Prejsť na obsah

Uznesenia: 1046 - 1119

XXVI. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XXVI. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 08.09.2014

UZNESENIE: 1049

Názov:
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice

Ostatné

1046. RTF 10,43 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXV. rokovania MZ
1047. RTF 10,51 KB Správa náčelníka povereného zastupovaním Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.01.2014 do 30.06.2014
1048. RTF 11,26 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XXV. rokovaní MZ dňa 16.06.2014
1050. RTF 11,13 KB VZN mesta Košice Určenie názvu ulíc „Bazová“, „Hrabová“, „Hlohová“, „Jarabinová“, „Jelšová“, „Borievková“ a „Cezmínová“
1051. RTF 27,29 KB Územný plán zóny Košice - Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky 2014
1052. RTF 10,13 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 6/1 „Postup pri riešení realizácie rezidentských zón v rámci statickej dopravy v meste Košice“
1053. RTF 28,84 KB Územný plán zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky 2013
1054. RTF 12,25 KB Vstup Mesta Košice do občianskeho združenia Východoslovenská investičná agentúra, o. z., Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice
1055. RTF 12 KB Vstup Mesta Košice do záujmového združenia právnických osôb AVIATION CLUSTER SLOVAKIA, Letisko Košice, 041 75 Košice IV, Slovenská republika
1056. RTF 10,99 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2014
1057. RTF 15,95 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 3 – Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov...
1058. RTF 15,55 KB Delegovanie zástupcu zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
1059. RTF 15,25 KB Zmena zástupcu Mesta Košice vo funkcii člena predstavenstva v založenej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s.
1060. RTF 92,18 KB Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce, Severné mesto, Letná a Grunt medzi mestom Košice a spoločnosťou MADO s.r.o. Košice z dôvodu hodného os.zreteľa
1061. RTF 15,56 KB Prenájom priestorov v budove ZŠ Mládežnícka 3, Košice ako dôvod hodný osob. zreteľa pre nájomcu Stredná odbor. škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice
1062. RTF 15,55 KB Prenájom ďalších priestorov v objekte býv. ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu Gymnázium sv. E.Steinovej, Charkovská 1,Košice ako dôvod hod.os.zreteľa
1063. RTF 11,82 KB Prenájom priestorov za nájomné z dôvodu hodného osobitého zreteľa v budove zrušenej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu OZ Jasličky pre detičky
1064. RTF 15,45 KB Prenájom priestorov v budove ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice pre obč. združ. MC SMAJLÍK, Juhoslovanská 2, Košice ako prípad hod.os.zr.
1065. RTF 15,29 KB Prenájom priestorov v objekte zruš. MŠ Jegorovovo námestie č. 5 Košice pre nájomcu K13 – Košické kultúrne centrá, ako dôvod hod.os. zreteľa
1066. RTF 15,14 KB Rozšírenie prenaj. priestorov v objekte ZŠ Juhoslovanská 2, KE pre nájomcu – Gréckokat. eparchia Košice, Dominikánske nám. 2/A, ako dôvod hod.os.zr.
1067. RTF 10,57 KB Odňatie časti nehnuteľného majetku mesta – elokovaného pracoviska na Viedenskej ulici zo správy ZŠ Bruselská 18, Košice
1068. RTF 13,79 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy CVČ Orgovánová 5, Košice
1069. RTF 32,63 KB Zverenie pozemkov mesta Košice do správy Zoologickej záhrade Košice
1070. RTF 39,04 KB Zverenie nehnut. maj. mesta – pozemkov, park.plôch, komunikácie, verej. zelene a osvetlenia na Golianovej ul. v k.ú. Krásna do správy MČ Košice-Krásna
1071. ZIP 315,69 KB Zverenie nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Južné mesto do správy MČ Košice – Juh
1072. RTF 52,85 KB Odňatie nehnuteľností – pozemkov v lokalite kúpaliska Červená hviezda zo správy MČ Košice – Staré Mesto
1073. RTF 26,63 KB Odňatie zvereného pozemku zo správy MČ Košice – Staré Mesto a následný prenájom časti dotknutého pozemku pre mestskú časť z dôvodu hodného os. zreteľa
1074. RTF 32,81 KB Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a spoločnosťou TITUS – POPRADSKÁ, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny
1075. RTF 20,83 KB Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Ing. Richardom Bottlikom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny
1076. RTF 28,46 KB Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a spoločnosťou OFFICE BOX s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny
1077. RTF 29,07 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa formou zámeny medzi mestom Košice a spol. J.F.INVEST s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1078. RTF 18,87 KB Prenájom nehnuteľnosti - časti objektu bývalého kina Družba na Hronskej ulici v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1079. RTF 17,9 KB Prenájom pozemkov pre Košickú futbalovú arénu a.s. za účelom výstavby futbalového štadióna z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1080. RTF 83,71 KB Prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice pre OZ Detská železnica Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1081. RTF 13,32 KB Prenájom dvoch garáží na Adlerovej ul. pre MČ Košice – Dargovských hrdinov z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1082. RTF 25,25 KB Určenie spôsobu prevodu a prenájmu časti pozemkov v k. ú. Terasa na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
1083. RTF 37,88 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Terasa (na území tzv. asanačného pásma) na základe obchod. verejnej súťaže a podmienky obch. ver. súťaže
1084. RTF 10,41 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Letná formou dobrovoľnej dražby
1085. RTF 12,13 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Sokoľ formou priameho predaja
1086. RTF 10,57 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto
1087. RTF 11,65 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Letná
1088. RTF 11,52 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero
1089. RTF 29,74 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ul. Československej armády, Košice“, ...
1090. RTF 18,6 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ul. Krivá, Košice“, na pozemkoch ...
1091. RTF 17,44 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ul. Štúrova, Košice“, na pozemkoch ...
1092. RTF 31,45 KB Zriadenie vec. bremena pre stavbu „Košice – Juh lokalita ul. Milosrdenstva, Rázusova, Lipová, Kupeckého, Javorová, ... – kabelizácia NN siete" pre ...
1093. RTF 10,9 KB Bezodplat. prevod dopr. stavby SO 02 – spevnené plochy, vybudovanej v rámci „Stavby bytového domu, Gerlachovská ul. Košice“ od firmy DM INVEST s.r.o.,
1094. RTF 10,59 KB Odplatný prevod dokončenej investície „Verejného osvetlenia ihriska – poloostrov Amurská“ od MČ Košice – Nad jazerom do vlastníctva mesta Košice
1095. RTF 10,52 KB Odplatný prevod dokončenej investície „Verejného osvetlenia ul. Čingovská 2 – 9 a 11 – 16“ od MČ Košice – Nad jazerom do vlastníctva mesta Košice
1096. RTF 28,02 KB Odplatný prevod inž. stavby – SO 16.2 Príjazd. komunikácia, vrátane dažď. kanalizácie nachádzajúcej sa v Mest. parku vo vlast. City Park Center ...
1097. RTF 10,49 KB Prevod pozemku pod časťou garáže v k. ú. Južné mesto pre JUDr. Juraja Gimeru
1098. RTF 12,17 KB Prevod časti pozemku v k. ú. Severné mesto pre Oľgu Brenkusovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1099. RTF 11,88 KB Prevod časti pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Martina Ondovčina a manželku Máriu Ondovčinovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1100. RTF 12,12 KB Prevod časti pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Jozefa Rodáka a manželku Alicu Rodákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1101. RTF 13,65 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre spol. FLORIÁNSKA ROYAL s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1102. RTF 12,32 KB Prevod pozemku v k. ú. Čermeľ pre Hanu Niezgodzku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1103. RTF 10,89 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Letná pre Zekira Akdere z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1104. RTF 13,31 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Albínu Müllerovú a manžela Vladimíra Müllera z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1105. RTF 12,83 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Jazero pre spoločnosť DAJAN SK, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1106. RTF 63,12 KB Zmena a doplnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 697 zo dňa 17.6. 2013 (Prevod nehnuteľnosti byt. domu a pozemkov v k. ú. Luník na ul. Krčméryho 1 a 3...
1107. RTF 15,43 KB Návrh riešenia majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1108. RTF 10,73 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Severné mesto pre Igora Škrovánka
1109. RTF 12,9 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Skladná pre spoločnosť DAIS INVEST s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1110. RTF 11,76 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Terasa pre Tatianu Dugasovú
1111. RTF 12,05 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Pavla Lišku a manž. Ing. Katarínu Liškovú
1112. RTF 12,64 KB Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Terasa pre PaedDr. Jozefa Brnu a manž. Mgr. Sabinu Brnovú
1113. RTF 12,15 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Letná pre PB Capital, a. s.
1114. RTF 11,8 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Nižný Klátov pre Katarínu Juhásovú
1115. RTF 12,64 KB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Martina Kučinského a MUDr. Danu Kučinskú
1116. RTF 12,33 KB Predaj pozemkov pod stavbami vrátane priľahlej plochy v k. ú. Sokoľ pre Ing. Jána Spišáka
1117. RTF 12,61 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu MVDr. Katarínu Janusovú na ul. Alžbetina č. 32, 34
1118. RTF 12,5 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Adrianu Hančinovú na ul. Jarná č. 9
1119. RTF 13,5 KB Predaj nebytového priestoru - ateliéru pre nájomcu Mgr. Gabriela Kládeka a Mgr. Vieru Kládekovú v dome na ul. Národná trieda č. 82