Prejsť na obsah

Uznesenia: 545 - 577

XV. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XV. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 11.02.2013

Zoznam

545. RTF 16,96 KB Projekt výstavby bytových domov Obytného súboru Košice – Ťahanovce IV. a V. – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov
546. RTF 9,27 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XIV. rokovania MZ
547. RTF 17,95 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
548. RTF 9,32 KB Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.07.2012 do 31.12.2012
549. RTF 8,55 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XIV. rokovaní MZ v Košiciach dňa 10.12.2012
550. ZIP 135,97 KB Programový rozpočet mesta Košice na roky 2013 – 2015
551. RTF 14,77 KB Zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku
552. RTF 20,69 KB Zmeny a doplnky Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice 2012, zmena č. 65, 66 a 67
553. RTF 22,2 KB Zmeny a doplnenie predmetu podnikania (činnosti) obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
554. RTF 10,33 KB Informácia o záveroch vykonaného mim. dohľadu MPSVaR SR nad poskytovaním soc. služieb v Stredisku soc. pomoci mesta Košice a prijatých opatreniach ...
555. RTF 8,63 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 18.10.2012 – 31.12.2012
556. RTF 11,45 KB Udelenie Ceny mesta Košice pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2013
557. RTF 26,51 KB Doplnenie členov v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa
558. RTF 9,23 KB Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrol. úradu SR a o prij. opatreniach v projekte „Komunitná soc. práca v soc. znevýhod. lokalitách mesta"
559. RTF 9,23 KB Petícia občanov „Zachráňme trolejbusy“
560. RTF 10,48 KB Prenechanie časti priestorov v objekte na ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice do nájmu Strednej odbornej škole technickej, Kukučínova 23, Košice ...
561. RTF 10,24 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Tomášikova 31, Košice do nájmu Školskému športovému klubu JUGO Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa
562. RTF 10,15 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Bukovecká 17, Košice do nájmu šport. klubu Volejbalový klub Šaca ako prípad hodný osobitného zreteľa
563. RTF 10,3 KB Zverenie nehnuteľnosti pozemku registra KN-C parc. č. 3350/33 v k. ú. Južné mesto do správy MČ Košice – Juh
564. RTF 14,1 KB Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a Ing. Tiborom Váczym s manželkou Ing. Zuzanou Váczyovou
565. RTF 11,65 KB Zámena pozemkov v k. ú. Furča z dôvodu hodného osobitného zreteľa
566. RTF 12,46 KB Zámena pozemkov v k. ú. Letná, Železiarne a Južné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa
567. ZIP 758,87 KB Udelenie súhlasu k realizácii stavby pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice a následné zriadenie vecného bremena
568. RTF 9,86 KB Informácia o plnení uznesenia MZ č. 180 zo dňa 5.12.2011 - Nájom majetku za symbolické nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa
569. RTF 11,21 KB Predaj prebytočného majetku mesta Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa firme S.V.I.M. s.r.o.
570. RTF 8,78 KB Učenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 7267/1 v k. ú. Krásna priamym predajom
571. RTF 10,92 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 26 „Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov parc. č. 2014/1 a 2014/6 v k. ú. Stredné mesto“
572. RTF 12,71 KB Zmena uznesenia MZ č. 270 zo dňa 23. apríla 2012 – Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností – OC III na Hemerkovej č. 39 formou dobrovoľnej dražby
573. RTF 10,77 KB Prevod spoluvlastníckeho podielu mesta Košice na nehnuteľnostiach v k. ú. Myslava podielovému spoluvlastníkovi Pavlovi Tkáčikovi a Angele Tkáčikovej
574. RTF 12,75 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Čermeľ pre Ing. Christova Marina Petrova
575. RTF 10,64 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Petra Mihaľova, PhD. a manželku Marcelu Dávidovú
576. RTF 14,99 KB Priamy predaj spoluvlast. podielu budovy predsad. obč. vybav. a nebyt. priestoru v dome na ul. Budapeštianska 30, 32 pre nájomcu GOLD a BÝVANIE,s.r.o.
577. RTF 10,53 KB Priamy predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti na ul. Budapeštianska 38, 40 pre nájomcu Annu Fodorovú – MINI RUŽA