Prejsť na obsah

Zasadnutie: III

III. rokovanie


Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

III. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
14. februára 2011 (pondelok) od 9.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od I. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. ZIP 1,39 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
3. ZIP 345,29 KB Zásady pre výkon kontrolnej činnosti v podmienkach mesta Košice PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 1,17 MB Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01. 07. 2010 do 31. 12. 2010 PREDKLADÁ: p. Dvorožňák, náčelník mestskej polície
5. ZIP 215,32 KB Voľba členov Mestskej rady v Košiciach PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 221,3 KB Personálne obsadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 833,52 KB Členstvo v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
8. ZIP 215,6 KB Rozšírenie predmetu podnikateľskej činnosti v zriaďovacej listine príspevkovej organizácie ZOO Košice - Kavečany PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
9. ZIP 214,86 KB Doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
10. ZIP 2,22 MB Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov, úrovne riadenia a kontroly, personálneho obsadenia a materiálneho zabezpečenia školského roka 2009/2010 v základných školách, MŠ, ZUŠ, CVČ, JŠ, SSŠ a škol. zariadeniach v zriaď. pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
11. ZIP 216,66 KB Zmena štatutárnych orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
12. ZIP 216,3 KB Zmena štatutárnych orgánov v príspevkových organizáciách a rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 221,73 KB Zmena v zložení orgánov združení, neziskových organizáciách a ďalších právnických osobách, v ktorých je mesto Košice zakladateľ alebo člen PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
14. ZIP 216,99 KB Rozdelenie výkonu oprávnení Mesta Košice ako spoločníka alebo akcionára v obchodných spoločnostiach medzi primátora a námestníkov primátora PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
15. ZIP 763,9 KB Zrušenie uznesení MZ v Košiciach č. 291 zo dňa 25.10.2007, č. 1094 zo dňa 23.2.2010 a bodu č. 2 uznesenia č. 1134 zo dňa 27.4.2010 PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
16. ZIP 257,26 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 1200 zo dňa 29.6.2010 (zámena nehnuteľnosti v k. ú. Poľov medzi mestom Košice a Rímsko-katolíckou cirkvou, farnosť Košice –Poľov) PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
17. --- Návrh na udelenie Ceny mesta Košice pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2011 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
18. ZIP 230,28 KB Priebežná správa o projekte Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 6.10.2010 – 25.1.12011 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
19. ZIP 269,02 KB Zverenie nehnuteľností do správy Správe mestskej zelene v Košiciach – lokalita ohraničená ulicami Národná trieda, Kustrova, Odborárska, Čárskeho a Hlinkova PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
20.
ZIP 4,58 MB
Zverenie nehnuteľností v k. ú. Južné mesto (lokalita Šoltésova – Milosrdenstva ul., Mudroňova - Rastislavova, Turgenevova ul.) do správy Správe mestskej zelene v Košiciach a MČ Košice –Juh PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
21. ZIP 1,86 MB Odňatie pozemkov na území Mestského parku zo správy Mestskej časti Košice PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
22.
ZIP 8,72 MB
Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Priemyselný park letisko PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
23. ZIP 1,22 MB Predaj voľného nebytového priestoru pre vlastníka bytu Ing. P.K. na ul. Hrnčiarska č. 5 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
24. ZIP 521,43 KB Predaj pozemku v k.ú. Terasa pre V. M. a A. M. do podielového spoluvlastníctva každej v podiele 1/2 k celku PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
25. ZIP 819,48 KB Predaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. D. Š. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
26. ZIP 535,96 KB Predaj pozemku v k.ú. Terasa pre MVDr. J. S. a MVDr. M. S. do bezpodielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
27. ZIP 2,32 MB Predaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
28. ZIP 620,9 KB Predaj pozemku v k.ú. Terasa pre L. G. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
29. ZIP 929,92 KB Predaj pozemkov v k.ú. Krásna pre P. Ž. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
30. --- Interpelácie poslancov MZ
31. --- Dopyty poslancov MZ
32. --- Rôzne
33. --- Záver