Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXVI

XXVI. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 08.09.2014
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 1046 - 1119
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XXVI. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
8. septembra 2014 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXV. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. ZIP 927,42 KB Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.01.2014 do 30.06.2014
3. ZIP 135,36 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XXV. rokovaní MZ dňa 16.06.2014 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
4. ZIP 2,07 KB
ZIP 6,96 MB
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
5. ZIP 1,49 MB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc: Bazová, Hrabová, Hlohová, Jarabinová, Jelšová, Borievková a Cezmínová PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 2,06 KB
ZIP 14,08 MB
Územný plán zóny Košice - Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky 2014 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 2,06 KB
ZIP 29,98 MB
Územný plán zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky 2013 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 290,11 KB Vstup Mesta Košice do občianskeho združenia Východoslovenská investičná agentúra, o. z. PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 303,87 KB Vstup Mesta Košice do záujmového združenia právnických osôb AVIATION CLUSTER SLOVAKIA, Letisko Košice, 041 75 Košice IV, Slovenská republika PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 1,12 MB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2014 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 366,06 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 3 – Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Operačný cieľ: 3.1 Ochrana ovzdušia, Obnova vozového parku trolejbusov v Košiciach PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
12. ZIP 267,57 KB Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
13. ZIP 489,85 KB Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
14. ZIP 828,19 KB Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce, Severné mesto, Letná a Grunt medzi mestom Košice a spoločnosťou MADO s.r.o. Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
15. ZIP 268,89 KB Prenájom priestorov v budove ZŠ Mládežnícka 3, Košice ako dôvod hodný osobitého zreteľa pre nájomcu Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice 040 01 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
16. ZIP 268,89 KB Prenájom ďalších priestorov v objekte bývalej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
17. ZIP 268,99 KB Prenájom priestorov za nájomné z dôvodu hodného osobitého zreteľa v budove zrušenej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu OZ Jasličky pre detičky, Hlavná 127, 044 57 Haniska PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
18. ZIP 268,93 KB Prenájom priestorov v budove ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice pre občianske združenie MC SMAJLÍK, Juhoslovanská 2, Košice ako prípad hodný osobitého zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
19. ZIP 269,3 KB Prenájom priestorov v objekte zrušenej MŠ Jegorovovo námestie č. 5 Košice pre nájomcu K13 – Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia, Kukučínova 2, Košice ako dôvod hodný osobitého zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
20. ZIP 269,24 KB Rozšírenie prenajatých priestorov v objekte ZŠ Juhoslovanská 2, Košice pre nájomcu - Gréckokatolícka eparchia Košice, Dominikánske nám. 2/A, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
21. ZIP 268,06 KB Odňatie časti nehnuteľného majetku mesta – elokovaného pracoviska na Viedenskej ulici zo správy ZŠ Bruselská 18, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
22. ZIP 268,57 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy CVČ Orgovánová 5, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
23. ZIP 222,28 KB Zverenie pozemkov mesta Košice do správy Zoologickej záhrade Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
24. ZIP 269,08 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta – pozemkov, parkovacích plôch, komunikácie, verejnej zelene a verejného osvetlenia na Golianovej ul. v k. ú. Krásna do správy Mestskej časti Košice – Krásna PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
25. ZIP 265,61 KB Odňatie nehnuteľností – pozemkov v lokalite kúpaliska Červená hviezda zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
26. ZIP 359,17 KB Odňatie zvereného pozemku zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto a následný prenájom časti dotknutého pozemku pre mestskú časť z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
27. ZIP 935,37 KB Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a spoločnosťou TITUS – POPRADSKÁ, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
28. ZIP 377,91 KB Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Ing. R. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
29. ZIP 1,45 MB Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a spoločnosťou OFFICE BOX s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
30. ZIP 985,37 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa formou zámeny medzi mestom Košice a spol. J.F.INVEST s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
31. ZIP 851,42 KB Prenájom nehnuteľnosti - časti objektu bývalého kina Družba na Hronskej ulici v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
32. ZIP 503,28 KB Prenájom pozemkov pre Košickú futbalovú arénu a.s. za účelom výstavby futbalového štadióna z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
33. ZIP 285,63 KB Prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice pre OZ Detská železnica Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
34. ZIP 473,95 KB Prenájom dvoch garáží na Adlerovej ul. pre MČ Košice – Dargovských hrdinov z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
35. ZIP 442,68 KB Určenie spôsobu prevodu a prenájmu časti pozemkov v k. ú. Terasa na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
36. ZIP 389,21 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Terasa (na území tzv. asanačného pásma) na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
37. ZIP 663,93 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Letná formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
38. ZIP 679,07 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Sokoľ formou priameho predaja PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
39. ZIP 975,94 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
40. ZIP 927,41 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Letná PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
41. ZIP 708,54 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
42. ZIP 265,84 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ul. Československej armády Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, v prospech VVS, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
43. ZIP 265,09 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ul. Krivá Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
44. ZIP 265,55 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ul. Štúrova Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
45. ZIP 265,6 KB Zriadenie vecného bremena pre stavbu: Košice – Juh lokalita ul. Milosrdenstva, Rázusova, Lipová, Kupeckého, Javorová, Kalinčiakova, Slnečná, Blesková, Dúhová, Táborská – kabelizácia NN siete, pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. ... PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
46. ZIP 482,3 KB Bezodplatný prevod dopravnej stavby SO 02 – spevnené plochy vybudovanej v rámci Stavby bytového domu, Gerlachovská ul. Košice, od firmy DM INVEST s.r.o., Svätoplukova č. 4, Košice do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
47. ZIP 671,71 KB Odplatný prevod dokončenej investície Verejného osvetlenia ihriska – poloostrov Amurská, od MČ Košice – Nad jazerom do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
48. ZIP 974,82 KB Odplatný prevod dokončenej investície Verejného osvetlenia ul. Čingovská 2 – 9 a 11 – 16, od MČ Košice – Nad jazerom do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- € PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
49. ZIP 913,88 KB Odplatný prevod inžinierskej stavby – SO 16.2 Príjazdová komunikácia, vrátane dažďovej kanalizácie nachádzajúcej sa v Mestskom parku vo vlastníctve City Park Center a.s., Bencúrova 10, Košice ... PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
50. ZIP 447,99 KB Prevod pozemku pod časťou garáže v k. ú. Južné mesto pre JUDr. J. G. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
51. ZIP 635,27 KB Prevod časti pozemku v k. ú. Severné mesto pre O. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
52. ZIP 585,99 KB Prevod časti pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. M. O. a manželku M. O. z dôvodu hodného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
53. ZIP 642,99 KB Prevod časti pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. J. R. a manželku A. R. z dôvodu hodného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
54. ZIP 1,5 MB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre spol. FLORIÁNSKA ROYAL s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
55. ZIP 628,64 KB Prevod pozemku v k. ú. Čermeľ pre H. N. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
56. ZIP 618,62 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Letná pre Z. A. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
57. ZIP 673,77 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre A. M. a manž. V. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
58. ZIP 709,17 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Jazero pre spoločnosť DAJAN SK, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
59. ZIP 1,21 MB Zmena a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 697 zo dňa 17. júna 2013 (Prevod nehnuteľnosti byt. domu a pozemkov v k. ú. Luník na ulici Krčméryho 1 a 3 z dôvodu hodného os. zreteľa pre Saleziánov don Bosca – Slovenská provincia PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
60. ZIP 625,35 KB Návrh riešenia majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
61. ZIP 912,86 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Severné mesto pre I. Š. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
62. ZIP 606,78 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Skladná pre spoločnosť DAIS INVEST s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
63. ZIP 478,97 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Terasa pre T. D. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
64. ZIP 675,18 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Košické Hámre pre P. L. a manž. Ing. K. L. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
65. ZIP 580,69 KB Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Terasa pre PaedDr. J. B. a manž. Mgr. S. B. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
66. ZIP 1,28 MB Priamy predaj pozemku v k. ú. Letná pre PB Capital, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
67. ZIP 393,41 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Nižný Klátov pre K. J. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
68. ZIP 693,01 KB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre Ing. M. K. a MUDr. D. K. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
69. ZIP 680,59 KB Predaj pozemkov pod stavbami vrátane priľahlej plochy v k. ú. Sokoľ pre Ing. J. S. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
70. ZIP 1,2 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu MVDr. K. J. na ul. Alžbetina č. 32 - 34 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
71. ZIP 1,16 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu A. H. na ul. Jarná č. 9 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
72. ZIP 671,74 KB Predaj nebytového priestoru - ateliéru pre nájomcu Mgr. G. K. a Mgr. V. K. v dome na ul. Národná trieda č. 82 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
73. --- Interpelácie poslancov MZ
74. --- Dopyty poslancov MZ
75. --- Rôzne
76. --- Záver