Prejsť na obsah

Zasadnutie: XVII

XVII. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 18.09.2017
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
zvolávam

XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
18. septembra 2017 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 283,47 KB Zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. ZIP 636,79 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XIV. zasadnutia MZ dňa 27.02.2017 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
3. ZIP 652,14 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XVI. zasadnutí MZ dňa 19.06.2017 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
4. ZIP 1,54 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
5. ZIP 248,51 KB Voľba člena Mestskej rady v Košiciach PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 247,69 KB Voľba predsedu Komisie školstva, športu a mládeže pri MZ v Košiciach PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 257,73 KB Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady v spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s. PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 82,85 KB
ZIP 7,46 MB
Územný plán zóny Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014 – doplnok 2017 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 1,49 MB Oprava grafickej časti dokumentácie Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Myslava 2012 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 252,46 KB Návrh na udelenie ceny PRO URBE PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 3,85 MB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2017 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 2,72 MB Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 263,34 KB Dotácie na mládežnícky šport - futbal PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
14. ZIP 1011,8 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc: Ulica Skalická, Ulica Svätovavrinecká, Ulica Malokarpatská PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
15. ZIP 1,11 MB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc: Ulica na Košarisku, Hríbová ulica, Kozáková ulica, Ulica pod Hájmi, Lúčnicová ulica, Plávková ulica, Bedľová ulica PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
16. ZIP 1,01 MB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice - Ulica na Grunte PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
17. ZIP 1,73 MB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice - Ulica pri plavárni, a verejných priestranstiev - Račkov park, Feldov park PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
18. ZIP 553,16 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
19. ZIP 285,03 KB Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
20. ZIP 253,3 KB Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2016 – informatívna správa PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
21. ZIP 212,28 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integr. reg. op. programu, prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na živ prostredie a špec. cieľa 4.3.1. pre projekt: Hluková mapa pre Mesto Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
22. ZIP 334,54 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Int. reg. op. programu, Prior. os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy ... PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
23. ZIP 360,44 KB Schválenie spolufinancovania žiadosti mesta Košice o poskytnutie fin. prostr. v rámci rozvojového projektu Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2017 - Podpora rozvoja výchovy formou dostavby ... PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
24. ZIP 510,48 KB Prenájom celého objektu a pozemkov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte a areáli zrušených Detských jaslí Obrancov Mieru 18, Košice pre nájomcu Liberta, n. o., Cimborkova 1, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
25. ZIP 1,44 MB Prenájom inline oválu a veľkej telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte a areáli ZŠ Bukovecká 17 v Košiciach pre nájomcu ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVIA o. z. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
26. ZIP 819,97 KB Návrh na odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy ZŠ Užhorodská 39, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
27. ZIP 1,38 MB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy Materskej škole Budapeštianska 1, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
28. ZIP 589,6 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy Materskej škole Nešporova 28, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
29. ZIP 2,35 MB Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy Materskej školy Žiacka 18, Košice a zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 462 zo dňa 24. a 25.06.2004 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
30. ZIP 1,21 MB Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy ZŠ Belehradská 21, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
31. ZIP 1,94 MB Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy Základnej školy Drábova 3, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
32. ZIP 2,01 MB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy Základnej škole Park Angelinum 8, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
33. ZIP 1,1 MB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – požiarnej zbrojnice súp. č. 1084 na Žiackej 25 v k. ú. Krásna do správy Mestskej časti Košice – Krásna PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
34. ZIP 410,84 KB Zverenie majetku mesta – miestnych komunikácií do správy MČ Košice – Šaca PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
35. ZIP 1,17 MB Zverenie majetku mesta Košice, nachádzajúceho sa na území Mestskej časti Košice – Západ, Luník II (fontána a umelecké diela) PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
36. ZIP 968,17 KB Zverenie nehnut. majetku mesta Košice „Rekonštrukcia minerálneho zdroja Anička“, „Park Anička (ostatné šport. a rekreačné stavby)“, ... do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
37. ZIP 1,07 MB Odňatie pozemkov v k. ú. Stredné Mesto zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
38. ZIP 3,54 MB Zámena pozemkov medzi mestom Košice a spol. TEMPUS IMMO, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
39. ZIP 277,44 KB Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves a k. ú. Terasa medzi mestom Košice a G. E. a R. N. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
40. ZIP 266,49 KB Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a V. N. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
41. ZIP 82,85 KB
ZIP 5,73 MB
Nájom z dôvodu hod. os. zreteľa pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s., za účelom realizácie projektu „Automatická požičovňa mestských bicyklov v meste Košice – bikesharing“ z prostriedkov IROP PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
42. ZIP 418,63 KB Návrh zámeru obstarania koncesie pre projekt - Verejné zdieľanie bicyklov v meste Košice – bikesharing PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
43. ZIP 429,27 KB Prenájom pozemkov pre Mestskú časť Košice – Lorinčík z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
44. ZIP 441,01 KB Prenájom časti pozemku v k. ú. Stredné Mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť KOVMETAL, spol. s r.o. Košice za účelom majetkovo-právneho usporiadania PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
45. ZIP 843,77 KB Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby: „Parkovisko, Krakovská ul. Košice“ pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
46. ZIP 644,18 KB Prenájom časti pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre p. E. za účelom vybudovania príjazdovej komunikácie k rodinnému domu PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
47. ZIP 591,14 KB Prenájom budovy a pozemku za účelom prevádzkovania útulku pre ľudí bez domova pre OÁZA – nádej pre nový život, n. o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
48. ZIP 580,43 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom vybudovania kynologických parkov na Humenskej ulici a v Zuzkinom parku pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
49. ZIP 1,04 MB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom revitalizácie detských ihrísk na Nešporovej a Trebišovskej ulici pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
50. ZIP 999,57 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby Národného tenisového centra – športový areál nad Popradskou cestou pre NTC Košice, a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
51. ZIP 873,51 KB Prenájom časti pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre spoločnosť eMeM, spol. s r.o. za účelom realizácie stavby: Obytný súbor Nová Terasa – Dopravné napojenie na Tr. SNP z úseku A PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
52. ZIP 535,3 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero za účelom realizácie chodníkov a terénnych úprav v rámci stavby Gréckokatolíckeho chrámu pre Gréckokatolícku cirkev, Farnosť presvätej Bohorodičky ochrankyne z dôvodov hod. os. zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
53. ZIP 821,24 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom revitalizácie venčovísk na Meteorovej a Čingovskej ul. v Košiciach, z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
54. ZIP 537,92 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby: Parkovisko na Levočskej ul. v Košiciach, z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
55. ZIP 598,3 KB Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Uzamykateľné kontajneroviská“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
56. ZIP 820,58 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest na Kurskej a Bielocerkevskej ul. v Košiciach, z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
57. ZIP 777,93 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Furča za účelom vybudovania šport. areálu a telocvične v rámci realizácie CENTRA ÚPLOVÝCH ŠPORTOV pre obč. združenie Šport - Mládež pre budúcnosť o. z. z dôvodov hod. os. zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
58. ZIP 1,17 MB Rozšírenie predmetu nájmu pre občianske združenie ENJOY THE RIDE v k. ú. Grunt – „Freestyle Academy“ PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
59. ZIP 285,52 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Košice – Šebastovce – vodovod a kanalizácia, na pozemkoch mesta Košice, k. ú. Šebastovce, v prospech VVS, a.s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
60. ZIP 544,14 KB Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 749 zo dňa 16. septembra 2013 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
61. ZIP 542,91 KB Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k. ú. Kavečany pre účely stavby: Obchvatová komunikácia ZOO – Kavečany a zrušenie uznesenia MZ č. 448 zo dňa 24. apríla 2008 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
62. ZIP 1,33 MB Dohoda o mediácii vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce – schválenie PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
63. ZIP 889,48 KB Spôsob prevodu pozemku v k. ú. Terasa dobrovoľnou dražbou PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
64. ZIP 834,76 KB Nadobudnutie nehnuteľného majetku v k. ú. Terasa do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
65. ZIP 359,29 KB Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia MZ č. 728 zo dňa 27. februára 2017 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
66. ZIP 917,45 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
67. ZIP 658,49 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa na GODOS plus, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
68. ZIP 1,17 MB Prevod pozemku v k. ú. Brody pre TESCO STORES SR, a. s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
69. ZIP 694,9 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. M. L. a Ing. O. L. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
70. ZIP 759 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre T. P. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
71. ZIP 622,33 KB Prevod pozemku v k. ú. Šaca pre J. G. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
72. ZIP 692,17 KB Prevod pozemkov v k. ú. Jazero pre K. Z., P. F. a MUDr. V. S. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
73. ZIP 700,26 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. M. K. a J. V. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
74. ZIP 608,46 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre V. P. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
75. ZIP 663,25 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre Ing. S. C. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
76. ZIP 690,92 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. I. F. a manželku V. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
77. ZIP 764,46 KB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Š. B., MUDr. M. M. a Ing. G. P. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
78. ZIP 985,82 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Bc. K. G. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
79. ZIP 1,29 MB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pod stavbou vo vlastníctve M. Š. a Bc. M. Š. do bezpodielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
80. ZIP 1,14 MB Prevod vlastníctva majetku mesta v k. ú. Južné Mesto na PhDr. P. G. a JUDr. M. G., PhD., z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
81. ZIP 1,13 MB Prevod časti pozemku v záhradkárskej lokalite v k. ú. Myslava pre S. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
82. ZIP 1,14 MB Prevod časti pozemku v záhradkárskej lokalite v k. ú. Myslava pre Z. J. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
83. ZIP 837,84 KB Prevod pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce do podielového spoluvlastníctva pre JUDr. B. L. a W. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
84. ZIP 1008,35 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. M. Č. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
85. ZIP 575,68 KB Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre V. K. a manž. B. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
86. ZIP 502,17 KB Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. P. K. a manž. T. K. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
87. ZIP 1,52 MB Prevod pozemkov v k. ú. Huštáky a Terasa formou zámeny medzi mestom Košice a spol. E-hold a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
88. ZIP 883,46 KB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť EXPA PRINT, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
89. ZIP 683,04 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť FERONA Slovakia, a. s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
90. ZIP 921,37 KB Prevod pozemku pod stavbou v k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť ETERNITY, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
91. ZIP 1,06 MB Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Vodárenskú s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
92. ZIP 1,1 MB Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre PhDr. K. T. a Ing. T. T. do bezpodielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
93. ZIP 1,02 MB Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. D. R. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
94. ZIP 292,03 KB Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 863 zo dňa 19. júna 2017 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
95. ZIP 1,5 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Intranet s.r.o. v dome na ul. Čapajevova č. 8 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
96. ZIP 1,5 MB Prevod voľného priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Čárskeho 2, 4, 6, 8 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
97. ZIP 1,45 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu SK Realitná s.r.o. v dome na ul. Železiarenská č. 15 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
98. ZIP 1,15 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu JUTY s.r.o. v dome na ul. Komenského č. 22 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
99. --- Informácia o projekte Arcidiecéznej charity PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
100. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XVI. zasadnutia MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
101. --- Interpelácie poslancov MZ
102. --- Dopyty poslancov MZ
103. --- Rôzne
104. --- Záver