Prejsť na obsah

Zasadnutie: XIX

XIX. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 12.02.2018
Dátum publikovania: 06.02.2018
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
zvolávam

XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
12. februára 2018 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

 

1. ZIP 925,03 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XVII. zasadnutia MZ dňa 18.09.2017 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. ZIP 733,61 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XVIII. zasadnutí MZ dňa 11.12.2017 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
3. ZIP 1,76 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 362,02 KB Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.01.2017 do 31.12.2017 PREDKLADÁ: p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka MsP Košice
5. ZIP 494,24 KB Návrh zmien a doplnkov Štatútu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 51,66 MB Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 7,63 MB Územný plán zóny Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2017 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 2,14 MB Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR a návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 1,75 MB Usporiadanie niektorých majetkových vzťahov medzi mestom Košice a Urbariátom Kavečany, p. s. v k. ú. Kavečany PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
10. ZIP 910,83 KB Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku pred areálom Zoologickej záhrady Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 2,15 MB Petícia proti výstavbe obytného súboru Paseo Grunty, v lokalite Moskovská trieda na sídlisku KVP PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 5,72 MB Informácia o prerušenom bode z XVIII. zasadnutia MZ zo dňa 11.12.2017 -Harmonogram riešenia statickej dopravy a vybudovanie parkovacieho systému spoločnosťou EEI, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 519,61 KB Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Košice a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
14. --- Návrh na udelenie Ceny mesta Košice - pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2018 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
15. ZIP 300,07 KB Schválenie spolufinancovania projektov ZŠ v zriaď. pôsobnosti mesta Košice v rámci Op. programu Ľudské zdroje na základe výzvy zameranej na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s názvom - V základnej škole úspešnejší PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
16. ZIP 262,23 KB Návrh na zaradenie ZŠ s MŠ Masarykova 19/A, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
17. ZIP 259,22 KB Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Galaktická 9, Košice ako súčasti MŠ Galaktická 11, Košice a Výdajnej školskej jedálne, Galaktická 9, Košice ako súčasť MŠ Galaktická 11, Košice do siete škôl a škol. zariadení SR PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
18. ZIP 255,6 KB Návrh na zaradenie Centra voľného času, Drábova 3, Košice ako súčasti Základnej školy, Drábova 3, Košice do siete škôl a škol. zariadení Slovenskej republiky PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
19. ZIP 323,3 KB Prenájom malej a veľkej telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného os. zreteľa v objekte Základnej školy Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach pre nájomcu AKADEMIK TU Košice, Watsonova 4/A, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
20. ZIP 320,78 KB Prenájom malej telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Základnej školy Drábova 3 v Košiciach pre nájomcu HK Sršne Košice – hokejový klub o. z., Omská 2, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
21. ZIP 320,97 KB Rozšírenie prenajatých nebytových priestorov v objekte zrušenej Základnej školy Charkovská 1, Košice pre nájomcu - Gymnázium sv. Edity Steinovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
22. ZIP 1,2 MB Zverenie pozemkov a miestnych komunikácií do správy Mestskej časti Košice – Krásna PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
23. ZIP 2,62 MB Zverenie nehnuteľností na Mojmírovej 1 v Košiciach do správy Zoologickej záhrade Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
24. ZIP 1,09 MB Odňatie pozemkov zo správy MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
25. ZIP 1,22 MB Prenájom pozemkov na výstavbu rodinných domov v rámci projektu - Budujeme nádej na Luníku IX v Košiciach - za 1 EUR/rok za pozemok z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
26. ZIP 491,84 KB Dlhodobý prenájom pozemku pre MČ Košice – Luník IX na vybudovania multifunkčného ihriska za 1 EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
27. ZIP 738,91 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby prístupovej komunikácie a spevnených plôch pre NTC Košice, a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
28. ZIP 1,44 MB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby chodníka na Uherovej ulici pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
29. ZIP 860,43 KB Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a D. M. a D. M., rod. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
30. ZIP 1,08 MB Zámena častí pozemkov v k. ú. Južné mesto so spol. IZOLEX BAU s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
31. ZIP 488,75 KB Prevod vlastníctva majetku medzi mestom Košice a Ing. V. V. v k. ú. Terasa z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny s finančným vyrovnaním PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
32. ZIP 1008,52 KB Kúpa pozemkov v k. ú. Severné mesto pre účely stavby: Rozšírenie križovatky Kostolianská – Národná trieda – Vodárenská – Pod Hradovou, do vlastníctva mesta Košice od Kňažského seminára sv. Karola Boromejského PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
33. ZIP 1017,19 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku – dobrovoľná dražba pozemku v k. ú. Čermeľ PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
34. ZIP 1,02 MB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Furča formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
35. ZIP 527,18 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Terasa priamym predajom PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
36. ZIP 271,28 KB Prevod nehnuteľného majetku mesta Košice – verejného osvetlenia na Mestskú časť Košice – Šaca z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
37. ZIP 1,07 MB Prevod častí pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce na Mestskú časť Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
38. ZIP 1,23 MB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre M. J. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
39. ZIP 1,48 MB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre spoločnosť Datacom, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
40. ZIP 698,97 KB Prevod pozemkov v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
41. ZIP 1,04 MB Prevod nehnuteľnosti (kotolne DELTA) v k. ú. Severné mesto podnájomcovi, spoločnosti GALIJA COLOR s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
42. ZIP 872,37 KB Prevod pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre P. H. a manželku D. H. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
43. ZIP 1,05 MB Prevod pozemkov v k. ú. Grunt pod stavbou autoumyvárne, vrátane priľahlej plochy pre spoločnosť Wash Center, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
44. ZIP 976,18 KB Prevod časti pozemku v k. ú. Terasa pod stavbou hromadných garáží vo vlastníctve spol. HONEKO s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
45. ZIP 1,05 MB Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto do podielového spoluvlastníctva Mgr. A. S. v podiele 1 k celku a Ing. R. S. v podiele 1 k celku PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
46. ZIP 702,93 KB Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Ing. J. V. a Š. S. a manželku M. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
47. ZIP 680,8 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre M. H., Ing. J. H. a J. O. a manželku Ing. M. O. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
48. ZIP 814,52 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. R. F. a manželku Mgr. D. F. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
49. ZIP 677,18 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. J. V. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
50. ZIP 676,9 KB Prevod pozemkov v k. ú. Furča pre MVDr. C. K. a manželku RNDr. V. K. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
51. ZIP 739,45 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre EASY real, s.r.o.. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
52. ZIP 661,97 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre A. Sz. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
53. ZIP 667,05 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. K. G. a Ing. K. G. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
54. ZIP 714,18 KB Prevod pozemku v k. ú. Letná pre A. N. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
55. ZIP 1,01 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu BEAUTY FOTO s.r.o. v bytovom dome na ul. Jesenná č. 7 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
56. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XVIII. zasadnutia MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
57. --- Interpelácie poslancov MZ
58. --- Dopyty poslancov MZ
59. --- Rôzne
60. --- Záver