Prejsť na obsah

Uznesenia: 1012 - 1069

XIX. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XIX. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 12.02.2018

UZNESENIE: 1035

Názov:
Zverenie pozemkov a miestnych komunikácií do správy MČ Košice – Krásna
Dokument:

Ostatné

1012. PDF 197,26 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XVII. zasadnutia MZ dňa 18.09.2017
1013. PDF 198,37 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XVIII. zasadnutí MZ dňa 11.12.2017
1014. PDF 199,58 KB Schválenie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Košice
1015. PDF 202,68 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
1016. PDF 194,98 KB Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.01.2017 do 31.12.2017
1017. PDF 197,97 KB Zmeny a doplnky Štatútu mesta Košice
1018. PDF 214,75 KB Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017
1019. PDF 209,21 KB Územný plán zóny Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2017
1020. ZIP 1,38 MB Prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR a 1. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018
1021. PDF 212,55 KB Usporiadanie niektorých majetkových vzťahov medzi mestom Košice a Urbariátom Kavečany, p. s. v k. ú. Kavečany
1022. PDF 206,33 KB VZN mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku pred areálom Zoologickej záhrady Košice
1023. PDF 197,17 KB Petícia proti výstavbe obytného súboru - Paseo Grunty, v lokalite Moskovská trieda na sídlisku KVP
1024. PDF 195,67 KB Petícia - Zachráňme kláštor Karmel v Košiciach II.
1025. PDF 207,02 KB Informácia o prerušenom bode z XVIII. zasadnutia MZ zo dňa 11.12.2017 -Harmonogram riešenia stat. dopravy a vybudovanie park. systému spoločnosťou EEI, s.r.o.
1026. PDF 199,27 KB Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Košice a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s.
1027. PDF 204,36 KB Udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2018
1028. PDF 204,36 KB Schválenie spolufinancovania projektov ZŠ v zriaď. pôsobnosti mesta Košice v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na základe výzvy zameranej na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s názvom V základnej škole úspešnejší
1029. PDF 204,22 KB Zaradenie ZŠ s MŠ Masarykova 19/A, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
1030. PDF 203,36 KB Zaradenie Elokovaného pracoviska, Galaktická 9, Košice ako súčasti MŠ Galaktická 11, Košice a Výdajnej škol. jedálne, Galaktická 9, Košice ako súčasť MŠ Galaktická 11, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
1031. PDF 200,41 KB Zaradenie Centra voľného času, Drábova 3, Košice ako súčasti ZŠ Drábova 3, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
1032. PDF 209,82 KB Prenájom malej a veľkej telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte ZŠ Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach pre nájomcu AKADEMIK TU Košice, Watsonova 4/A, Košice
1033. PDF 206,69 KB Prenájom malej telocvične priam. nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte ZŠ Drábova 3 v Košiciach pre nájomcu HK Sršne Košice – hokejový klub o.z., Omská 2, Košice
1034. PDF 207,08 KB Rozšírenie prenajatých nebyt. priestorov v objekte zrušenej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu - Gymnázium sv. Edity Steinovej z dôvodu hod. os. zreteľa
1036. PDF 211,27 KB Zverenie nehnuteľností na Mojmírovej 1 v Košiciach do správy Zoologickej záhrade Košice
1037. PDF 207,08 KB Odňatie pozemkov zo správy MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce
1038. PDF 208,8 KB Prenájom pozemkov na výstavbu rodinných domov v rámci projektu - Budujeme nádej na Luníku IX v Košiciach, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1039. PDF 204,52 KB Dlhodobý prenájom pozemku pre MČ Košice – Luník IX na vybudovanie multifunkčného ihriska z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1040. PDF 206,55 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby prístupovej komunikácie a spevnených plôch pre NTC Košice, a. s. z dôvodov hodných osob. zreteľa
1041. PDF 206,16 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby chodníka na Uherovej ulici pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1042. PDF 206,42 KB Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a Danielom Malým a Danuše Malý, rod. Macku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1043. PDF 209,22 KB Zámena častí pozemkov v k. ú. Južné mesto so spol. IZOLEX BAU s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1044. PDF 226,33 KB Prevod vlastníctva majetku medzi mestom Košice a Ing. Vladimírom Vanikom v k. ú. Terasa z dôvodov hodných osob. zreteľa, formou zámeny s fin. vyrovnaním
1045. PDF 206,73 KB Kúpa pozemkov v k. ú. Severné mesto pre účely stavby: Rozšírenie križovatky Kostolianska – Národná trieda – Vodárenská – Pod Hradovou, do vlastníctva mesta Košice od Kňazského seminára sv. Karola Boromejského
1046. PDF 201,61 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku – dobrovoľná dražba pozemku v k. ú. Čermeľ
1047. PDF 202,05 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Furča formou dobrovoľnej dražby
1048. PDF 201,47 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Terasa priamym predajom
1049. PDF 219,4 KB Prevod nehnuteľného majetku mesta Košice – verejného osvetlenia na MČ Košice – Šaca z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1050. PDF 207,61 KB Prevod častí pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce na MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1051. PDF 204,86 KB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Moniku Jankovičovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1052. PDF 206,73 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre spoločnosť Datacom, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1053. PDF 203,7 KB Prevod pozemkov v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1054. PDF 208,46 KB Prevod nehnuteľnosti (kotolne DELTA) v k. ú. Severné mesto podnájomcovi, spoločnosti GALIJA COLOR s.r.o.
1055. PDF 203,9 KB Prevod pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Pavla Horvátha a manželku Dajanu Horváthovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1056. PDF 205,11 KB Prevod pozemkov v k. ú. Grunt pod stavbou autoumyvárne, vrátane priľahlej plochy pre spoločnosť Wash Center, s.r.o.
1057. PDF 206,34 KB Prevod časti pozemku v k. ú. Terasa pod stavbou hromadných garáží vo vlastníctve spol. HONEKO s.r.o.
1058. PDF 219,08 KB Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto do podiel. spoluvlastníctva Mgr. A. Szatványiovej v podiele 1 k celku a Ing. R. Szatványiho v podiele 1 k celku
1059. PDF 203,78 KB Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Ing. Juraja Viziho a Štefana Slováka a manželku Máriu
1060. PDF 205,05 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Milana Haštatyho, Ing. Jarolíma Heribana a Júliusa Onodyho a manželku Ing. Moniku Onodyovú
1061. PDF 203,6 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Romana Filčáka a manželku Mgr. Danielu Filčákovú
1062. PDF 202,23 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Jozefa Vargu
1063. PDF 204,48 KB Prevod pozemkov v k. ú. Furča pre MVDr. Cyrila Krasnovského a manželku RNDr. Vieru Krasnovskú
1064. PDF 204,37 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre EASY real, s.r.o.
1065. PDF 201,76 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre Arpáda Szaba
1066. PDF 201,5 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Kamila Gubu a Ing. Katarínu Gubovú
1067. PDF 199,77 KB Prevod pozemku v k. ú. Letná pre Annu Nemčíkovú
1068. PDF 207,59 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu BEAUTY FOTO s.r.o. v bytovom dome na ul. Jesenná č. 7
1069. PDF 192,24 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XVIII. zasadnutia MZ