Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXI

XXI. (mimoriadne) rokovanie

Informácie

Dátum konania: 28.10.2013
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice, § 23 ods. 2 a § 45 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

XXI. rokovanie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
28. októbra 2013 (pondelok) od 10.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B", s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 611,02 KB Pokračovanie rokovania o bode č. 19 z XX. rokovania MZ 16.09.2013: Plnenie uznesení MZ v Košiciach č. 595/15.04.2013 a č. 705/24.06.2013 – schválenie víťaza súťaže Nehnuteľnosti MFK Košice - obchodná verejná súťaž, a schválenie ďalšieho postupu PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
2. --- Záver