Prejsť na obsah

Uznesenia: 872 - 968

XVII. zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 18.09.2017

UZNESENIE: 917

Názov:
Prenájom budovy a pozemku za účelom prevádzkovania útulku pre ľudí bez domova pre OÁZA – nádej pre nový život, n. o. z dôvodov hodných os. zreteľa

Ostatné

872. PDF 192,23 KB Zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva
873. PDF 189,46 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XIV. zasadnutia MZ dňa 27.02.2017
874. PDF 189,29 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XVI. zasadnutí MZ dňa 19.06.2017
875. PDF 200,48 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
876. PDF 185,19 KB Voľba člena Mestskej rady v Košiciach
877. PDF 187,72 KB Voľba predsedu Komisie školstva, športu a mládeže pri MZ v Košiciach
878. PDF 191,3 KB Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady v spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s.
879. PDF 199,49 KB Územný plán zóny Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014 – doplnok 2017
880. PDF 197,46 KB Oprava grafickej časti dokumentácie Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Myslava 2012
881. PDF 182,53 KB Udelenie ceny PRO URBE
882. PDF 181,84 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2017
883. PDF 196,82 KB 2. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017
884. PDF 193,81 KB Dotácie na mládežnícky šport – futbal
885. PDF 188,67 KB VZN mesta Košice Určenie názvu ulíc „Ulica Skalická“, „Ulica Svätovavrinecká“, „Ulica Malokarpatská“
886. PDF 188,82 KB VZN mesta Košice Určenie názvu ulíc „Ulica na Košarisku“, „Hríbová ulica“, „Kozáková ulica“, „Ulica pod Hájmi“, „Lúčnicová ulica“, „Plávková ulica“...
887. PDF 188,4 KB VZN mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica na Grunte“
888. PDF 189,48 KB VZN mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica pri plavárni“ a verejných priestranstiev „Feldov park“, „Račkov park“
889. PDF 189,72 KB VZN mesta Košice o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
890. PDF 191,43 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku ZUŠ, JŠ, MŠ a škol. zariadeniam
891. PDF 196,06 KB Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2016 – informatívna správa
892. PDF 196,21 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na živ. prostredie a špec. cieľa 4.3.1. ...
893. PDF 198,52 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, Prior. os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším ver. službám, Inv. priorita: 2.2 Investovanie do ...
894. PDF 195,79 KB Schválenie spolufinancovania žiadosti mesta Košice o poskytnutie fin. prostriedkov v rámci rozvojového projektu Min. školstva SR - Podpora rozvoja ...
895. PDF 195,64 KB Prenájom celého objektu a pozemkov priam. nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zr. v objekte a areáli zruš. Det. jaslí Obrancov Mieru 18, Košice
896. PDF 199,38 KB Prenájom inline oválu a veľkej telocvične priam. nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte a areáli ZŠ Bukovecká 17 v Košiciach ...
897. PDF 202,36 KB Odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy ZŠ Užhorodská 39, Košice
898. PDF 192,01 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy MŠ Budapeštianska 1, Košice
899. PDF 192,39 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy MŠ Nešporova 28, Košice
900. PDF 193,75 KB Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy MŠ Žiacka 18, Košice a zrušenie časti uzn. MZ č. 462 zo dňa 24. a 25.06.2004
901. PDF 192,74 KB Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy ZŠ Belehradská 21, Košice
902. PDF 193,36 KB Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy ZŠ Drábova 3, Košice
903. PDF 191,07 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy ZŠ Park Angelinum 8, Košice
904. PDF 192,11 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – požiarnej zbrojnice súp. č. 1084
905. ZIP 430,04 KB Zverenie majetku mesta – miestnych komunikácií do správy MČ Košice – Šaca
906. PDF 197,27 KB Zverenie majetku mesta Košice, nachádzajúceho sa na území MČ Košice – Západ, Luník II (fontána a umelecké diela)
907. PDF 199,19 KB Zverenie neh. maj. mesta Košice „Rekonštrukcia minerál. zdroja Anička“, „Park Anička (ostatné šport. a rekr. stavby)“ ... do správy SMsZ v Košiiciach
908. PDF 195,99 KB Odňatie pozemkov v k. ú. Stredné Mesto zo správy MČ Košice – Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
909. PDF 199,08 KB Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves a k. ú. Terasa medzi mestom Košice a Gabrielou Eperješiovou a Rudolfom Nagyom
910. PDF 193,26 KB Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a Veronikou Nagyovou
911. PDF 201,83 KB Nájom z dôvodu hod. os. zr. pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s., za účelom realizácie projektu „Automatická požičovňa mestských bicyklov ...
912. PDF 190,87 KB Zámer obstarania koncesie pre projekt „Verejné zdieľanie bicyklov v meste Košice – bikesharing“
913. PDF 192,75 KB Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Lorinčík z dôvodu hodného osobitného zreteľa
914. PDF 196,56 KB Prenájom časti pozemku v k. ú. Stredné Mesto z dôvodu hod. os. zr. pre spoločnosť KOVMETAL, spol. s r.o. Košice za účelom maj.-práv. usporiadania
915. PDF 195,4 KB Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby „Parkovisko Krakovská ul. Košice“ pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných os. zreteľa
916. PDF 192,92 KB Prenájom časti pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Miroslava Eperješiho za účelom vybudovania príjazdovej komunikácie k rod. domu
918. PDF 195,91 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom vybudovania kynologických parkov na Humenskej ulici a v Zuzkinom parku pre MČ Košice - Západ ...
919. PDF 195,18 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom revitalizácie det. ihrísk na Nešporovej a Trebišovskej ulici pre MČ Košice - Západ z dôvodov hod. os. zr.
920. PDF 194,44 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby Národného tenisového centra – športový areál nad Popradskou cestou pre NTC Košice, a. s. ...
921. PDF 279,33 KB Prenájom časti pozemkov z dôvodov hod. os. zr. pre spoločnosť eMeM, spol. s r.o. za účelom realizácie stavby „Obyt. súbor Nová Terasa – Dopravné ...
922. PDF 195,78 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero za účelom realizácie chodníkov a terén. úprav v rámci stavby Gréckokatolíckeho chrámu pre Gréckokat. cirkev ...
923. PDF 193,77 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom revitalizácie venčovísk na Meteorovej a Čingovskej ul. v Košiciach ...
924. PDF 194,47 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Parkovisko na Levočskej ul. v Košiciach“ ...
925. PDF 192,72 KB Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Uzamykateľné kontajneroviská“ z dôvodov ...
926. PDF 193,2 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Darg. hrdinov za účelom realizácie park. miest na Kurskej a Bielocerkevskej ul. v Košiciach ...
927. PDF 206,37 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Furča za účelom vybudovania športového areálu a telocvične v rámci realizácie CENTRA ÚPLOVÝCH ŠPORTOV...
928. PDF 200,17 KB Rozšírenie predmetu nájmu pre občianske združenie ENJOY THE RIDE v k. ú. Grunt – „Freestyle Academy“
929. PDF 196,28 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Košice – Šebastovce – vodovod a kanalizácia“, ...
930. ZIP 332,32 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 749 zo dňa 16.09.2013
931. ZIP 554,5 KB Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k. ú. Kavečany pre účely stavby: Obchvatová komunikácia ZOO – Kavečany a zrušenie uzn. MZ č. 448 z 24.04.2008
932. PDF 187,37 KB Dohoda o mediácii vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce - schválenie
933. PDF 190,73 KB Spôsob prevodu pozemku v k. ú. Terasa dobrovoľnou dražbou
934. PDF 205,57 KB Nadobudnutie nehnuteľného majetku v k. ú. Terasa do vlastníctva mesta Košice
935. PDF 190,24 KB Zmena a doplnenie uznesenia MZ č. 728 zo dňa 27.02.2017
936. PDF 189,04 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto
937. PDF 190,07 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa na GODOS plus, s.r.o.
938. PDF 194,02 KB Prevod pozemku v k. ú. Brody pre TESCO STORES SR, a. s.
939. PDF 191,82 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Miroslava Lisého a Ing. Oľgu Lisyovú
940. PDF 189,43 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre Tibora Paľa
941. PDF 192,4 KB Prevod pozemku v k. ú. Šaca pre Jozefa Gajdoša
942. PDF 196,04 KB Prevod pozemkov v k. ú. Jazero pre Katarínu Zagyiovú, Pavla Forgáča a MUDr. Vieru Sukubovú
943. PDF 193,19 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Milana Kožuška a Júliu Vinclavovú
944. PDF 189,84 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Vladimíra Pavela
945. PDF 190,34 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre Ing. Silviu Cirnerovú
946. PDF 193,02 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Ivana Filčáka a manželku Vieru
947. PDF 197,67 KB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Štefana Bálla, MUDr. Martina Múdreho a Ing. Gabrielu Petruškovú
948. PDF 189,57 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Bc. Karin Guzaninovú
949. PDF 195,22 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pod stavbou vo vlastníctve Mareka Štefančíka a Bc. Martiny Štefančíkovej do bezpodielového spoluvlastníctva
950. PDF 197,48 KB Prevod vlastníctva majetku mesta v k. ú. Južné Mesto na PhDr. Patrika Géciho a JUDr. Moniku Géciovú, PhD. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
951. PDF 197,75 KB Prevod pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce do podielového spoluvlastníctva pre JUDr. Beátu Lengyelovú a Waltera Plachetku z dôvodu hodného osobitného zret.
952. PDF 192,91 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Mariána Čechoviča z dôvodu hodného osobitného zreteľa
953. PDF 193,95 KB Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Vladimíra Kasardu a manž. Boženu Kasardovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
954. PDF 194 KB Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Pavla Kmeťa a manž. Tatianu Kmeťovú
955. PDF 201,08 KB Prevod pozemkov v k. ú. Huštáky a Terasa formou zámeny medzi mestom Košice a spol. E-hold a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
956. PDF 195,48 KB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť EXPA PRINT, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľ
957. PDF 195,75 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť FERONA Slovakia, a.s.
958. PDF 192,39 KB Prevod pozemku pod stavbou v k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť ETERNITY, spol. s r.o.
959. PDF 191,37 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Vodárenskú s.r.o.
960. PDF 193,86 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre PhDr. Katarínu Turčanovú a Ing. Tibora Turčana do bezpodielového spoluvlastníctva
961. PDF 193,33 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Dušana Rybára a MUDr. Janu Rybárovú
962. PDF 196,09 KB Zmena uznesenia MZ č. 863 zo dňa 19.06.2017 „Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves formou zámeny s Ing. Jozefom Kapom a manž. Gabrielou Kapovou ...
963. PDF 192,73 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Intranet s.r.o. v dome na ul. Čapajevova č. 8
964. PDF 193,29 KB Prevod voľného priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Čárskeho 2, 4, 6, 8 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
965. PDF 193,29 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu SK Realitná s.r.o. v dome na ul. Železiarenská č. 15
966. PDF 193,97 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu JUTY s.r.o. v dome na ul. Komenského č. 22
967. PDF 184,55 KB Informácia o projekte Arcidiecéznej charity
968. PDF 184,73 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XVI. zasadnutia MZ