Prejsť na obsah

Uznesenia: 7 - 36

III. rokovanie

Zasadnutie

Názov: III. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 14.02.2011

UZNESENIE: 21

Názov:
Zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 1094 zo dňa 23.2.2010 a bodu č. 2 uznesenia č. 1134 zo dňa 27.4.2010

Ostatné

7. RTF 13,46 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od ustanovujúceho rokovania MZ
8. RTF 18,78 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
9. RTF 13,23 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 1. júla 2010
10. RTF 14,65 KB Voľba člena Mestskej rady v Košiciach
11. RTF 45,67 KB Personálne obsadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach
12. RTF 358,26 KB Odvolanie delegovaných zástupcov Mesta Košice v radách škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice
13. RTF 352,65 KB Delegovanie zástupcov Mesta Košice do rád škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice
14. RTF 13,25 KB Rozšírenie predmetu podnikateľskej činnosti v zriaďovacej listine príspevkovej organizácie ZOO Košice – Kavečany
15. RTF 14,44 KB 15Doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach
16. RTF 15,29 KB Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov, úrovne riadenia a kontroly, person. obsadenia a mat. zabezpečenia šk. roka 2009/2010 v ZŠ, MŠ, ZUŠ, ...
17. RTF 68,05 KB Zmena štatutárnych orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Mesta Košice
18. RTF 17,86 KB Zmena štatutárnych orgánov v rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice
19. RTF 82,27 KB Zmena v zložení orgánov združení, neziskových organizáciách a ďalších právnických osobách, v ktorých je Mesto Košice zakladateľ alebo člen
20. RTF 35,34 KB Rozdelenie výkonu oprávnení Mesta Košice ako spoločníka alebo akcionára
22. RTF 13,92 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 1200 zo dňa 29.6.2010 (Zámena nehnuteľnosti v k. ú. Poľov medzi mestom Košice a Rím.-kat. cirkvou, farnosť Košice-Poľov)
23. RTF 14,79 KB Udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2011
24. RTF 13,29 KB Priebežná správa o projekte Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 6.10.2010 – 25.1.2011
25. RTF 221,18 KB Zverenie nehnuteľností do správy Správe mestskej zelene v Košiciach – lokalita ohraničená ulicami Národná trieda, Kustrova, Odborárska, ...
26. RTF 198,49 KB Zverenie nehnuteľností v k. ú. Južné mesto (lokalita Šoltésova – Milosrdenstva ul., Mudroňova - Rastislavova, Turgenevova ul.) do správy SMsZ a MČ Juh
27. RTF 158,5 KB Odňatie pozemkov na území Mestského parku zo správy MČ Košice – Staré mesto a následné zverenie Správe mestskej zelene v Košiciach
28. RTF 17,85 KB Zmeny a doplnky Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, lokalita Priemyselný park Letisko
29. RTF 14,31 KB Predaj nebytového priestoru pre vlastníka bytu Ing. Pavla Kmeťa na ul. Hrnčiarska č. 5
30. RTF 15,44 KB Predaj pozemku v k.ú. Terasa pre Valériu Makarovú a Anetu Makarovú do podielového spoluvlastníctva
31. RTF 13,08 KB Predaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Daniela Šulíka
32. RTF 13,64 KB Predaj pozemku v k.ú. Terasa pre MVDr. Jaroslava Soroku a MVDr. Martinu Sorokovú do bezpodielového spoluvlastníctva
33. RTF 21,11 KB Predaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb
34. RTF 13,36 KB Predaj pozemku v k.ú. Terasa pre Leonarda Gegaja
35. RTF 14,9 KB Predaj pozemkov v k. ú. Krásna pre Patrika Žihalu
36. RTF 16,28 KB Odvolanie náčelníka a poverenie na riadenie Mestskej polície mesta Košice