Prejsť na obsah

Zasadnutie: XVIII

XVIII. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 11.12.2017
Dátum publikovania: 30.11.2017
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

XVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
11. decembra 2017 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1. ZIP 934,03 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XVII. zasadnutí MZ dňa 18.09.2017 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. ZIP 1,53 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
3. ZIP 314,43 KB Ponuka na odpredaj 3 ks akcií spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. v rámci uplatnenia predkupného práva a návrh na 3. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
4. ZIP 5,12 MB Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2018 – 2020 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
5. ZIP 2,25 MB Dohoda o splátkach PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 11,64 MB Územný plán zóny Košice – Pod Bankovom PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 51,6 MB Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 7,63 MB Územný plán zóny Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2017 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 1011,76 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice - Ulica Alexandra Dubčeka PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 276,62 KB Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku zákl. umeleckým školám, jaz. školám, mat. školám a škol. zariadeniam PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 263 KB Zmena v zložení orgánov neziskových organizácií v ktorých je mesto Košice zakladateľ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 259,64 KB Zmena členov dozornej rady v obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 257,88 KB Schválenie zástupcu Mesta Košice do funkcie člena dozornej rady v Košická Futbalová Aréna a. s. PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
14. ZIP 214,75 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Int. reg. op. programu, prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na živ. prostredie a špecifického cieľa 4.3.1. pre projekt: Regenerácia vnútrobloku sídliska Darg. hrdinov, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
15. ZIP 762,77 KB Príprava a predloženie Žiadosti o NFP v rámci cezhraničného programu Interreg Stredná Európa, Programová priorita 1 Spolupráca na inováciách, aby sa stredná Európa stala konkurencieschopnejšia, Špec. cieľ programu 1.2 Zlepšiť zručnosti a podnik. kompetencie na podporu hospodárskej a sociálnej inovácie v stredoeurópskom priestore pre projekt: SoDiCE - Sociálna Digitálna trieda pre budúcich podnikateľov PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
16. ZIP 293,69 KB Schválenie spolufinancovania projektov zákl. škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v rámci op. programu Ľudské zdroje na základe výzvy zameranej na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s názvom - V základnej škole úspešnejší PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
17. ZIP 314 KB Prenájom nebytových priestorov a pozemku priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte a areáli zrušenej MŠ Krosnianska 6 v Košiciach pre nájomcu Súkromná materská škola Krosnianska 6, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
18. ZIP 318,69 KB Prenájom veľkej telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte ZŠ Krosnianska 2, Košice pre nájomcu – Futbalový klub Košická Nová Ves, Agátova 1, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
19. ZIP 320,49 KB Prenájom veľkej telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Základnej školy Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 v Košiciach pre nájomcu ŠBK GALAXY Košice, Floriánska 1362/7, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
20. ZIP 266,38 KB Návrh na zmenu delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
21. ZIP 1,52 MB Podnájom časti územia Košického hradu z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre o. z. Castellum Cassovia PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
22. ZIP 412,38 KB Podnájom hádzanárskej haly (Multihaly) Alejová 2 v Košiciach občianskemu združeniu KOŠICE CROWS za 50 € bez DPH mesačne na dobu určitú 20 rokov z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
23. ZIP 1,2 MB Prenájom častí pozemkov pre Mestskú časť Košice – Krásna z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
24. ZIP 320,85 KB Borovicový háj – informácia o aktuálnom stave PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
25. ZIP 2,97 MB Uplatnenie predkupného práva na parc. č. 2037/2, 2037/17, 2037/18 v k. ú. Huštáky – ponuka od spol. FLORIÁNSKA ROYAL (J&P&J Slovakia s.r.o.) a žiadosť o jeho zrušenie PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
26. ZIP 913,63 KB Určenie spôsobu prevodu časti pozemkov v k. ú. Terasa na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
27. ZIP 850,01 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Letná PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
28. ZIP 1,41 MB Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre MVDr. T. D. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
29. ZIP 1,43 MB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Baška pre Ing. M. J. a PhDr. B. J., rod. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
30. ZIP 1,33 MB Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Technickou univerzitou v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny s finančným vyrovnaním PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
31. ZIP 673,24 KB Prevod pozemku v k. ú. Baška pre R. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
32. ZIP 1,19 MB Prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Jazero pre spoločnosť LABAŠ s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
33. ZIP 1,22 MB Prevod nehnuteľností v k. ú. Severné Mesto medzi mestom Košice a Technickou univerzitou v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny bez finančného vyrovnania PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
34. ZIP 493,41 KB Odplatný prevod majetku vo vlastníctve Miestneho podniku služieb, s.r.o. Košice v likvidácii do vlastníctva mesta Košice za účelom zabezpečenia prevádzky kúpaliska Triton PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
35. ZIP 684,29 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre T. O. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
36. ZIP 672,38 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre Ing. M. H. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
37. ZIP 1,01 MB Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť R-STANA s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
38. ZIP 1,03 MB Zámena častí pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves s p. S. L. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
39. ZIP 3,54 MB Zámena pozemkov medzi mestom Košice a spol. TEMPUS IMMO, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
40. ZIP 864,42 KB Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 233 zo dňa 21. septembra 2015 a zverenie pozemku v k. ú. Stredné Mesto do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
41. ZIP 1,01 MB Predaj nebytového priestoru (garáže) pre nájomcu Š. R. v dome na ul. Železiarenská č. 37 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
42. ZIP 1,19 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu S. R. - Fly HOUSE v dome na ul. Fejova č. 5 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
43. ZIP 1,29 MB Predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku, parc. č. 3790/7 v k. ú. Huštáky k priestoru č. 4 – NP 4 v nehnuteľnosti na ul. Novomeského č. 11 pre jeho vlastníka, PhDr. P. K., CSc. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
44. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XVII. zasadnutia MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
45. --- Interpelácie poslancov MZ
46. --- Dopyty poslancov MZ
47. --- Rôzne
48. --- Záver