Prejsť na obsah

Zasadnutie: II

II. (mimoriadne) rokovanie

Informácie

Dátum konania: 10.01.2011
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 23 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

zvolávam

II. rokovanie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 10. januára 2011 (pondelok) od 15,00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B", s týmto programom:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania MZ, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 227,31 KB Prijatie krátkodobých návratných zdrojov financovania v rozpočtovom roku 2011 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta Košice
2. --- Záver