Prejsť na obsah

Uznesenia: 111 - 154

VI. rokovanie

Zasadnutie

Názov: VI. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 19.09.2011

UZNESENIE: 146

Názov:
Nájom nebytových priestorov na Triede SNP 48/A pre neziskovú organizáciu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o.

Ostatné

111. RTF 12,65 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od V. rokovania MZ
112. RTF 12,35 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na V. rokovaní MZ dňa 21.6.2011
113. RTF 18,11 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
114. RTF 14,77 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 1.1.2011 do 30.6.2011
115. RTF 12,64 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.6.2011
116. RTF 29,9 KB 1. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2011
117. RTF 13,27 KB Reštrukturalizácia a prefinancovanie úveru poskytnutého pre Mesto Košice Ministerstvom financií SR
118. RTF 19,2 KB Zmena zriaďovacej listiny a nový Štatút Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičný fond
119. RTF 25,74 KB 119Doplnenie predmetu činnosti obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
120. RTF 14,05 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v škol. zar., ktorých zriaďovateľom je mesto Košice
121. RTF 13,1 KB Zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 45 Trhový poriadok trhových miest na území mesta Košice
122. RTF 14,1 KB Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie pozície riaditeľa Správy mestskej zelene v Košiciach
123. RTF 14,14 KB Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie pozície náčelníka Mestskej polície mesta Košice
124. RTF 11,94 KB Priebežná správa o činnosti Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. za prvý polrok 2011
125. RTF 12,41 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 26.5.2011 – 31.8.2011
126. RTF 12,5 KB Postup vysporiadania vzájomných vzťahov mesta Košice so spoločnosťami MFK Košice a KF
127. RTF 35,05 KB Aktualizácia a doplnenie Akčného plánu rozvoja mesta Košice na roky 2009-2011 v rámci rozvojovej oblasti Košice - mesto kultúry
128. RTF 21,35 KB Predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenie realizácie a financovania projektov
129. RTF 17,82 KB Rozdelenie dotácií pre mládež
130. RTF 13,4 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Terasa
131. RTF 13,6 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Krásna
132. RTF 12,85 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Terasa na ul. Čsl. odboja formou dobrovoľnej dražby
133. RTF 12,4 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Malá Lodina
134. RTF 12,72 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Južné mesto formou priameho predaja
135. RTF 12,99 KB Nakladanie s majetko m mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Grunt
136. RTF 13,48 KB Nakladanie s maj. mesta Košice – určenie spôsobu prevodu - priamy predaj poz. v k. ú. Terasa pre vlastníkov rod. domov na ul. Karlovarská - Plzenská
137. RTF 13,76 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava
138. RTF 15,28 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemku formou zámeny v k. ú. Stredné mesto – I
139. RTF 15,16 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemku formou zámeny v k. ú. Stredné mesto – II
140. RTF 12,66 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Bc. Roberta Vernera a Silviu Tkáčovú
141. RTF 26,55 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – predaj nehnuteľností v k. ú. Skladná pre Športové združenie TJ Metropol Košice
142. RTF 15,09 KB Priamy predaj nehnuteľnosti - rozostavanej stavby bazéna na Starozagorskej ulici v k. ú. Grunt pre MČ Košice – Sídlisko KVP
143. RTF 19,03 KB Priamy predaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Jaklovce pre Poľnohosp. družstvo v Kluknave a zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 1228 z 9.11.2006
144. RTF 14,14 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – zámena pozemkov v k. ú. Terasa
145. RTF 13,48 KB Odplatný prevod dokončenej investície zrekonštruovaného det. ihriska Narcisová – Tr. SNP v Košiciach od MČ Košice – Západ do vlast. mesta Košice ...
147. RTF 16,82 KB Dlhodobý prenájom budovy v k. ú. Barca pre neziskovú organizáciu Oáza – nádej pre nový život
148. RTF 13,29 KB Prenájom Elektronického mestského informačného systému – kioskov a elektronických sprievodcov AUDIO GUIDES medzi mestom Košice a Košice - Turizmus
149. RTF 15,27 KB Prenájom pozemkov za účelom výstavby parkovísk v lokalite Humenská č. 43 – 47 a rozšírenia park. plôch na Poľovníckej ulici pre MČ Košice – Západ
150. RTF 16,69 KB Priamy nájom hádzanárskej haly na VŠA pre SMMK, s.r.o.
151. RTF 14,41 KB Predaj voľného nebytového priestoru – garáže v dome na ul. Buzulucká č. 2 formou dobrovoľnej dražby
152. RTF 15,06 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu SUISSE PHARMACIA, spol. s r.o. na ulici Mlynská č. 1
153. RTF 14,17 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu VENDA SR, spol. s r.o. na ul. Alžbetina č. 16
154. RTF 12,7 KB Prerušenie rokovania o bode „Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Andreja Tribulu – TRIDOM – ELITE na ul. Alžbetina č. 16“