Prejsť na obsah

Uznesenia: 1012 - 1069

XIX. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XIX. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 12.02.2018

UZNESENIE: 1015

Názov:
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
Dokument:

Ostatné

1012. PDF 197,26 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XVII. zasadnutia MZ dňa 18.09.2017
1013. PDF 198,37 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XVIII. zasadnutí MZ dňa 11.12.2017
1014. PDF 199,58 KB Schválenie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Košice
1016. PDF 194,98 KB Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.01.2017 do 31.12.2017
1017. PDF 197,97 KB Zmeny a doplnky Štatútu mesta Košice
1018. PDF 214,75 KB Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017
1019. PDF 209,21 KB Územný plán zóny Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2017
1020. ZIP 1,38 MB Prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR a 1. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018
1021. PDF 212,55 KB Usporiadanie niektorých majetkových vzťahov medzi mestom Košice a Urbariátom Kavečany, p. s. v k. ú. Kavečany
1022. PDF 206,33 KB VZN mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku pred areálom Zoologickej záhrady Košice
1023. PDF 197,17 KB Petícia proti výstavbe obytného súboru - Paseo Grunty, v lokalite Moskovská trieda na sídlisku KVP
1024. PDF 195,67 KB Petícia - Zachráňme kláštor Karmel v Košiciach II.
1025. PDF 207,02 KB Informácia o prerušenom bode z XVIII. zasadnutia MZ zo dňa 11.12.2017 -Harmonogram riešenia stat. dopravy a vybudovanie park. systému spoločnosťou EEI, s.r.o.
1026. PDF 199,27 KB Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Košice a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s.
1027. PDF 204,36 KB Udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2018
1028. PDF 204,36 KB Schválenie spolufinancovania projektov ZŠ v zriaď. pôsobnosti mesta Košice v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na základe výzvy zameranej na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s názvom V základnej škole úspešnejší
1029. PDF 204,22 KB Zaradenie ZŠ s MŠ Masarykova 19/A, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
1030. PDF 203,36 KB Zaradenie Elokovaného pracoviska, Galaktická 9, Košice ako súčasti MŠ Galaktická 11, Košice a Výdajnej škol. jedálne, Galaktická 9, Košice ako súčasť MŠ Galaktická 11, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
1031. PDF 200,41 KB Zaradenie Centra voľného času, Drábova 3, Košice ako súčasti ZŠ Drábova 3, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
1032. PDF 209,82 KB Prenájom malej a veľkej telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte ZŠ Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach pre nájomcu AKADEMIK TU Košice, Watsonova 4/A, Košice
1033. PDF 206,69 KB Prenájom malej telocvične priam. nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte ZŠ Drábova 3 v Košiciach pre nájomcu HK Sršne Košice – hokejový klub o.z., Omská 2, Košice
1034. PDF 207,08 KB Rozšírenie prenajatých nebyt. priestorov v objekte zrušenej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu - Gymnázium sv. Edity Steinovej z dôvodu hod. os. zreteľa
1035. PDF 218,6 KB Zverenie pozemkov a miestnych komunikácií do správy MČ Košice – Krásna
1036. PDF 211,27 KB Zverenie nehnuteľností na Mojmírovej 1 v Košiciach do správy Zoologickej záhrade Košice
1037. PDF 207,08 KB Odňatie pozemkov zo správy MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce
1038. PDF 208,8 KB Prenájom pozemkov na výstavbu rodinných domov v rámci projektu - Budujeme nádej na Luníku IX v Košiciach, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1039. PDF 204,52 KB Dlhodobý prenájom pozemku pre MČ Košice – Luník IX na vybudovanie multifunkčného ihriska z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1040. PDF 206,55 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby prístupovej komunikácie a spevnených plôch pre NTC Košice, a. s. z dôvodov hodných osob. zreteľa
1041. PDF 206,16 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby chodníka na Uherovej ulici pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1042. PDF 206,42 KB Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a Danielom Malým a Danuše Malý, rod. Macku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1043. PDF 209,22 KB Zámena častí pozemkov v k. ú. Južné mesto so spol. IZOLEX BAU s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1044. PDF 226,33 KB Prevod vlastníctva majetku medzi mestom Košice a Ing. Vladimírom Vanikom v k. ú. Terasa z dôvodov hodných osob. zreteľa, formou zámeny s fin. vyrovnaním
1045. PDF 206,73 KB Kúpa pozemkov v k. ú. Severné mesto pre účely stavby: Rozšírenie križovatky Kostolianska – Národná trieda – Vodárenská – Pod Hradovou, do vlastníctva mesta Košice od Kňazského seminára sv. Karola Boromejského
1046. PDF 201,61 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku – dobrovoľná dražba pozemku v k. ú. Čermeľ
1047. PDF 202,05 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Furča formou dobrovoľnej dražby
1048. PDF 201,47 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Terasa priamym predajom
1049. PDF 219,4 KB Prevod nehnuteľného majetku mesta Košice – verejného osvetlenia na MČ Košice – Šaca z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1050. PDF 207,61 KB Prevod častí pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce na MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1051. PDF 204,86 KB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Moniku Jankovičovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1052. PDF 206,73 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre spoločnosť Datacom, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1053. PDF 203,7 KB Prevod pozemkov v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1054. PDF 208,46 KB Prevod nehnuteľnosti (kotolne DELTA) v k. ú. Severné mesto podnájomcovi, spoločnosti GALIJA COLOR s.r.o.
1055. PDF 203,9 KB Prevod pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Pavla Horvátha a manželku Dajanu Horváthovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1056. PDF 205,11 KB Prevod pozemkov v k. ú. Grunt pod stavbou autoumyvárne, vrátane priľahlej plochy pre spoločnosť Wash Center, s.r.o.
1057. PDF 206,34 KB Prevod časti pozemku v k. ú. Terasa pod stavbou hromadných garáží vo vlastníctve spol. HONEKO s.r.o.
1058. PDF 219,08 KB Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto do podiel. spoluvlastníctva Mgr. A. Szatványiovej v podiele 1 k celku a Ing. R. Szatványiho v podiele 1 k celku
1059. PDF 203,78 KB Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Ing. Juraja Viziho a Štefana Slováka a manželku Máriu
1060. PDF 205,05 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Milana Haštatyho, Ing. Jarolíma Heribana a Júliusa Onodyho a manželku Ing. Moniku Onodyovú
1061. PDF 203,6 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Romana Filčáka a manželku Mgr. Danielu Filčákovú
1062. PDF 202,23 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Jozefa Vargu
1063. PDF 204,48 KB Prevod pozemkov v k. ú. Furča pre MVDr. Cyrila Krasnovského a manželku RNDr. Vieru Krasnovskú
1064. PDF 204,37 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre EASY real, s.r.o.
1065. PDF 201,76 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre Arpáda Szaba
1066. PDF 201,5 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Kamila Gubu a Ing. Katarínu Gubovú
1067. PDF 199,77 KB Prevod pozemku v k. ú. Letná pre Annu Nemčíkovú
1068. PDF 207,59 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu BEAUTY FOTO s.r.o. v bytovom dome na ul. Jesenná č. 7
1069. PDF 192,24 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XVIII. zasadnutia MZ