZN mesta Košice č.104 o dani za ubytovanie s účinnosťou od 01.01.2020
204. PDF 189,67 KB VZN mesta Košice o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 01.01.2020
205. PDF 198,17 KB Kompenzácia finančných dopadov úpravy úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov
206. PDF 192,07 KB VZN mesta Košice o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby)
207. PDF 196,95 KB VZN mesta Košice Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach
208. PDF 193,91 KB VZN mesta Košice Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach
209. PDF 190,33 KB Návrh Koncepcie rozvoja informačných technológií mesta Košice
210. PDF 195,01 KB Predloženie žiadosti o NFP v projekte Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice
211. PDF 82,21 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ: 4.4.1 – Zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s
212. PDF 74,41 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 191, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – Pod Bankovom““
213. PDF 74,52 KB Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2020 - návrh č. 03 - vyhotovenie regulačného listu Malinovského kasárne
214. PDF 74,69 KB Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2020 - návrh č. 04 - návrh na podrobnejšiu špecifikáciu výpočtu koeficientu zelene - textová časť Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice
215. PDF 74,64 KB Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2020 - návrh č. 05 - návrh na reguláciu zriaďovania parkovacích miest - textová časť Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice
216. PDF 74,45 KB Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2020 - návrh č. 08 - lokalita Europark Barca
217. PDF 74,4 KB Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2020 - návrh č. 09 - lokalita Jantárová
218. PDF 74,44 KB Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2020 - návrh č. 14 - lokalita Golianova/Slanecká
219. PDF 74,42 KB Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2020 - návrh č. 01, 02, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 15 a 16
220. PDF 80,97 KB Zvýšenie základného imania v spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s.
221. PDF 74,1 KB Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2018 neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n. o.
222. PDF 73,9 KB Informácia o projekte „Európske hlavné zelené mesto“
223. PDF 74,35 KB Návrh na udelenie „Ceny Košického samosprávneho kraja“, resp. „Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja“
224. PDF 149,32 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2019“ a ustanovenie jej podmienok
225. PDF 118,1 KB Posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
226. PDF 81,75 KB Predĺženie zmluvy o nájme na dobu určitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Dobrá škola n. o., Dneperská 1, Košice
227. PDF 81,69 KB Prenájom nehnuteľností na dobu určitú 10 rokov v objekte zrušenej ZŠ, Park mládeže 5, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
228. PDF 81,95 KB Prenájom malej telocvične v objekte ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský športový klub TYDAM Košice
229. PDF 82,02 KB Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Mateja Lechkého, ul. Jána Pavla II. 1 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. Košice
230. PDF 74,55 KB Delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
231. ZIP 1,91 MB Zverenie majetku mesta Košice - pohrebísk Verejný cintorín a Krematórium do správy príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach
232. PDF 75,57 KB Zverenie stavieb vo vlastníctve mesta Košice - „Zeleň Baltická, Kaspická, Bukovecká, mobiliár, exteriérové športové prvky – EÚ fondy“, „Zeleň Užhorodská, Krakovská, Miškovecká, mobiliár, exteriérové športové prvky – EÚ fondy“, „Zeleň Nám. L. Novomeského,
233. PDF 74,76 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice „Verejné osvetlenie Borievková ul.“ v k. ú. Nižná Úvrať do správy MČ Košice – Vyšné Opátske
234. PDF 74,65 KB Zverenie pozemku E KN parc. č. 735/503 v k. ú. Košická Nová Ves pod miestnou komunikáciou Vínová do správy MČ Košice – Košická Nová Ves
235. PDF 84,93 KB Kúpa pozemku C KN parc č. 4304/11 v k. ú. Terasa v lokalite „Borovicový háj“ do vlastníctva mesta Košice
236. PDF 353,99 KB Kúpa 26 pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite „Borovicový háj“ do vlastníctva mesta Košice
237. PDF 75,05 KB Priamy predaj časti pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Tomáša Porhajaša, M.A. a manželku Mgr. Danielu Porhajašovú
238. PDF 74,51 KB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Myslava na ulici Pod horou pre Bartolomeja Kolibára
239. PDF 74,59 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Poľov pre Vladimíra Kvetka
240. PDF 74,82 KB Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch v k. ú. Krásna pre Jozefa Pachingera a manželku Jolanu Pachingerovú
241. PDF 74,61 KB Prevod pozemku v k. ú. Letná pre Milana Herziga a Ing. Janu Herzigovú
242. PDF 74,62 KB Prevod pozemku v k. ú. Letná pre Ladislava Dojčáka a Máriu Dojčákovú
243. PDF 74,43 KB Prevod pozemku v k. ú. Šaca pre Emíliu Ondrejčovú
244. PDF 74,42 KB Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre Mgr. Evu Čajkovú
245. PDF 74,43 KB Prevod pozemku v k. ú. Letná pre MUDr. Dagmar Kováčikovú
246. PDF 75,22 KB Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre Pavla Rešteia a Lýdiu Rešteiovú
247. PDF 74,93 KB Prevod pozemku pod stavbami, vrátane priľahlého pozemku v k. ú. Ťahanovce pre Petra Červenáka a Ing. Irinu Červenákovú Adamenkovú
248. PDF 74,36 KB Personálne otázky v Komisii cirkví pri MZ v Košiciach
249. PDF 74,02 KB Personálne otázky v spol. KOSIT, a.s. – vzdanie sa funkcie predsedu dozornej rady
250. PDF 81,83 KB Personálne otázky v Komisii národnostných menšín pri MZ v Košiciach
251. PDF 74,33 KB Personálne otázky v Komisii kultúry pri MZ v Košiciach
253. PDF 81,82 KB Personálne otázky v Komisii športu a aktívneho oddychu pri MZ v Košiciach
254. PDF 81,77 KB Personálne otázky v Komisii dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach
255. PDF 81,93 KB Personálne otázky v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia pri MZ v Košiciach
256. PDF 74,11 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Zmena členov v orgánoch Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“
257. PDF 74,23 KB Zmena členov v orgánoch v DPMK, a.s.