Prejsť na obsah

Zasadnutie: VI

VI. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 19.09.2011
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

VI. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
19. septembra 2011 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od V. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. ZIP 139,41 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na V. rokovaní MZ dňa 21.6.2011 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
3. ZIP 1,17 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 349,98 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01. 01. 2011 do 30. 06. 2011 PREDKLADÁ: p. Bukuš, poverený zastupovaním náčelníka mestskej polície
5. ZIP 625,23 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2011 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 313,03 KB Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2011 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 296,82 KB Reštrukturalizácia a prefinancovanie úveru poskytnutého pre Mesto Košice Ministerstvom financií SR PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 351 KB Návrh na zmenu zriaďovacej listiny a nový Štatút Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičný fond PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
9. ZIP 265,04 KB Návrh na doplnenie predmetu činnosti obchodnej spoločnosti TEHO, spoločnosť s ručením obmedzeným PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 2,35 MB Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s platnosťou od 1. 10. 2011 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 109,16 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 300,48 KB Návrh na doplnenie VZN mesta Košice č. 45 Trhový poriadok trhových miest PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 266,3 KB Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie pozície riaditeľa Správy mestskej zelene Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
14. ZIP 266,11 KB Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie pozície náčelníka Mestskej polície mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
15. ZIP 927,31 KB Priebežná správa o činnosti Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. za prvý polrok 2011 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
16. ZIP 155,88 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 26.5.2011 – 31.8.2011 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
17. ZIP 1,46 MB Postup vysporiadania vzájomných vzťahov mesta Košice so spoločnosťami MFK Košice a KF PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
18. ZIP 110,04 KB Návrh na aktualizáciu a doplnenie Akčného plánu rozvoja mesta Košice na roky 2009 - 2011 v rámci rozvojovej oblasti Košice - mesto kultúry PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
19. ZIP 112,75 KB Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenie realizácie a financovania projektov PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
20. ZIP 237,48 KB Návrh na rozdelenie dotácií pre mládež PREDKLADÁ: p. Sidor, poslanec MZ
21. ZIP 774,46 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k.ú. Terasa PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
22. ZIP 1,21 MB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k.ú. Krásna PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
23. ZIP 958,17 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Terasa na ul. Čsl. odboja formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
24. ZIP 1016,96 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k.ú. Malá Lodina PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
25. ZIP 1,14 MB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemkov v k.ú. Južné mesto formou priameho predaja PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
26. ZIP 469,15 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k.ú. Grunt PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
27. ZIP 711,94 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemkov v k.ú. Terasa pre vlastníkov rodinných domov na ul. Karlovarská – Plzenská PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
28. ZIP 1,03 MB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k.ú. Myslava PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
29. ZIP 1006,46 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemku formou zámeny v k. ú. Stredné mesto - I. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
30. ZIP 1,2 MB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemku formou zámeny v k. ú. Stredné mesto - II. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
31. ZIP 882,14 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Bc. R. V. a S. T. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
32. ZIP 99,44 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – predaj nehnuteľnosti v k. ú. Skladná pre Športové združenie TJ Metropol Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
33. ZIP 948,75 KB Priamy predaj nehnuteľnosti - rozostavanej stavby bazéna na Starozagorskej ulici v k.ú. Grunt pre MČ Košice – Sídlisko KVP PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
34. ZIP 628,13 KB Priamy predaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Jaklovce pre Poľnohospodárske družstvo v Kluknave a zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 1228 zo dňa 9.11.2006 PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
35. ZIP 951,1 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu - zámena pozemkov v k.ú. Terasa PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
36. ZIP 1,06 MB Zámena pozemkov medzi mestom Košice a EMIREX s. r. o. (uznesenie MZ č. 977/2009 z 27. – 28. 10. 2009) PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
37. ZIP 258,21 KB Odplatný prevod dokončenej investície zrekonštruovaného detského ihriska Narcisova – Tr. SNP v Košiciach od MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice a následné zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
38. ZIP 195,65 KB Nájom nebytových priestorov na Triede SNP 48/A pre neziskovú organizáciu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
39. ZIP 200,89 KB Dlhodobý prenájom budovy v k.ú. Barca pre neziskovú organizáciu Oáza – nádej pre nový život PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
40. ZIP 259,54 KB Prenájom Elektronického mestského informačného systému – kioskov a elektronických sprievodcov AUDIO GUIDES medzi mestom Košice a Košice – Turizmus PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
41. ZIP 529,77 KB Prenájom pozemkov za účelom výstavby parkovísk v lokalite Humenská č. 43 – 47 v k.ú. Terasa a rozšírenie parkovacích plôch na Poľovníckej ulici pre MČ Košice – Západ PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
42. ZIP 423,7 KB Priamy nájom hádzanárskej haly na VŠA pre SMMK, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
43. ZIP 1,07 MB Predaj voľného nebytového priestoru – garáže v dome na ul. Buzulucká č. 2 formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
44. ZIP 1,75 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu SUISSE PHARMACIA, spol. s r.o. na ul. Mlynská č. 1 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
45. ZIP 1,27 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu VENDA SR, spol. s r.o. na ul. Alžbetina č. 16 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
46. ZIP 1,27 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu A. T. – TRIDOM – ELITE na ul. Alžbetina č. 16 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
47. --- Interpelácie poslancov MZ
48. --- Dopyty poslancov MZ
49. --- Rôzne
50. --- Záver